НАУКА

НАУКА

Сортировать по умолчанию названию
 • Аналіз можливості використання первапорації під час одержання біоетанолу

  Наведено основні особливості одержання паливного біоетанолу. Доведено доцільність заміни остаточного зневоднення біоетанолу на молекулярних ситах первапораційним розділенням.

  The basic features of production of fuel bioethanol are resulted. The utility of replacement of final dehydration of bioethanol on molecular sieves by pervaporation is proved.

  Переглянути
 • Комп’ютерне моделювання систем цифрового керування аналоговими об’єктами

  Запропоновано алгоритм розрахунку систем безпосереднього цифрового керування аналоговим об’єктом за допомогою методів, розроблених для аналогових систем.

  Переглянути
 • Автоматичне керування напірним ящиком із повітряною подушкою

  На підставі розробленої математичної моделі напірного ящика з повітряною подушкою виконано дослідження цього нестійкого технологічного об’єкта керування і запропоновано просту систему автоматичного керування ним на базі використання ЕОМ.

  Переглянути
 • Механічні властивості плівок із термопластичних полімерів

  Досліджено температурні залежності границі міцності та тривалої міцності орієнтованих поліпропілену й поліаміду. Побудовані діаграми розтягу, отримані емпіричні залежності, які зв’язують температуру та границю міцності, отримані криві тривалої міцності для зазначених матеріалів.

  There are researched temperature dependences of ultimate strength limit and long-term strength of oriented polypropylene and polyamide. There are made stretching diagrams, there are got empirical equations, connecting temperature and the breaking point, and long-term strength curves for these materials.

  Переглянути
 • Орієнтування дисперсної арматури під час плину фібробетонної суміші в каналах бункера віброекструдера

  Запропоновані аналітичні формули для визначення ступеня орієнтування дисперсної арматури внаслідок проходження фібробетонною сумішшю плоскопаралельного й несиметричного збіжного каналів бункера віброекструдера. Наведено графіки кута нахилу фібр відносно осі плину суміші у розглянутих каналах і впливу відносних розмірів каналів на орієнтування фібр.

  Analytical formulas are offered for determination of degree of orientation of dispersion armature as a result of passing of mixture of fibreconcrete of flat parallel and asymmetrical consilient channels of bunker of vibroextruder. The graphic arts of angle of slope of fibres are resulted in relation to the axis of flow of mixture in the considered channels and influencing of relative sizes of channels on the orientation of fibres.

  Переглянути
 • Експериментальне дослідження й числове моделювання процесу випалювання електродних заготовок

  Розроблено методику експериментального дослідження температурного поля печей випалу електродних виробів. Отримані температурні поля випалювання заготовок діаметром 600 мм. Отримано модель і результати числового моделювання температурного поля електродних заготовок під час випалювання.

  A method of experimental study of temperature field of furnace firing electrode products is developed. Obtain unsteady temperature field in the burning billet with d = 600 mm. Retrieved numerical model and results of numerical simulation of temperature field electrode blanks when burning.

  Переглянути
 • Ідентифікація аналогового об’єкта у складі системи з цифровим регулятором

  Розроблений алгоритм дозволяє розраховувати дискретну систему автоматичного регулювання з аналоговим об’єктом, отримавши за його часовою характеристикою дискретну передатну функцію.
  Ключові слова: апроксимація, демодулятор, дискрети, дискретна передатна функція, розширена матриця, цифровий регулятор.

  The developed algorithm allows to calculate the discrete automatic control system which a continuous object. For an object a discrete transmission function is formed by his temporal characteristic.

  Переглянути
 • Дослідження процесу екструзійного формування полімерів з урахуванням ефекту пристінного ковзання

  Здійснено числове моделювання з використанням експериментальних даних течії полімерних розплавів на ділянках каналів з урахуванням умови пристінного ковзання. Наведено закономірності розподілу швидкостей і тиску залежно від швидкості пристінного ковзання, показано доцільність використання уточнених межових умов.

  The numeral design with the use of experimental information of flow of polymeric fusions in the areas of ducting taking into account the condition of the wall sliding is conducted. Some conformities to the natural laws of division of speeds and pressure are resulted depending on speed of the wall sliding, rotined expedience of the use of the specified border conditions.

  Переглянути
 • Перероблення термопластів в одночерв’ячному екструдері

  Наведено загальну математичну модель одночерв’ячної екструзії, у якій процес екструзії розглянуто в циліндричній системі координат із нерухомим циліндром та обертовим черв’яком. Запропоновано підхід до розгляду процесу за наявності типових динамічних змішувальних елементів у зоні гомогенізації. Запропоновано введення в математичну модель модифікованої швидкості зсуву для врахування турбулізації потоку, яка виникає при переробці розплаву в каналах змішувальних елементів.
  Ключові слова: екструзія, математичне моделювання, полімер, змішувальний елемент.

  Приведено общую математическую модель одночервячной экструзии, в которой процесс экструзии рассмотрено в цилиндрической системе координат с неподвижным цилиндром и вращающимся червяком. Предложен подход к рассмотрению процесса при наличии динамических смесительных элементов в зоне гомогенизации. Предложено введение в математическую модель модифицированной скорости сдвига для учета турбулизации потока, которая возникает при переработке расплава в каналах смесительных элементов.

  In work is proposed approach to the calculation of the fundamental parameters of the process of single-screw extrusion, which is based on the numerical methods of mathematical analysis. In the work is proposed simple approach for consideration of dynamical mixing elements of screw. Introduction in mathematical model of the modified speed of shear, for the account of turbulisation effect a stream, which arises at processing homogenization in channels of mixing elements, is proposed.
  Keywords: extrusion, mathematical simulation, polymer, mixing element.

  The general mathematical model odnocherv’yachnoyi extrusion, in which the extrusion process considered in a cylindrical coordinate system with a fixed cylinder and rotating worm. The approach to the review process in the presence of typical dynamic mixing elements in the zone of homogenization. An introduction to the mathematical model is modified to account for shear flow turbulence, which occurs during the processing of the melt in the channels of mixing elements.

  Переглянути
 • O возможностях получения избыточной энергии при кавитации

  «Ноу-хау» по получению избыточной энергии при кавитации является создание специальных режимов для обеспечения радиального смыкания оболочки кавитационного пузырька при схлопывании без выворачивания его в тор с образованием кумулятивной струйки. Эти режимы создаются привлечением множества физических эффектов, усиливающих действие кавитации. Избыточная тепловая энергия, сверх затраченной, образуется при кавитации за счет эманации вещества рабочего тела (жидкости), то есть за счет перехода материи в энергию. Это полностью соответствует закону сохранения энергии и материи.

  Переглянути
 • Інгібітори корозії для закритих систем вода-сталь

  Вивчено процеси корозії сталі 20 у воді за умови підвищених температур. Визначено вплив органічних і неорганічних речовин на корозію сталі. Встановлено, що за підвищених температур корозія сталі в воді відбувається в основному завдяки водневій деполяризації, тому найперспективнішими добавками є інгібітори-пасиватори. Показано, що нітрит натрію, хромова кислота, біхромат калію, морфоліній-м-нітробезоат за 100 °С є ефективними інгібіторами корозії, причому їхня ефективність залежить від реакції середовища.

  Переглянути
 • НИЗКОТЕМПЕРАТУРНАЯ ОКИСЛИТЕЛЬНАЯ ДЕЛИГНИФИКАЦИЯ РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ

  Изучена низкотемпературная окислительная делигнификация растительного сырья пероксидом водорода со смешанным катализатором Na2WO4, Na2MoO4 и Н2SO4. Установлено влияние продолжительности варки, гидромодуля варки, концентрации пероксида водорода и суммарной концентрации смешанного катализатора в варочном растворе на качественные показатели полуфабриката и отработанного щелока. Изучено влияние добавок отработанного щелока к свежему варочному раствору на выход и качество полуфабриката. Показана возможность получения данным способом волокнистого полуфабриката и актуальность данной варки как альтернативного и экологически чистого способа получения целлюлозы.

  Переглянути
 • Вплив обводнення реактивного палива на його експлуатаційні властивості

  Розглянуто проблему зміни якості вуглеводневого палива внаслідок їхнього обводнення під час експлуатації. Показано, що на сучасному етапі проблема фізико-хімічних змін у паливі під час експлуатації вирішена не повністю й потребує подальших досліджень.

  Переглянути
 • Підвищення радіаційної безпеки питної води шляхом її очищення природними адсорбентами

  Досліджено процес адсорбційного очищення питної води від радіонуклідів природними адсорбентами українських родовищ. Встановлено оптимальні параметри вилучення ізотопів Cs137 та Sr90 із питної води глауконітом, морденітом і комбінованими адсорбентами.

  Переглянути
 • Створення гуміново-мінеральних добрив для забезпечення екологічної рівноваги

  Проаналізовано принципи сталого розвитку. На базі аналізу індексу сталого розвитку визначено основні напрямки розвитку України для збалансованого розвитку в аграрному секторі. Для забезпечення екологічної рівноваги запропоновано використовувати комплексні гуміново-мінеральні добрива.

  Переглянути
 • Особливості плину суміші при віброекструзії

  Характер плину фібробетонної суміші визначався за результатами теоретичних і практичних досліджень. Отримано формули для розрахунку зсуву шарів композиційного матеріалу при плині у каналі бункера віброекструдера. Наведено графіки переміщень шарів фібробетонної суміші за товщиною плоского виробу. Запропоновано конструкція каскадного віброекструдера, яка забезпечує рівномірність властивостей перероблюваної суміші за об’ємом. Результати роботи можуть бути використаними при проектування формуючого обладнання.

  Переглянути
 • СТУПІНЬ НЕСТАЦІОНАРНОСТІ ПРОЦЕСІВ ФОРМУВАННЯ РУКАВНИХ ДВОВІСНООРІЄНТОВАНИХ ПОЛІМЕРНИХ ПЛІВОК

  Ступінь нестаціонарності процесів формування рукавних двовісноорієнтованих полімерних плівок оцінюють числом Дебори. Показано зв’язок числа Дебори й числа Вейссенберга, яке характеризує величину накопиченої високоеластичної деформації.

  Переглянути
 • Теплообмін в апаратах із плівкою рідини, що стікає по поверхні тонкостінної полімерної труби

  Досліджено процес теплообміну при плівковій течії рідини по тонкостінним полімерним трубам, запропоновано залежності для розрахунку міцності полімерних труб, визначення критерію Нуссельта, а також пристрій для розподілу рідини по поверхні тонкостінної полімерної труби.

  Переглянути
 • Навчальна система побудови стратегій керування на базі мікропроцесорної техніки

  Розроблено навчальну мікропроцесорну систему керування технологічним об’єктом на базі контролера С200 фірми Honeywell. Як об’єкт керування використано проточну ємкість із двома вхідними і одним вихідним потоками рідини. Для цієї ємкості розроблено математичну модель у вигляді системи нелінійних рівнянь стану та алгебраїчних рівнянь виходу. Систему керування сконфігуровано з використанням системи Experіon PKS фірми Honeywell.

  Переглянути
 • Визначення часу приготування полімерних композицій у роторному змішувачі закритого типу

  Розроблено методику теоретичного прогнозування якості композиції, приготованої на основі високомолекулярних сполук в роторному змішувачі закритого типу. Наведена методика ґрунтується на принципі накопичення матеріалом деформації. Досліджено вплив параметрів змішувача та процесу змішування на якість композиції.

  Переглянути
 • Розроблення скінченноелементної математичної моделі пружнов’язкопластичних середовищ із змінною стисливістю при термосилових навантаженнях

  На базі моментної схеми скінчених елементів побудовані універсальні співвідношення механіки суцільних середовищ, що дозволяють моделювати термонапружений стан і процеси перероблення й формування таких нелінійних робочих середовищ, як розплави полімерів, сипкі й пластичні маси, у вироби з урахуванням процесів тверднення і впливу залишкових напружень на властивості кінцевих виробів. Це дозволяє на сучасному рівні виконувати розрахунки міцності й жорсткості конструкцій, розробляти нові технологічні процеси перероблення матеріалів з урахуванням взаємодії з елементами обладнання.

  Переглянути
 • ВИДИ НОУ-ХАУ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇХНЬОГО ОФОРМЛЕННЯ. МОЖЛИВОСТІ ЗАХИСТУ ПРАВ НА ТЕХНІЧНЕ НОУ-ХАУ В УКРАЇНСЬКОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ

  Наведено інформацію про наявні види ноу-хау і особливості їхнього оформлення, а також можливості захисту прав на технічне ноу-хау в українському законодавстві. Подано стислу характеристику змісту управлінських, комерційних і фінансових ноу-хау, а також більш розгорнуту характеристику технічного ноу-хау. Наведено структуру оформлення ноу-хау на пристрій і технологію, а також приклад ноу-хау.

  Переглянути
 • Нам – сімдесят…етапи розвитку і творчості Інженерно-хімічного факультету

  Сімдесят років...
  І для людини це не так багато. А для такої великої структури в Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут», як інженерно-хімічний факультет – це зовсім мало. Це – пройдений шлях напруженої, творчої роботи і плани подальшого розвитку. Необхідно роздивитися, що зроблено корисного, а що зроблено не так, як хотілось би, проаналізувати все, що було і що потрібно зробити для поступу вперед. Для нас – це основний постулат для розвитку, творчості й підготовки інженерних кадрів. Але без минулого немає майбутнього, і тому трохи історії…

  Seventy years …

  And the man is not so much. And for such a large structure at the National Technical University of Ukraine “Kyiv Polytechnic Institute”, a chemical engineering department – a very little. This – the traversed path of hard, creative work and plans for future development. You must see what made useful and what is not done the way we would like to analyze everything was and what to do to make progress. For us – a basic tenet for the development, creation and training engineers. But without a past has no future, and so little history …

  Переглянути
 • АВТОМАТИЗОВАНА ГЕОІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА КОМПЛЕКСНОГО ЕКОЛОГІЧНОГО КОНТРОЛЮ

  Дістав подальший розвиток новий підхід щодо розробки автоматизованої геоінформаційної системи для комплексного екологічного контролю стану забруднення довкілля. Розроблено відповідне програмне забез-печення, яке пройшло успішну апробацію та впроваджено у обласних те регіональних відділах інструмен-тально-лабораторного контролю Державної екологічної інспекції України.

  The further development got a new approach of developing automated geographic information system for integrat-ed environmental monitoring of environmental pollution. The respective software was successfully tested and im-plemented in the regional divisions of regional instrumental-laboratory control of the State Environmental Inspec-tion of Ukraine.

  Переглянути