НАУКА

НАУКА

Сортировать по умолчанию названию
 • ІМІТАЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ КАТАЛІТИЧНОГО КРЕКІНГУ

  Каталітичний крекінг − це термокаталітична переробка нафтової сировини
  для отримання продуктів меншої молекулярної маси − компонентів
  високооктанових бензинів, легкого газойлю, вуглеводневих газів С 3 – С 4 та ін.

  Переглянути
 • РОЗРОБЛЕННЯ ПІДСИСТЕМИ ФОРМУВАННЯ ОПТИМАЛЬНОЇ СХЕМИ ПАКЕТУВАННЯ КЕРНА ПЕЧІ АЧЕСОНА

  Електротермічний процес графітації в печах Ачесона полягає у
  поступовому нагріванні електродних заготовок до температур кристалізації
  вуглецю (вище 2000 С), що забезпечується за рахунок виділення в області
  керна Джоулевої теплоти під час проходження крізь об’єм пічі графітації
  електричного струму [1]. При цьому графітовані матеріали набувають нових
  фізико-хімічних властивостей.

  Переглянути
 • ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ВИРОБНИЦТВ ЕТАНОЛУ З ТОЧКИ ЗОРУ АВТОМАТИЗАЦІЇ

  Етанол (етиловий спирт) є хімічною речовиною, яка знайшла широке
  застосування у харчовій, фармацевтичній та хімічній промисловості, а
  віднедавна активно впроваджується як паливо.

  Переглянути
 • iсторiя кафедри автоматизації хімічних виробництв

  Кафедра автоматизації хімічних виробництв була
  створена на хіміко-технологічному факультеті КПІ
  наказом ректора О. С. Плигунова № 434 від
  02.06.1960 р. Згідно з наказом вона отримала назву
  «Кафедра теоретичних основ автоматики», її
  першим завідувачем був відомий спеціаліст з
  теорії автоматичного регулювання професор Корнілов Юрій
  Георгійович, автор першого в СРСР підручника з теорії автоматичного
  регулювання. Колектив кафедри за короткий час створив
  лабораторну базу, займаючись одночасно підготовкою курсів лекцій і
  навчанням студентів. Викладачі кафедри читали курс теорії
  автоматичного регулювання на різних факультетах (ця традиція
  підтримується донині). Першими студентами кафедри були студенти
  хіміко-технологічного факультету, які висловили бажання
  перекваліфікуватися на спеціальність «Автоматизація технологічних
  процесів хімічних виробництв». Через рік кафедру перейменували
  («Кафедра теоретичних основ автоматики і автоматизації хімічних
  виробництв»), а згодом вона отримала назву «Кафедра автоматизації
  хімічних виробництв», яка зберігається вже майже пів століття.

  Переглянути
 • МОДЕЛЮВАННЯ І ОПТИМІЗАЦІЯ ЗВ’ЯЗКІВ У ПРОЕКТУВАННІ СИСТЕМ ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО КЕРУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ

  Мета роботи – визначення оптимальної кількості мікропроцесорів (МП), відстані між ними і периферійними засобами, а також відстані між МП і центральним пунктом управління (ЦПУ).

  Переглянути
 • СПЛАЙНОВЕ ЗГЛАДЖУВАННЯ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО ОТРИМАНИХ ПЕРЕХІДНИХ ХАРАКТЕРИСТИК

  Для оцінки динамічних характеристик технологічних об’єктів керування
  найчастіше використовують перехідні характеристики, отримані в результаті
  спеціально поставленого експерименту. Ординати перехідної характеристики в
  такому випадку представляються масивом її ординат з деяким кроком Dtm
  (нумерація ординати від 0 до m). Зазвичай ці ординати можуть бути визначені з
  деякою похибкою. Для подальшого використання отриманий масив треба
  згладити і водночас ущільнити (з ущільненим масивом легше реалізувати
  операції числового диференціювання чи інтегрування). Наприклад, перехідну
  характеристику можна перетворити в імпульсну шляхом її диференціювання, а
  для ідентифікації об’єкта методом площ (Симою) масив Ht, треба багаторазово
  інтегрувати за часом [1].

  Переглянути
 • РОЗРОБКА КОМП’ЮТЕРНОГО ПРАКТИКУМУ З КУРСУ «ІДЕНТИФІКАЦІЯ ТА МОДЕЛЮВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ОБ’ЄКТІВ»

  Можливості сучасних комп’ютерів дозволяють без проблем моделювати та
  досліджувати динамічні властивості реальних об’єктів (технологічних апаратів
  та їх груп), будувати для них різні характеристики.

  Переглянути
 • АВТОМАТИЗАЦІЯ ГАЗО- ТА НАФТОНАЛИВНИХ СТАНЦІЙ

  Головна задача технологічного процесу газо- та нафтоналивних станцій –
  приймання зрідженого газу та нафтопродуктів, які доставляються залізницею,
  зберігання зрідженого газу та нафтопродуктів в резервуарах і відпускання в
  автоцистерни.

  Переглянути
 • Застосування мікропроцесорної техніки в системах керування очищенням стічних вод

  Розглянуто можливість використання мікропроцесорної техніки для роботи з приладами для вимірювання показників забруднення стічних вод. Запропоновано схему трирівневої адаптивної системи автоматичного керування нейтралізацією.

  Переглянути
 • Врахування теплоти дисипації в моделюванні процесів екструзії полімерів і керуванні ними

  Обрано методику розрахунку потужності дисипації, що дозволяє врахувати її під час синтезу систем керування режимом роботи одночерв’ячного екструдера.

  Переглянути
 • Математичні моделі напірного ящика з повітряною подушкою

  Розроблено математичні моделі напірного ящика із повітряною подушкою папероробної машини як об’єкта керування.

  Переглянути
 • Параметрична схема скловарної печі

  Створено й досліджено параметричну схему ванної скловарної печі з поперечним напрямом полум’я.

  Переглянути
 • Дослідження статичних режимів процесу контактної мембранної дистиляції

  Запропонована методика експериментальних досліджень процесу контактної мембранної дистиляції, що враховує його основні технологічні параметри.

  Переглянути
 • Робастна система керування процесом контактної мембранної дистиляції

  Вирішено задачу оптимального керування процесом контактної мембранної дистиляції за умов невизначеності. Розглянуто систему керування з субоптимальним H регулятором, проаналізовано робастність замкненої системи.

  Переглянути
 • Система керування процесом охолодження печі графітації

  На основі моделі просторового температурного поля та оцінок зовнішнього теплообміну досліджено процес охолодження футеровки печі графітації Ачесона. За результатами аналізу температурного стану об’єкта обгрунтувано принципи побудови й функціонування системи керування процесом і запропоновано структуру системи, застосування якої дозволить збільшити термін експлуатації елементів конструкції та знизити собівартість кінцевої продукції.

  Переглянути
 • Застосування системного аналізу для вирішення проблеми низької конкурентоздатності вітчизняного гофрованого картону

  Технологія гофрованого картону є складною системою взаємопов’язаних і взаємозалежних процесів. Знання та розуміння цих процесів надасть можливість керувати системою з метою досягнення конкурентних переваг як за якістю, так і собівартістю продукції. Вирішити проблему можна за допомогою системного аналізу.

  Переглянути
 • Застосування нечіткої логіки в керуванні процесом бродіння пива

  Досліджено показники бродіння пива, запропоновано алгоритм керування процесом, згідно з яким залежно від ситуації визначають тривалість, температурк та інші режимні параметри. Описано нечіткі моделі і правила керування процесом бродіння, що є реалізацією експертних знань.

  Переглянути
 • Дослідження стану природно-заповідного фонду козятинського району вінницької області за методикою RAPPAM

  За методикою експрес-оцінки природно-заповідного фонду проаналізовано заповідні території Козятинського району Вінницької області, оцінено їхню біологічну й соціально-економічну важливість, вразливість, а також негативні чинники, що впливають на заповідні об’єкти.

  Переглянути
 • Окисление метанола и формальдегида сточных вод предприятий по производству ионообменных смол

  Приведены результаты исследований по очистке от формальдегида и метанола минерализованных стоков, которые образуются на стадии хлорметилирования сополимеров стирола и дивинилбензола. Проанализирована эффективность окисления их воздухом в присутствии катализатора, перекисью водорода и элетрохимическим способом в зависимости от реакции среды, температуры и продолжительности процесса.

  Переглянути
 • Перероблення відходів споживання асептичного паковання «тетра пак» для виробництва паперу для гофрування

  Досліджено перероблення відходів споживання асептичного паковання для рідких харчових продуктів фірми «Тетра Пак» мокрим способом при концентрації 6 % з метою одержання паперу для гофрування марки Б-0. Досліджено вплив режиму розпускання на ефективність розпускання й розмелювання волокна й механічні властивості паперу для гофрування.

  Переглянути
 • Снижение уровня минерализации в водооборотных системах аэс

  Исследована очистка воды от сульфатов и хлоридов с одновременным умягчением на анионите АВ-17-8 основной и карбонатной формы. Изучено извлечение хлоридов из водных растворов в двухкамерном электролизере. Разработан метод электрохимического восстановления щелочных сульфатсодержащих регенерационных растворов. Предложена схема переработки щелочных хлорсодержащих отходов.

  Переглянути
 • Очищення лужних розчинів від катіонних барвників нанофільтруванням на керамічній мембрані

  Установлено високу селективність нанофільтраційної керамічної мембрани під час очищення лужних розчинів від катіонних барвників. Це дає можливість рекомендувати її для очищення від катіонних барвників мийних розчинів банкнотних фабрик.

  Переглянути
 • Переработка отходов гальванического производства

  Изучена возможность переработки осадков гальванического производства гидрометаллургическим методом. Предложено два варианта селективного извлечения металлов из раствора, один из которых предусматривает предварительное выделение оксидов железа, что способствует увеличению выхода по току меди в процессе электроэкстракции.

  Переглянути
 • Оценка эффективности использования слабокислотного катионита dowex mac-3 в катионном умягчении воды

  Исследованы процессы умягчения воды с использованием катионита DOWEX MAC-3 в кислой  и солевой форме. Показано, что данный катионит обеспечивает эффективное умягчение воды при использовании его в Na+-форме. В кислой форме его целесообразно использовать только при умягчении воды со щелочностью, большей ее жесткости. Ионит в кислой форме эффективно умягчает воду, снижает ее щелочность, а также обеспечивает эффективную очистку от ионов алюминия.

  Переглянути
 • Флотаційне очищення макулатурної маси

  Досліджено вплив флокулянтів і речовин, що використовують під час розволокнення маси з макулатури марок МС-6Б-3 і МС-7Б-2, на перебіг облагородження, ступінь білості маси та втрати волокна. Установлено тривалість флотації та оптимальні дози флокулянтів.

  Переглянути
 • Раціональний добір технологічного обладнання для виготовлення пластичних мастил

  Проаналізовано сучасне технологічне обладнання, що застосовують для механічного оброблення пластичних мастил під час їхнього виготовлення. Порівняно властивості бентонітових мастил, виготовлених за різних умов гомогенізації. Визначено умови гомогенізації бентонітових мастил, потрібні для покращання їхніх властивостей.

  Переглянути
 • Фактори зносу банкнот

  Проаналізовано й систематизовано фактори зносу банкнот, розроблено їхню узагальнену класифікацію. Як класифікаційні ознаки обрано тривалість, область і джерело впливу, наявність контакту з банкнотою, вид прикладеної енергії.

  Переглянути
 • Ресурсозбереження в одержанні паперу для гофрування

  Проведено низку варінь з одержанням напівцелюлози зі стебел соняшнику, соломи ріпаку й солом’яної целюлози нейтрально-сульфітним способом. Показано вплив морфологічного складу волокон напівфабрикатів на показники міцності. Досліджено стічні води після виготовлення паперу для гофрування.

  Переглянути
 • Моделювання регенерації сорбенту в адсорбційному термотрансформаторі

  Розроблено математичну модель регенерації сорбенту в адсорбційному термотрансформаторі. Це дозволяє розробити перше наближення розрахунку теплоакумулюючого сорбційного апарата, що працює за заданим режимом роботи.

  Переглянути
 • Обгрунтування спрощеної математичної моделі адсорбційного насичення шару сорбенту в термотрансформаторі

  Розроблено математичну модель адсорбційного насичення шару сорбенту в адсорбері. Це дозволяє розробити перше наближення конструктивного розрахунку теплоакумулюючого сорбційного апарата, що працює за заданим режимом роботи.

  Переглянути
 • Енергозбереження на паперо- і картоноробних підприємствах

  Наведені результати розрахунків енергетичної та економічної ефективності додаткового утеплення зовнішніх стін промислових будівель й заміни заповнень світлових отворів. Запропоновано використовувати теплоту димових газів парових котлів для нагрівання сирої  та хімічно підготовленої води в котельнях. Визначено економічні показники утилізації теплоти вентиляційних викидів і конденсату сушильної частини папероробної машини.

  Переглянути
 • Визначення зусиль у шестеренному насосі під час перекачування високов’язких розплавів полімерів

  Установлено сили, що діють у шестеренному насосі під час перекачування високов’язких розплавів полімерів. Наведено методику розрахунку силових параметрів шестеренного насоса.

  Переглянути
 • Моделювання радіаційного розморожування сипких вантажів біля стінок залізничного вагона

  Наведено результати математичного моделювання радіаційоного розморожування сипких вантажів у пристінних шарах залізничних вагонів. Подано розрахункові залежності, що є розв’язками математичної моделі.

  Переглянути
 • Моделювання гідродинаміки багатофазних процесів зневоднення та грануляції в дисперсних системах

  Проведено фізичне та математичне моделювання гідродинаміки фонтануючого шару за умов багатофазної дискретної взаємодії твердих частинок і газового потоку. Розв’язано математичну модель, що визначає швидкості руху частинки в центральному й бічних каналах. Проаналізовано вплив технологічних режимів реалізації процесу на співвідношення геометричних розмірів елементів конструкції.

  Переглянути
 • Числове моделювання аеродинамічних характеристик у відцентровому класифікаторі

  Наведено результати досліджень процесу сушіння паперу з використанням інфрачервоного випромінювання. Запропоновано залежність для визначення зміни вологовмісту з часом.

  Переглянути
 • Дослідження механічного диспергатора барабанного типу

  Досліджено диспергування модельної рідини й гетерогенних систем у механічному диспергаторі барабанного типу. Визначено умови, за яких збільшується об’єм зони диспергування з одночасним зменшенням розміру крапель.

  Переглянути
 • Інфрачервоне нагрівання і сушіння паперу й картону

  Наведено фізичну й математичну моделі, що описують основні процеси, які відбуваються в папері та картоні під час сушіння в полі інфрачервоного випромінювання. Запропоновано конструкцію установки для експериментального дослідження процесу та перевірки адекватності математичної моделі.

  Переглянути
 • Выбор сушильной установки мобильного комплекса производства топливных брикетов и гранул из биомассы

  Проанализированы технологии производства композиционного биотоплива, выявлены его основные проблемные стадии, а также выполнен сравнительный анализ существующего оборудования. Экспериментально обосновано совмещение процессов дробления и сушки биомассы в одном аппарате.

  Переглянути
 • Екстрагування біологічно активних домішок із зародків пшениці

  Досліджено екстрагування олією біологічно активних домішок із зародків пшениці, а також можливість застосування цього екстракту як натуральної добавки до олії з метою підвищення вмісту вітаміну Е й цінних речовин, профілактики багатьох захворювань, у виробництві лікувальних кремів, вітамінізованих маргаринів і майонезу.

  Переглянути
 • Екстрагування цільових компонентів із лікарської сировини

  Наведено результати досліджень із вилучення розчинних сухих речовин із календули й меліси шляхом екстрагування й настоювання, визначено вплив температури й тривалості процесів на вміст вилучених цільових компонентів.

  Переглянути
 • Одержання волокнистого напівфабрикату окисною делігніфікацією короткого лляного волокна

  Досліджено одержання волокнистих напівфабрикатів із короткого лляного волокна пероксидним варильним розчином у кислому середовищі. Вивчено вплив на властивості волокнистого напівфабрикату концентрації пероксиду водню у варильному розчині й витрати сірчаної кислоти. Установлено позитивний ефект від використання змішаного каталізатора на вихід волокнистого напівфабрикату і вміст в ньому лігніну під час окисної делігніфікації короткого лляного волокна.

  Переглянути
 • Вплив структурних добавок на інтенсивність зневоднення розчинів термопластичних матеріалів

  Визначено вплив структурної добавки на інтенсивність зневоднення розчинів термопластичних матеріалів, зокрема абрикосово-моркв’яної композиції.

  Переглянути
 • Дослідження швидкостей у роторно-плівковому апараті з жорстким кріпленням лопатей за умови ізотермічній течії

  Проаналізовано використання роторно-плівкових апаратів із жорстким кріпленням лопатей. Досліджено співвідношення колової та осьової швидкостей за ізотермічної течії рідини. Результати узагальнено емпіричною залежністю.

  Переглянути
 • МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ИН ТЕРПРЕТАЦИЯ ФИЗИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ И СВОЙСТВ ПОРИСТЫХ В Е ЩЕСТВ

  Установлены и теоретически обоснованы математические зависимости, позволяющие оценивать фильтрационно-обезвоживающие свойства пористых веществ адекватно реальным процессам.
  Переглянути
 • Ізотермічна кристалізація сульфату амонію З органічними домішками

  Експериментально встановлено вплив органічних домішок на процес ізотермічної кристалізації реальних розчинів сульфату амонію. Визначено граничну концентрацію органічних домішок в емульгованому стані, та їхній вплив на утворення мікрокристалів з активною поверхнею, необхідною для утворення структурованих твердих композитів.

  Переглянути
 • Зварювання у виготовленні полімерних плівкових паковань

  Розглянуто технології та обладнання для зварювання полімерних пакувальних плівок і стрічок (методи зварювання поширених пакувальних матеріалів) під час виготовлення паковань.

  Переглянути
 • Моделювання процесів переносу в дисперсних системах

  Розглянуто підходи до моделювання апаратів для зневоднення та гранулювання у псевдозрідженому шарі. Моделі класифіковано за типами міжфазної взаємодії з урахуванням стохастичної й хаотичної гідродинаміки. Процеси в апараті з псевдозрідженим шаром класифіковано за їхніми властивостями для гідродинамічних моделей.

  Переглянути
 • Передатні функції елементів скловарної печі

  Розглянуто алгоритм виведення елементів передатних функцій скловарної печі, як об’єкта автоматизації. Результати в подальшому будуть використані для створення системи керування подачею газу.

  The algorithm of deducing of elements of transfer functions of the glass-making furnace, as object of automation is considered. Results will be used further at creation of a control system of giving of gas.

  Переглянути
 • Моделювання теплового режиму скловарної печі

  Розроблено математичну модель теплового режиму скловарної печі. Одержано розподіл температур за різних режимів роботи.

  The mathematical model of thermal conditions of glass furnace is conducted. The temperature profiles are got at different operating conditions.

  Переглянути
 • Моделювання теплового режиму конверсії метану

  Розроблено математичну модель теплового режиму конверсії метану. Одержано розподіл температур за різних режимів роботи.

  The mathematical model of thermal conditions of methane conversion is conducted. The temperature profiles are got at different operating conditions.

  Переглянути
 • Підвищення надійності автоматизованих систем

  Досліджено надійність типових контурів системи автоматизації. Отримано виграш у надійності шляхом застосування структурного резервування різної кратності. Запропоновано використання структурного елементного резервування за умови, що система є відновлюваною.

  Reliability of contours of the automation system was investigated. Winning of reliability is got at the use of the structural backuping of different multiplicity. It is suggested to use the structural feature-based backuping on condition that the system is repaired.

  Переглянути
 • Математичне моделювання розігріву одночерв’ячного екструдера

  Досліджено розігрів одночерв’ячного екструдера. Одержано розподіл температур за різних режимів і потужностей нагрівників. Результати дозволяють оптимізувати кількість нагрівників.

  The heating-up of single-screw extruder is conducted. The temperature profiles are got at different operating conditions and heater power. The results allow choosing the optimum amount of heaters.

  Переглянути
 • Оптимізація роботи комбінованих випарних установок

  Розглянуто систему оптимізації керування комбінованими випарними установками. На основі розробленої математичної моделі здійснено пошук глобального екстремуму за умов лінійних обмежень.

  The system optimization of the combined evaporator is considered. The global extremum in linear constraints is finding using a mathematical model.

  Переглянути
 • Моделювання контактної мембранної дистиляції за умов невизначеності

  Для цілей керування розроблено математичну модель контактної мембранної дистиляції, що враховує невизначеності параметрів. Модель є нелінійною до температури розчину на виході з мембранного модуля, що обумовлено дифузією пари крізь пори мембрани.


  For the purposes of control the mathematical model of process contact membrane distillations is developed, which takes into account the uncertainty of model parameters. The model is nonlinear with respect to the solution temperature at the outlet of membrane module, which is due to the diffusion of vapor through the membrane pores.

  Переглянути
 • Енергоефективна екструзія термопластів

  Розглянуто методику розрахунку потужності каскадного дисково-шестеренного екструдера для перероблення високов’язких полімерів. Наведено результати аналітичних та експериментальних досліджень.

  This article is about power calculation method for high viscosity fluid transferring through cascade disk-cog-wheel extruder. Analytic and experimental results have been mentioned in the article.

  Переглянути
 • Повернення обертальної енергії у теплогенераторі І. М. Федоткіна

  Теоретично доведено, що в конструкції ротаційно-реактивного кавітаційного теплогенератора, на відміну від кавітаційного теплогенератора звичайної конструкції, відбувається повернення енергії на вал агрегата, що значно знижує енергозатрати.

  Переглянути
 • Теоретические основы производства дополнительной вращательной и тепловой энергии в энергогенераторе И. М. Федоткина

  Розроблено теорію процесів, що відбуваються в енергогенераторі конструкції І.М. Федоткіна. Із використанням розроблених методик розрахунку на числових прикладах доведено можливість вироблення надлишкової теплової та обертальної енергії завдяки різним видам кавітації, гідравлічним ударам і пульсаціям, силам Коріоліса, використанню двокомпонентного робочого тіла й тепловому гістерезису.

  The theory of the processes proceeding in the power generator designed by I.M. Fedotkin is developed, Using a developed methodic of calculation a possibility of extra heat and rotation energy producing are shown with numerical examples. This kinds of energy are produced by different types of cavitation, hydraulic shocks and pulsations, Coriolis force, using a two component working substance and a thermal hysteresis..

  Переглянути
 • Алгоритм розрахунку параметрів хімічного реактора

  Алгоритм формалізує стандартну задачу лінійного програмування для розрахунку параметрів хімічного реактора на прикладі реактора синтезу метакрилової кислоти. Запропонована методика зменшує трудовитрати на випробування реактора.

  The problem of the linear programming for calculation of chemical reactor parameters is solved on the example of methacrylic acid synthesis reactor. The working hours on the experimental tests of reactor is reduced.

  Переглянути
 • Високоточне ресурсоощадне екструдування полімерів

  Розглянуто методику розрахунку продуктивності каскадного дисково-шестеренного екструдера при переробці високов’язких полімерів. Наведено результати експериментальних досліджень.

  This article is about design procedure of productivity of the cascade-disk gear extruder during the processing of high viscosity polymers. We are giving the results of experimental investigations.

  Переглянути
 • Використання регенерованого розчинника для одержання волокнистих напівфабрикатів

  Досліджено хімічний склад відпрацьованих чорних лугів після органосольвентної делігніфікації сіди багаторічної. Проведено регенерацію органічного розчинника дистиляцією з відпрацьованих розчинів. Досліджено вплив використання регенерованого розчинника на якість волокнистих напівфабрикатів, одержаних органосольвентною делігніфікацією сіди багаторічної. Визначено оптимальну витрату регенерованого розчинника для варіння.

  The chemical composition of waste liquors after organosolvent delignification of sida perennial was studied. The recovery of solvent from waste liquor by distillation was carried out. Its influence on quality of pulp obtained after organosolvent delignification of sida perennial was researched. The optimum consumption of recovered solvent was determined.

  Переглянути
 • Флотационная очистка шахтных вод от урана

  Вивчено флотаційне очищення води від урану з використанням катіонних, аніонних і фосфорильованих катіонних флокулянтів і сульфазолу НП-3. Показано, що ефективність очищення залежить від типу й дози флокулянту, водневого показника та співвідношення флокулянт – піноутворювач. Найкращі результати одержано в разі використання катіонних флокулянтів на основі полігексаметиленгуанідину й фосфорильованих поліоксипропіленамонійхлоридів.


  Processes of water treating from uranium by a method of pneumatic flotation were studied, as collectors of connections of uranium compounds used cationic, anionic and phosphorylated cationic flocculants as foaming agent used Sulphanol NP-3. It is shown that clearing efficiency depends on type and a dose flocculants, рН, flocculent – foaming agent parities. The best results are received at use cationic flocculants on a polygexamethylenguanidine and phosphorylated polyoxypropylenammoniumchloride.

  Переглянути
 • Очищення води від іонів міді нанопорошками алмазу

  Досліджено адсорбцію йонів міді (II) нанопорошками алмазу детонаційного синтезу. Виготовлено фільтрувальний матеріал із використанням цих порошків. Доведено можливість його використання для очищення води від іонів важких металів.

  The adsorption of copper ions (II) with nanopowder of detonation synthesis was investigated. Filter media using such powder was made. The possibility of its application for heavy metals removal from water was considered.

  Переглянути
 • Вплив температури на утворення біогазу з відходів целюлозно-паперового виробництва

  Проаналізовано вплив температури на інтенсивність утворення біогазу з органічних відходів целюлозно-паперового виробництва. Визначено температурний діапазон інтенсивного утворення біогазу.

  The influence of temperature on the formation of biogas from the wastes of pulp and paper production is considered. The temperature range of intensive evolution of biogas is determined.

  Переглянути
 • Відновлення регенераційних розчинів іонітових фільтрів пом’якшення води

  Розглянуто ефективність відновлення регенераційних розчинів іонітових фільтрів відстоюванням, традиційним фільтруванням і фільтруванням крізь капілярні матеріали. Встановлено, що використання матеріалів із капілярними властивостями дозволяє організовувати неперервне розділення без затрат енергії та спеціального обслуговування.

  The effectiveness of regeneration solutions recovery from ion exchange water softening filters was studied. The recovery processes were held by using sedimentation, simple filtration and filtration with using capillary materials. The capillary materials allows to organizing of continuous process of separation without energy consumption and special equipment.

  Переглянути
 • Водокористування на територіях, прилеглих до об’єктів підвищеної екологічної небезпеки

  Розглянуто вплив об’єктів підвищеної небезпеки (полігонів твердих побутових відходів) на умови проживання людей у сусідніх населених пунктах. Наведено результати дослідження впливу полігону ТПВ на стан поверхневих і підземних вод, доведено наявність загрози для здоров’я людей.

  Influence of objects of high danger (landfill) is examined on the terms of dwelling of people in near the located settlements. The results of research of influence of landfill are resulted on the state of superficial and underground waters; the presence of threat for the health of people is proved.

  Переглянути
 • Електродіаліз розчину хлориду натрію з одержанням соляної кислоти й лугу

  Наведено результати досліджень електрохімічного перероблення розчинів хлориду натрію в чотирикамерному електродіалізаторі. Визначено вплив технологічних параметрів на процес. Показано, що в разі використання мембран МК-40 і МА-40 виникають обмеження за концентраціями одержуваних кислоти й лугу та сірчаної кислоти в анодній області.

  The results of the studies of electrochemical processing of sodium chloride in four-chamber electrodialyser are presented. The influence of electrodialysis duration, the initial concentrations of acid and alkali on the yield of electrodialysis products, the efficiency of sodium chloride extraction from the water are presented. It is shown that in case of the use of electrodialysis membranes MK-40 and MA-40 accrue the limitations of obtained acid and alkali concentrations due to the sulfuric acid concentration in the anode region.

  Переглянути
 • Удосконалення та атестація лабораторної печі типу снол

  Модернізовано електричну піч опору СНОЛ 16254/11-М1, призначену для дослідження швидкісних режимів випалу керамічної цегли. Установку атестовано відповідно до чинних нормативних документів.

  The modernization of electric resistance furnace SNOL 16254/11-M1 for studying speed regimes of firing of the ceramic bricks is realized. The calibration of unit according to the actual standards is carried out.

  Переглянути
 • Газовыделение образцов электродной массы при термообработке

  Исследована динамика газовыделения при термообработке изделий электродной промышленности. Определен температурный интервал образования полукокса в образцах промышленных электродных изделий.

  The dynamic of gas release during heat treatment of the electrode products industry is studied. The temperature interval of semi-coke formation in the samples of industrial products of the electrode is defined.

  Переглянути
 • Вплив системи коагулянт-флокулянт на формування та якість паперу для гофрування

  Проаналізовано вплив витрати коагулянтів і флокулянтів, а також методики їхнього введення на тривалість зневоднення маси на сітці й фізико-механічні показники паперу для гофрування.

  The influence of coagulant and flocculant flow and techniques of their addition on dewatering time of the pulp on the cloth and on physic-mechanical properties of fluting are analyzed.

  Переглянути
 • Нагрівання картону на валах гофроагрегата

  Розроблено математичну модель нагрівання картону на нагрівальних валах гофроагрегата, що дозволяє визначити тривалість нагріву. Адекватність моделі перевірено на гофроагрегаті Жидачівського ЦПК.

  The mathematical model of process of heating of a cardboard is developed on the heater shaft of corrugator, which allows expecting time of heating, necessary for the calculation of sizes of shafts. Model adequacy is tested on the operating corrugator of Zhydachiv’s CPF.

  Переглянути
 • Особливості течії розплаву поліетилену в прямокутному каналі

  Проаналізовано характеристики течії розплаву поліетилену низької густини в каналі прямокутного перерізу за різних температур. Показано вплив бічних стінок каналу на розподіл швидкостей.

  The flow of low density polyethylene melt in rectangular channel at different temperatures is analyzed. Influence of channel walls on velocity field is showed.

  Переглянути
 • Моделювання графітування нафтового коксу в шахтній електропечі неперервної дії

  Розроблено фізичну й математичну моделі графітування нафтового коксу в шахтній однофазній електропечі неперервної дії для досліджень фізичних полів під час прямого графітування внаслідок проходження змінного струму й відпрацювання технологічних регламентів без матеріальних та енергетичних витрат.

  The physical and mathematical models of process of graphitization of petroleum coke in monophase electric pit-type heating furnace of continuously working are developed. The noted models allow to conduct theoretical researches of the physical fields at direct graphitization of petroleum coke due to flowing through him of alternating electric current and to work off technological regulation of receipt of the finished good without the expenses of financial and power resources.

  Переглянути
 • Розділення газів hfc-134 і hfc-134а на цеоліті nax

  Наведені результати дослідження адсорбції газів HFC-134 і HFC-134а на цеоліті NaX, отримані гравіметричним методом. Показано доцільність використання цеолітів NaX для розділення газів HFC-134 і HFC-134а.

  Adsorption isotherms were measured for HFC-134 and HFC-134a on NaX zeolite using gravimetric techniques. The high selectivity for NaX indicates that this zeolite would be highly effective for HFC-134 and HFC-134a gas separation.

  Переглянути
 • Сушіння паперу й картону інфрачервоним випромінюванням

  Наведено результати досліджень процесу сушіння паперу з використанням інфрачервоного випромінювання. Запропоновано залежність для визначення зміни вологовмісту з часом.

  The results of the research paper drying process using infrared radiation were grounded. The equation for determination of changes in moisture content from the drying was proposed.

  Переглянути
 • Порівняльні характеристики обпалення алюмінієвих електролізерів

  Наведено результати досліджень температурно-теплових полів і режимних параметрів обпалення алюмінієвих електролізерів джоулевою теплотою (на металі та опорі). Порівняно одержані характеристики. Установлено, що найкращих результатів можна досягти під час полуменевого обпалення в промисловій установці HOTWORK.

  The researches results of the temperature-thermal fields and operating kilning parameters of aluminum electrolyzes by Joule heat (on a metal and resistance) and flame kilning method by burning the liquid fuel in the roaster plants are bellowed. Comparison of the characteristic was done. It is set that using flame kilning in the industrial plant HOTWORK are gotten the best indexes.

  Переглянути
 • Конструктивне оформлення ущільнень роторів роторних змішувачів

  Розглянуто конструкції ущільнювальних пристроїв роторів роторних змішувачів закритого типу. Проаналізовано їхні переваги й недоліки. Показано, що існує проблема контролю стану ущільнювальних пристроїв під час роботи змішувачів.

  Designs of seal devices of internal mixer rotaries are considered. Their advantages and lacks are analyzed. It is shown, that there is a problem of the control over a condition of seal devices in an operating time of mixers.

  Переглянути
 • Конвективне сушіння термолабільних капілярно-пористих колоїдних матеріалів

  Подано результати експериментальних досліджень кінетики сушіння термолабільних капілярно-пористих колоїдних матеріалів.

  The results of experimental studies of the kinetics of drying of thermolabile capillary-porous colloidal materials are given.

  Переглянути
 • Дослідження в’яжучого на основі гумової крихти й полімерного модифікатора vestenamer

  Покращення фізико-механічних властивостей асфальтобетонних сумішей, в яких використовується гумова крихта, шляхом введення до складу полімерного модифікатора.

  Improvement of the physical-mechanics properties of the asphalt-concrete mixes which contents rubber chips, through polymer modification input into the mix.

  Переглянути
 • Моделювання багатофакторних процесів під час одержання багатошарових гуміново-мінеральних твердих композитів

  Запропоновано математичну модель безперервного процесу утворення багатошарових гуміново-міне­ральних композитів із рідких систем на основі теорії нечітких множин задля досягнення стійкого гранулоутворення.

  The mathematical model of continuous process of formation of multi-layered humic-mineral composites
  offered from the liquid systems on the basis of the unclear set theory for achieving proof kinetics of granulation.

  Переглянути
 • Установка для дослідження питомого електричного опору вуглецевих матеріалів

  Розроблена установка дозволяє знаходити залежність питомого електричного опору вуглецевих матеріалів від температури, тиску й гранулометричного складу.

  Developed installation allows to find the dependence of carbon materials resistance on the temperature, pressure and grading.

  Переглянути
 • Оцінка просочуваності немодифікованих неперервних волокнистих наповнювачів під дією звукокапілярного ефекту

  Отримана аналітична оцінка висоти просочування немодифікованих неперервних волокнистих наповнювачів під дією звукокапілярного ефекту, що може надалі використовуватись при встановленні ефективних режимних параметрів процесу просочування, а також параметрів просочувально-сушильного обладнання в технології одержання композиційно-волокнистих матеріалів.

  The analytical estimation of height of impregnation of the unmodified continuous fibred fillers is got under the action of sound-capillary effect, which can be in future used for establishment of effective regime parameters of process of impregnation, and also parameters of impregnation and drying equipment in technology of receipt of composition-fibred materials.

  Переглянути
 • Розрахунок ступеня орієнтування фібр під час віброекструдування плоских фібробетонних виробів

  Запропоновано конструкцію віброекструдера для формування плоских виробів із поперечною орієнтацією дисперсної арматури, подано методику розрахунку ступеня орієнтування фібр під час віброекструдування.

  The construction of vibroextruder is offered for forming of flat wares with the transversal orientation of dispersion armature, the method of calculation of orientation of fibers is given in the process of vibroextrusion.

  Переглянути
 • Основні шляхи підвищення ефективності виготовлення полімерних труб

  Розглянуто та проаналізовано сучасні й перспективні технічні рішення щодо екструзійного, формувального і охолоджувального обладнання для виготовлення полімерних труб. Сформульовано можливі шляхи подальшого удосконалення технології виготовлення полімерних труб.

  The investigation of modern and perspective engineering decision of extrusion, molding and cooling equipment for manufacturing of polymeric pipes were considered and carried out. Possible ways of further updating technology of manufacturing polymeric pipes were formulated.

  Переглянути
 • Оптимізація температурної залежності в’язкості полімеру

  Запропоновано критерій визначення оптимальної температурної залежності в’язкості полімеру у формі рівняння Арреніуса за скінченною кількістю вимірювань за температур, що дозволяють одержати скінченну множину таких рівнянь. Розроблено програмне забезпечення у формі MATLAB-модуля для знаходження параметрів оптимальної температурної залежності.

  There has been suggested a criterion for determining the optimal temperature dependence of the polymer viscosity in the Arrhenius equation form over the finite quantity of measurements by temperatures, which give the finite quantity of such equations. There has been represented the designed software in the MATLAB-module form for finding all parameters of the optimal temperature dependence.

  Переглянути
 • Моделювання процесу контактної мембранної дистиляції

  Для цілей керування розроблена математична модель процесу контактної мембранної дистиляції, що є нелінійною по відношенню до температури розчину на виході з мембранного модуля, яка пов’язана з дифузією пари крізь пори мембрани.

  For the purposes of control the mathematical model of process contact membrane distillations which is nonlinear in relation to temperature of a solution on an output membrane unit that is caused diffusion pair in time of a membrane is developed.

  Переглянути
 • Дослідження автоматичних сіткоправок

  Методом математичного моделювання досліджено динамічні властивості автоматичних сіткоправок з пропорційними й пропорційно-інтегральними регуляторами.

  It was investigated by the method of mathematical modeling dynamic features or automatic cloth correction with proportional and proportional-integral controllers.

  Переглянути
 • Математична модель сітки папероробної машини як об’єкта керування її правленням

  Розроблено математичну модель сітки папероробної машини як об’єкта керування її правленням відносно осі машини і досліджено її властивості.

  A mathematical model of correction of cloth relative to the axis of the paper machine as control object is developed. The properties of control object are investigated.

  Переглянути
 • Методичні підходи щодо доцільності модернізації папероробних машин в Україні

  Доведено, що основним напрямом розвитку вітчизняних підприємств целюлозно-паперової промисловості на найближчу перспективу є реконструкція й модернізація діючих машин.

  The main direction of development of pulp and paper industry in the near future is reconstruction and modernization of existing machines.

  Переглянути
 • Вплив флокулянтів і коагулянтів на мутність підсіткових вод під час формування паперового полотна

  Проаналізовано вплив витрати флокулянтів і коагулянтів на вміст завислих речовин у підсітковій воді за різного ступеня помелу паперової маси. Вибрано найкращу серед досліджених допоміжну речовину та встановлено її витрату, за якої можна досягти найменшого вмісту завислих речовин.

  At various beating rate of paper pulp the influence of the expense of the coagulants and flocculants on the maintenance of suspended solids in the white water is analyzed. Among investigated chemical auxiliary additives the best is established and its optimum expense for achievement of the lowest maintenance of suspended solids.

  Переглянути
 • Вплив допоміжних хімічних речовин на показники паперу з синтетичними волокнами

  Проаналізовано вплив виду, витрати, способу введення зв’язувальної речовини, зокрема ПВС і дисперсії стирол-акрилатного співполімеру ЕКА SP, на показники якості паперу з синтетичними волокнами.

  The type and rate of binder including PVA and styrene-acrylate dispersion copolymers ESA SP influence on quality of paper from synthetic fibers were examined.

  Переглянути
 • Экспериментально-статистические модели нейтрализации в производстве аммиачной селитры

  Рассмотрен аппарат нейтрализации как объект управления технологическим процессом в производстве аммиачной селитры. Получены экспериментально-статистические модели объекта управления с высокими показателями критериев адекватности.

  The neutralization apparatus is considered as a control object of technological process in production of ammoniac niter. The experimental-statistical models of control object with high rates adequacy criteria have been obtained.

  Переглянути
 • Одержання волокнистих напівфабрикатів із стебла кукурудзи розчинами пероцтової кислоти

  Досліджено одержання волокнистих напівфабрикатів із стебла кукурудзи розчинами пероцтової кислоти різної концентрації і тривалості варіння. Визначені фізико-механічні показники волокнистих напівфабрикатів, вивчено можливість використання целюлози із стебла кукурудзи в композиції паперу для гофрування.

  The researches of production of fibrous semi-finished pulp from stalks of corn by the peracetic acid solutions of different concentrations and periods of cooking were conducted. The physical-mechanical indexes of semi-fibrous were defined and possibility of use cellulose from maize stems in composition paper for corrugating was studied.

  Переглянути
 • Модифікований asae-спосіб делігніфікації пшеничної соломи

  Досліджено вплив технологічних параметрів модифікованого лужно-сульфітно-спиртового способу делігніфікації на якість органосольвентних солом’яних волокнистих напівфабрикатів. Визначено показники вибірковості розчинення лігніну. Розраховано кінетичні характеристики процесу варіння рослинної сировини. Показано придатність одержаних напівфабрикатів для виробництва тарного картону й писального паперу.

  The effect of basic technological parameters of modified alkaline-sulfite-alcohol delignification on quality of straw pulps was explored. The indexes of lignin dissolution selectivity were determined. The kinetic parameters were calculated. The availabilities of organic-solvent straw pulp to produce cardboard and writing papers were shown.

  Переглянути
 • Вплив умісту азоту в модифікованих крохмальних клеях на показники гофрованого картону

  Установлено, що катіонування крохмальних клеїв впливає на в’язкість їхньої суспензії. Збільшення вмісту азоту в модифікованих клеях зменшує їхню в’язкість. Використання модифікованого клею зменшує мутність підсіткових вод і покращує фізико-механічні показники картону.

  It was established that modification of the starch influence on their viscosity suspensions. The increasing of nitrogen in the modified glues gives a decreasing of their viscosity. When using the modified glue it is observed the decreasing of turbidity of water and improved physical and mechanical properties of cardboard.

  Переглянути
 • Енергоощадне одержання виробів із композицій епоксидних полімерів із застосуванням ультразвуку

  Проаналізовано ефективні режими ультразвукової обробки широкого спектру композицій епоксидних полімерів, за яких досягається енергоощадність при їх одержанні.

  The effective modes of ultrasonic treatment of wide spectrum of compositions of epoxy polymers at which arrived at energy economy at their receipt are analysed.

  Переглянути
 • Флотаційне очищення води від радіоізотопів цезію-137 поліамінофероціанідними комплексами

  Досліджено процеси очищення води від ізотопів цезію-137 методами напірної та електрофлотації. Установлено, що застосування поліамінофероціанідних комплексів ефективно дезактивує низькоактивні розчинів, що містять радіоізотопи цезію-137. Показано, що досить високого ступеня очищення можна досягти за незначних концентрацій реагентів.

  The processes of water treatment from the isotopes of cesium-137 by a method of pressure and electroflotations are investigated. It is set that while using the polycation ferrocyanide complexes the effective decontamination of low active solutions that contains the isotopes of cesium-137 are taken place. It can be seen that the highly enough degree of cleaning can be attained at the low concentrations of the reagents.

  Переглянути
 • Перспективні напрями застосування флотації в целюлозно-паперовому виробництві

  Обґрунтовано доцільність застосування напірної флотації під час підготовки паперової маси. Наведено приклад реалізації технологічної схеми масопідготовки з використанням флотаційних технологій очищення та вловлювання волокна.

  The feasibility of using the pressure flotation in the preparation of paper pulp is justified. The example of technological scheme of stock preparation using flotation technology for purification and recovery of fiber is represented.

  Переглянути
 • Ефективність виробництва біодизельного палива з використанням ультразвуку

  Наведено аналіз ефективності, досліджено економічні та екологічні аспекти виробництва біодизельного палива з використанням ультразвукової кавітаційної технології.

  Efficiency analyses, economic and ecological aspects of production of biodiesel with the use of ultrasonic cavity technology are developed.

  Переглянути
 • Екобезпечні способи перероблення вологого осаду стічних вод целюлозно-паперового виробництва

  Установлено доцільність одержання біогазу як найефективнішого з економічної та екологічної точок зору способу перероблення вологого осаду стічних вод целюлозно-паперового виробництва.

  The biogas production is determined as eco- and cost-beneficial process of sediment treatment of cellulose-paper industry.

  Переглянути
 • Очищення води від іонів міді сорбентами з магнітними властивостями

  Вивчено сорбцію йонів міді з води на магнетиті, синтезованому за співвідношень Fe2+/Fe3+ від 0,5 до 2,0 з використання сульфіду натрію й тіосемікарбазиду як модифікаторів. Показано, що ефективність вилучення іонів міді залежить від концентрації розчину, дози й способу синтезу магнетиту. Установлено, що адсорбційна ємність магнетиту зростає із зростанням вмісту Fe2+ у магнетиті й у разі його модифікування сульфідом натрію.

  Sorption of copper ions from water on magnetite synthesised at Fe2+/Fe3+ ratio 0,52,0 using sodium sulphide and tiosemicarbazide as modifying reagents was studied. It was shown, that efficiency of copper ions withdrawal depends on solutions concentration, a dose and the way of magnetite synthesis. It was established that adsorptive capacity of magnetite grows with Fe2+ content increase in magnetite and at its modifying with sodium sulphide.

  Переглянути
 • Особливості сорбції йонів важких металів із сольових розчинів лігноцелюлозними сорбентами

  Досліджено кінетику процесу вилучення іонів Cu2+, Pb2+, Cd2+, Sr2+, Ni2+ із водних розчинів лігноцелюлозними біосорбентами, а також розглянуто можливість їхнього використання для очищення промислових стоків від іонів важких металів.

  Kinetic of extraction of ions Cu2+, Pb2+, Cd2+, Sr2+, Ni2+ from aquatic solutions of lignin-cellulose type biosorbents is investigated. Possibility of the use of biosorbents is considered for cleaning of wastes from heavy metals ions.

  Переглянути
 • Моделювання процесу видалення йонів заліза (іі) у колонці З FILTRASORB 300

  Досліджувався процес сорбції йонів заліза (ІІ) активованим вугіллям марки Filtrasorb 300, а також вугіллям з осадженою плівкою MnO2 за різних швидкостей фільтрування. Побудовано модель Томаса, що пов’язує концентрацією речовини в елюаті й тривалість сорбції. Точність моделі зростала із зростанням швидкості фільтрування.

  The present paper studied sorption of Fe(II) in the column containing activated carbon Filtrasorb 300 as well as in the column with activated carbon coated with MnO2-film under different flow during filtration. The Thomas model, which connects concentration of a substance in eluate and sorption time, was built using obtained experimental data. Better fit to the model was observed at higher filtering rate.

  Переглянути
 • Вплив температури на структуру мікрошару під час масової кристалізації гуміново-мінеральних рідких систем

  Визначено вплив температури на структуру мікрошару під час масової кристалізації гуміново-мінеральних рідких систем на основі сульфату амонію.

  Experimental determination of influencing of temperature on a microlayer structure during mass crystallization of the humic mineral liquid systems on the basis of ammonium sulfate is determined.

  Переглянути
 • Вплив температури розплаву поліетилену низької густини на гідравлічні радіуси прямокутних каналів

  Розглянуто вплив температури розплаву поліетилену низької густини марки П-2010-В на величини реологічних радіусів прямокутних циліндричних каналів. Представлено порівняння гідравлічних і реологічних радіусів каналів за різних температур.

  Influencing of temperature of fusion of polyethylene of low density П-2010-В is examined on the sizes of reologycal radiuses of the rectangular cylindrical ducting. Comparison of hydraulic and reologycal radiuses of ducting is presented at different temperatures.

  Переглянути
 • Исследование температурных полей в фрагменте футеровки печи с дополнительной теплоизоляцией

  Розроблено стенд, призначений для проведення експериментальних досліджень процесу теплообміну в фрагменті футеровки обертової печі з додатковою теплоізоляцією. Проведено експериментальні дослідження, в яких моделювалися процеси теплообміну в футеровці печі.

  The experimental unit for experimental studies of heat transfer in a fragment of the lining of rotary kiln with extra insulation is designed. Experimental studies of the process of heat transfer in the furnace lining are simulated.

  Переглянути
 • Вплив пристінних ефектів на характеристики потоку неньютонівських рідин

  Наведено результати експерименту, проведеного на розплаві поліетилену високої густини в циліндричних каналах некруглої форми, мета якого полягала у визначенні впливу пристінних ефектів матеріалу на величину гідравлічного радіуса.

  Experiment results shown in this article obtained from the flux of high density polyethylene in cylindrical nonround tubes, that object was – to find out wall’s effects of material on hydraulic radius influences.

  Переглянути
 • Моделювання безперервного процесу утворення багатошарових гуміново-мінеральних композитів

  Запропоновано математичну модель безперервного процесу утворення багатошарових гуміново-мінеральних композитів із рідких систем, що дозволяє визначити потужність узагальненого джерела, необхідного для стабілізації дисперсного складу гранульованого продукту.

  The mathematical model of continuous process of formation of multi-layered humic-mineral composites is offered from the liquid systems, which allow defining power of the generalized source, necessity for stabilizing of dispersion composition of granular product.

  Переглянути
 • Методика лінійного програмування мінімізації ціни фрагмента рецепта гумової суміші

  На прикладі варіювання фрагмента рецепта (сірки, сажі, оливи) розглянуто підхід до мінімізації wsyb протекторної гуми на основі 70 % СКД і 30 % СКИ-3 залежно від рецептури суміші. Після вдосконалення показників протекторної гуми за умови дотримання нормативних параметрів трудовитрати зменшено вп’ятеро.


  On the example of varying of fragment of recipe (are grey, soot, butter) approach is considered to minimization of price of protector rubber on the basis of 70 % SKD and 30 % SKI-3-3 depending on compounding of rubber mixture. At the revision of indexes of protector rubber on condition of observance of normative parameters of effort is diminished on five times.

  Переглянути
 • Вплив шорсткості й змочуваності робочої поверхні конічного диспергатора на диспергування рідкої фази

  Складено фізичну й математичну модель диспергування гетерогенної рідкої фази пристроєм конічної форми. Експериментально встановлено вплив конструктивних і технологічних параметрів на дисперсний склад крапель.

  The physical and mathematical model of heterogeneous liquid phase dispergation in conical device is made. The experimental influence of structural and technological parameters on dispersible composition of drops is setted.

  Переглянути
 • Температурні поля подини та енергетична ефективність полуменевого обпалення алюмінієвих електролізерів великої потужності

  Наведені результати узагальнення досліджень полуменевого обпалення електролізерів великої потужності з використанням промислових обпалювальних установок Hotwork стосовно середніх за об’ємом температур подини та швидкостей змінення цих температур. Запропоноване безрозмірне рівняння для визначення середньої температури подини для будь-якого проміжку часу від початку обпалення за фіксованих витраті палива й температурі поверхні подини. Визначені показники енергетичної ефективності полуменевого обпалення електролізерів на рідкому паливі.

  Переглянути
 • Застосування енергії інфрачервоного випромінювання для нагрівання й сушіння паперу

  Наведено обґрунтування необхідності підвищення продуктивності папероробної машини шляхом інтенсифікації сушіння.

  The necessary to increase the productivity of the papermaking machine by the method of intensification drying process was grounded.

  Переглянути
 • Процес утворення азотно-кальцієво-гумінових твердих композитів

  Досліджено процес одержання азотно-кальцієво-гумінових твердих композитів із пошаровою структурою на основі переробки розчинів сульфату амонію виробництва капролактаму ВАТ «Азот» (м. Черкаси) із максимальним вмістом карбонату кальцію 7 %. Визначено умови одержання твердих багатошарових композитів, які забезпечують значення коефіцієнта гранулоутворення понад 80 %.

  Firm nitrogen-calcium-humic multi-layered composites obtaining process based on processed ammonium sulphate solutions from “AZOT-Cherkassy” caprolactam production with maximum calcium carbonate concentration 7 % is researched. The conditions for solid multilayer composites, which provide the value of granules formation up to 80 %, are established.

  Переглянути
 • Плин розчину в каналах дозатора-живильника віброекструзійної установки

  Запропонована формула для опису ізотермічної ламінарного усталеного плину нестискної ньютонівської рідини в квадратних збіжних каналах, що дозволяє значно спростити розрахунки гідродинамічних процесів.

  A formula is offered for description of an isothermal laminar withstand flow|current| of incompressible Newtonian liquid in the square conciliate channels, which allows considerably to simplify the calculations of various hydrodynamic processes|Carbro|.

  Переглянути
 • М. Федоткіну – 90! Хімічна інженерія

  15 червня виповнюється 90 років талановитому вченому і педагогу, доктору технічних наук, професору Ігорю Михайловичу Федоткіну. І. М. Федоткін має 72 роки трудового стажу (у тому числі 45 – науково-педагогічного), є учасником Великої Вітчизняної війни, відзначений за свою хоробрість Орденом Вітчизняної війни першого ступеня, медаллю «За відвагу», «За перемогу над Німеччиною», іншими державними нагородами, є лауреатом Державної премії України в галузі науки і техніки, Заслуженим діячем науки і техніки, лауреатом премії ім. акад. В. М. Глушкова і премії НТУУ «КПІ» за монографію «Інтенсифікація технологічних процесів».

  Переглянути
 • Класифікація процесів та обладнання одержання Безперервних виробів із термопластичних матеріалів

  Наведено класифікацію процесів перероблення термопластів у вироби, а також основного обладнання технологічних ліній для одержання безперервної й погонної продукції (профілі, труби, листи, плівки тощо): екструзійного, змішувального, валкового обладнання та обладнання для термообробки.

  Classification of processes of making thermoplastics in products, and also the basic equipment of technological lines for reception of continuous and running production (profiles, pipes, sheets, films, etc.) is executed: extrusion, mixing and roll machines and the equipment for heat treatment.

  Переглянути
 • Одержання волокнистих напівфабрикатів із нових рослин

  Досліджено вплив технологічних параметрів одержання целюлози із мальви мелюки й сіди багаторічної нейтрально-сульфітним і лужно-сульфітно-спиртовим способами делігніфікації. Визначено фізико-механічні показники одержаних волокнистих напівфабрикатів. Розраховано кінетичні характеристики (константи швидкості та енергії активації) делігніфікації.

  It was considered an impact of gravitation compaction of the granulated material on contact electrical resistance in the graphitation kiln heat-generating cell. It is clarified the billets geometrical shape creates non-uniform compaction of the coke charge and thus arises an electrical contact resistance uneven distribution in the granulated layer.

  Переглянути
 • Мінімізація інтенсивності стирання протекторної гуми

  На прикладі варіювання фрагмента рецепта (сірки, сажі, оливи) розглянуто підхід до мінімізації інтенсивності стирання протекторної гуми на основі 70 % СКД і 30 % СКИ-3 залежно від рецептури суміші. Після вдосконалення показників протекторної гуми за умови дотримання нормативних параметрів інтенсивність стирання зменшено на 28 %.

  On the example of varying of fragment of recipe (are grey, soot, butter) approach is considered to minimization of intensity of abrasion of protector rubber on the basis of 70 % SKD and 30 % SKI-3 depending on compounding of rubber mixture. At the revision of indexes of protector rubber on condition of observance of normative parameters of rubber intensity of abrasion is diminished on 28 %.

  Переглянути
 • Вплив гідроударів і гідропульсацій на вивільнення внутрішньої енергії рідини

  Обґрунтовано новий погляд на одержання надлишкової теплової та обертальної енергії за рахунок внутрішньої енергії тіла шляхом залучення сил пружної деформації, інерції, Коріоліса, явища резонансу за умови введення нестаціонарності (пульсацій і гідроударів).

  In the article a new look is grounded to the receipt of surplus thermal and rotatory energy due to internal energy of body by bringing in of forces of resilient deformation, forces of inertia, forces of Coriolis, phenomenon of resonance at the necessary condition of introduction of unstationarity (pulsations and hydroblows).

  Переглянути
 • Система керування графітацією в печах Ачесона

  Проаналізовано промисловий процес графітації вуглецевих матеріалів у великовантажних печах Ачесона постійного струму, обґрунтувано стратегію й розроблено структуру системи керування цим процесом.

  Article it is devoted the analysis of industrial graphitation process of carbon materials in supersize Acheson DC kiln, to a substantiation of strategy and working out of structure of a control system of the given process.

  Переглянути
 • Вихревой теплообменник вращающейся печи

  Вращающиеся тепловые агрегаты барабанного типа – вращающиеся печи, нашли широкое применение во многих областях промышленности, где они используются как основные устройства в процессе обработки сырьевого материала. Однако наибольшее распространение они получили в цементной промышленности где они являются основными машинами в технологической линии. Известно, что промышленность строительных материалов является одним из главных потребителей топлива и занимает в экономике 3-4 место по показателю энергоемкости. Только на производство цемента в Украине ежегодно тратится более чем 3 млн т условного топлива. Вместе с тем, коэффициент его использования во вращающихся печах, которые являются основными потребителями топлива, крайне незначительный. Основная часть цементного клинкера обжигается в печах, тепловой КПД которых не превышает 55…60 %. Задача повышения эффективности использования таких агрегатов крайне актуальна, так как даже незначительное увеличение КПД даст большой экономический эффект [1].

  Эффективность применения вращающихся печей в значительной степени зависит от рационального использования топлива и правильного выбора конструктивных элементов, обеспечивающих надежную работу печи как теплового агрегата. Для интенсификации теплообмена между обжигаемым материалом и газовым потоком в печах устанавливают внутрипечные теплообменники, целью которых является равномерное распределение материала в созданных вихревых потоках печных газов для улучшения теплообмена между газом и материалом.

  В статье исследовалась конструкция вихревого теплообменника, содержа­щего встроенные в загрузочном конце вращающейся печи дугообразные сегменты, установленные на опоры в несколько рядов по длине печи (рис. 1). Дугообразные сегменты смонтированы с зазором и образуют несколько концентрических окружностей различного диаметра, причем сегменты выполнены с изменяющейся поперечной формой относительно хода движения газового потока, а опоры теплообменника выполненные в виде лопаток, установленных под углом к движению газового потока. Такая конструкция позволяет путем создания турбулентных пульсаций образовывать вихревые структуры, вызванные изменением направления движения носителя при прохождении его вдоль сегментов, что позволяет интенсифицировать теплообмен между газовым потоком и обрабатываемым материалом.

  Rotating drum thermal units – rotary kiln, are widely used in many industries, where they are used as the basic unit in the processing of the raw material. However, they have the greatest distribution in the cement industry where they are the main machines in the production line. It is known that the building materials industry is one of the major consumers of fuel and takes place in the economy of 4.3 in terms of energy consumption. Only the production of cement in Ukraine annually spends more than 3 million tons of oil equivalent. However, the rate of use in rotary kilns, which are major consumers of fuel, it is insignificant. The main part of the cement clinker is burned in furnaces, thermal efficiency of less than 55 … 60%. The problem of increasing the use of such units is extremely relevant, as even a slight increase in efficiency will give a major economic effect. [1]

  The effectiveness of the rotary kiln to a large extent depends on the rational use of fuel and the correct choice of design elements to ensure reliable operation of the oven as a heating unit. To intensify the heat transfer between the material and the searing gas flow in furnaces set vnutripechnye exchangers, whose purpose is the uniform distribution of the material in an eddy flow of furnace gases to improve heat transfer between the gas and the material.

  In this paper the structure of the vortex heat exchanger containing embedded in the kiln feed end arcuate segments mounted on legs in rows along the length of the furnace (Fig. 1). The curved segments are mounted with a gap to form several concentric circles of different diameters, and the segments are made with varying cross shape on the process gas flow, and support in the form of a heat exchanger made of blades set at an angle to the movement of the gas stream. This design by creating turbulent fluctuations form vortex structures due to changes in the direction of the media as it passes along the segments, which helps intensify the heat exchange between the gas flow and the work material.

  Переглянути
 • Механічні напруження в керновій пересипці, що виникають від дії гравітаційних сил

  Розглянуто вплив гравітаційного ущільнення сипучого матеріалу на контактний електричний опір тепловиділяючої комірки печі графітації. З’ясовано, що геометрична форма заготовок створює неоднакове ущільнення сипкого шару коксової пересипки, наслідком чого є нерівномірність розподілу електричного контактного опору сипкого шару.

  It was considered an impact of gravitation compaction of the granulated material on contact electrical resistance in the graphitation kiln heat-generating cell. It is clarified the billets geometrical shape creates non-uniform compaction of the coke charge and thus arises an electrical contact resistance uneven distribution in the granulated layer.

  Переглянути
 • Вплив вмісту азоту в модифікованих крохмальних клеях на технологічні показники виробництва тест-лайнеру

  Метою роботи є дослідження катіонування кукурудзяного крохмального клею азотовмісними сполуками та впливу вмісту азоту в клеях на в’язкість клею, швидкість зневоднення маси на сітці, мутність підсіткових вод і фізико-механічні показники зразків картону з макулатури. Доведено, що ці показники покращуються у разі використання катіонованих крохмальних клеїв.

  The purposes of work are modification of the corn starched glue by nitrogen connections and to research the influence of content of nitrogen in glues on the viscidity of glue, on the speed of dehydration of mass on a net, on turbidity of white-water and also on physical-mechanical indexes of cardboard from literary garbage. It is proved that these indexes are getting better when we use some starched glue.

  Переглянути
 • Одержання мікрокристалічної целюлози із короткого лляного волокна

  Доведено можливість делігніфікації короткого лляного волокна варильними розчинами пероксиду водню й пероцтової кислоти з використанням каталізаторів. Досліджено гідроліз лляної целюлози для виробництва мікрокристалічної целюлози. Вивчено вплив на її властивості параметрів гідролізу.

  The possibility of short flax fiber delignification by digestion liquor of hydrogen peroxide and peracetic acid with the application of catalysts was shown. The hydrolyze process of flax cellulose for the microcrystalline cellulose production was investigated. The influence of the parameters of hydrolyze process on microcrystalline cellulose properties was studied.

  Переглянути
 • Одержання та застосування сорбентів із магнетними властивостями для вилучення іонів важких металів із води

  Вивчено процеси сорбції іонів важких металів у водному середовищі на феритних сорбентах. Визначено вплив терміну зберігання й способу модифікування магнетиту на його сорбційні властивості. Установлено, що всі форми магнетиту забезпечують краще вилучення йонів важких металів із водопровідної води порівняно з дистильованою. Установлено також, що магнетит зі співвідношенням Fe2+:Fe3+ = 2:1 та його модифіковані форми є більш ефективними сорбентами порівняно з магнетитом Fe2+:Fe3+ = 1:2, і забезпечують глибоке або повне вилучення йонів важких металів із води.

  Processes of heavy metal ions sorption from aquatic environment on ferrite sorbents were studied. Influence of storage period and method of modifying of magnetite on its sorption properties was defined. It was shown, that all of magnetite forms provide better stripping of heavy metal ions from the tap water in comparison with distilled water. It was ascertained also that magnetite with ratio Fe2+:Fe3+ = 2:1 and its modified forms are more effective sorbents as compared with magnetite were Fe2+:Fe3+ ratio is 1:2, and provide fine or absolute removing of heavy metal ions from water.

  Переглянути
 • Те­х­но­ло­гічні засади виробництва біодизельного палива з використанням рі­па­ко­вої олії

  Проаналізовано сучасні засоби виробництва паливних сумішей із використанням ріпакової олії. Установлено доцільність застосування гідродинамічної кавітації для інтенсифікації виробництва біопаливної суміші.

  The analysis of modern capital goods is resulted biodiesel fuel mixtures. Expedience of application of hydrodynamic and ultrasonic cavity for intensification of production for biodiesel fuel mixtures is set.

  Переглянути
 • Очищення стічних вод від сульфат-іонів

  Досліджено можливість реагентного очищення природних і стічних вод від сульфат-іонів. Вивчено ефективність осадження сульфат-іонів, вплив на нього різних чинників. Для реальних технологічних процесів проаналізовано можливість застосування різних видів осадників.

  Feasibility of sulphate-ions reactant elimination from natural and waste waters is researched. Bringing sulphate-ions content to the levels lower than its’ marginal sewage and surface water basins discharge norms is conducted. The efficiency of sulphate-ions sedimentation at the forms of calcium sulphate and barium sulphate and influence of different factors of that process is performed. Possibility of various non-solvents in real technological processes is evaluated.

  Переглянути
 • Вилучення іонів міді в процесах іонообмінного пом’якшення води на катіоніті DOWEX MAC-3

  Наведено результати досліджень із вилучення йонів міді з води в присутності йонів кальцію й магнію. Показано, що слабокислотний катіоніт DOWEX МАС-3 має значну обмінну ємність, дозволяючи вилучати йони міді в присутності іонів жорсткості. Рекомендовано застосовувати двостадійне катіонування при застосуванні слабокислотного катіоніту в кислій формі на першій і сильнокислотного катіоніту в Na+-формі на другій стадії.

  The results of research on the extraction of copper ions from the water in the presence of calcium and magnesium ions are given. It is shown that the weak-acid cation-exchange resin DOWEX MAC-3 has substantial exchange capacity for ions of water hardness and copper ions and allows extracting copper ions in the presence of ions of water hardness. It is recommended to apply double-stage cationic exchange using the weak-acid cation-exchange resin in the acidic form at the first stage and strong-acid cation-exchange resin in the Na+-form at the second stage.

  Переглянути
 • Очищення стічних вод від барвників магнетно-сорбційним методом

  Наведено результати досліджень ефективності видалення барвників дисперсними магнетними частинками залежно від співвідношення концентрацій іонів Fe(ІІ)/Fe(ІІІ) у магнетиті. Визначено залежність сорбційної здатності магнетиту від його концентрації в розчині. Досліджено залежність сорбційних характеристик магнетиту від концентрації барвників. Доведено, що для різних класів барвників умови сорбції їх на магнетиті дещо відрізняються, що пов’язано з різними властивостями барвників та їхньою будовою.

  The results of studies on dyes extraction efficiency with the usage of dispersive magnetic particles depending on the ratio of Fe(ІІ)/Fe(ІІІ) ions in magnetite are presented. The depending are of the sorption capacity of the magnetite on its concentration in solution has been determined. The affect of a dye concentration on sorption properties of magnetite has been studied. It has been proved, that sorption conditions for various classes of dyes on magnetite are somewhat different, that can be explained by different properties of dyes.

  Переглянути
 • Очищення стічних вод від сульфат-іонів за допомогою вапна та алюмінієвого коагулянту

  Наведено результати експериментів з очищення стічних вод, що містять велику кількість сульфат-іонів, за допомогою вапна та алюмінієвого коагулянту. Визначено оптимальні параметри й дози реагентів. Показано, що в разі глибокого очищення від сульфат-іонів не спостерігається вторинного забруднення йонами кальцію та алюмінію.

  Results of experiment of sewage treatment which contain abundance of sulfate ions with usage lime and aluminium coagulant are shown. Optimal parameters and doses for advancing of process are defined. With deep purification rate from sulfate ions not observe dirtying of calcium ions and aluminium ions are shown.

  Переглянути
 • Визначення характеристик регулярного насадка масообмінного апарата

  Розраховано основні характеристики оригінального регулярного насадка масообмінного апарата й наведено його порівняння з відомими конструкціями.

  Переглянути
 • Визначення коефіцієнтів теплопровідності картону й гофрокартону

  Експериментально визначено коефіцієнти теплопровідності картону й гофрокартону. Встановлено залежності коефіцієнтів теплопровідності від температури й вологості.

  Experimental determinations of coefficients of heat-conducting of cardboard and corrugated cardboard are conducted. Dependences of coefficients of heat-conducting on a temperature and humidity are set.

  Переглянути
 • Применение металло-полимерного композита в спринклерных системах пожаротушения

  Наведено обґрунтування необхідності підвищення надійності спринклерних систем пожежогасіння методом введення додаткового блоку, що гарантує відкриття спринклерного клапана при створенні аварійної ситуації.

  Переглянути
 • Дослідження тепловіддачі в роторно-плівковому апараті з шарнірним кріпленням лопатей

  Визначено коефіцієнти тепловіддачі за неізотермічної течії рідини в роторно-плівковому апараті з шарнірним кріпленням лопатей.

  Researches of heat-transfer coefficient of flow at the unisothermal flow of liquid in rotor type film apparatus are conducted. Results are generalized by empiric dependence.

  Переглянути
 • Ідентифікація динамічного об’єкта за рядом точок його амплітудно-фазової характеристики

  Розроблений алгоритм дозволяє розраховувати передатну функцію об’єкта системи автоматичного регулювання, отримавши її за частотною характеристикою у вигляді точок за фіксованого значення частоти.

  The developed algorithm allows calculating the transfer function of automatic control system after receiving its frequency response in the form of points by constant frequency value.

  Переглянути
 • Інжекційне формування виробу на основі вторинного полістиролу

  Запропоновано методику комп’ютерного моделювання процесу інжекційного формування виробу на основі вторинного полістиролу. Проаналізовано доцільність використання вторинного полістиролу для виготовлення  виробів. Здійснено порівняння з процесом виготовлення виробу на основі первинного полістиролу.

  The methods of computer design of the injection moulding process  for recyclable PS product are offered. Expediency to use the recyclable PS for making products is analyzed. Comparing to product of basic PS is making.

  Переглянути
 • Експериментальне дослідження ефективності роботи блочного графітового теплообмінника

  Досліджено теплообмін і гідродинаміку в блочному графітовому теплообміннику з метою вибору оптимального режиму його роботи.

  The work carried out pilot studies to select the optimal heat transfer and hydrodynamic mode of graphite block heat exchanger.

  Переглянути
 • Фізична модель ультразвукового кавітаційного вилучення пектину з вторинної рослинної сировини

  Запропоновано та експериментально підтверджено фізичну модель ультразвукового кавітаційного вилучення пектинових речовин із рідинно-дисперсної суміші вторинної рослинної сировини, яка враховує кавітаційне диспергування комплексу целюлоза–протопектин на рівні хімічних зв’язків, кавітаційне вилучення цільових компонентів з капілярно-пористих систем сировини, виникнення високоградієнтних мікропотоків у шарі та кавітаційну хімічну активацію води технологічного розчину.

  A physical model of ultrasonic cavitation extraction of pectin materials from the liquid-dispersive mixture of the reiterative vegetative raw materials, which takes into account the cavitation dispersion of the cellulose-protopectin complex on the chemical links level, cavitation extracts of the purpose-oriented component from the raw materials capillary-porous system, origin of the high-gradient microflows in the layer and the cavitation chemical activating of the technological solution.

  Переглянути
 • Вплив температури розплавів полімерів на реологічні параметри в прямокутних каналах

  Досліджується вплив температури поліетиленів низької й високої густини та удароміцного полістиролу на величини гідравлічних радіусів при течії розплавів полімерів у прямокутних каналах. Експериментально доведено неінваріантність кривих течії досліджених полімерів відносно радіусів каналів.

  Influencing of temperature of polyethylene of low density is explored, polyethylenes of high density and blow-durable polystirol on the sizes of hydraulic radiuses at the flow of fusions of polymers in the rectangular ducting. Non-invariance of curves of flow of investigational polymers in relation to the radiuses of ducting is experimentally showed.

  Переглянути
 • Особливості реологічної поведінки полімерів

  Гідравлічний радіус широко використовують у гідравліці, щоб оцінювати опір і розраховувати канали некруглої форми. Але його застосування не завжди може забезпечити інваріантність реологічних характеристик відносно геометричних розмірів каналу. У статті доведено недопустимість застосування гідравлічного радіуса для розрахунку течії неньютонівських рідин у каналах некруглого перерізу й визначення їхніх реологічних характеристик.

  Hydraulic radius is widely used in hydraulics for estimation of resistance and calculation of nonround-form channels. But usage of hydraulic radius not always can provide the invariance of rheological characteristics relative to geometrical dimensions of channel. The objective of this article is estimation of acceptability of use of hydraulic radius for calculation of non-Newtonian liquids flow in nonround-form channels and determination of their rheological characteristics.

  Переглянути
 • Установка й програма для дослідження упарювання термолабільних розчинів

  Наведено схему установки для концентрування розчинів термолабільних речовин упарюванням. Запропоновано автоматичне вимірювання температур процесу із заданим проміжком часу й програму для автоматизованого вибору та оброблення даних мовою LabVIEW.

  The scheme of solutions of temperature-sensitive substances concentrative plant with evaporation is offered, on described the process in the plant. The automatic taking of the process with present time period, the algorithm and the program for the automated choosing & data working on the graphical programming language LabVIEW are proposed.

  Переглянути
 • Аналіз структурних моделей капілярно-пористих тіл

  Проаналізовано структурні моделі капілярно-пористих тіл, на базі яких здійснюється вибір адекватної фізичної моделі капілярно-пористих тіл в технології одержання конструкцій із орієнтованих волокнистих композитів.

  The structural models of capillary porous materials on the base of which the choice of adequate physical model of capillary porous materials is carried out in technology of receipt of constructions from oriented fibred composites are analyzed.

  Переглянути
 • Дослідження апроксимуючих моделей об’єктів із розподіленими параметрами в частотній області

  Показано, що навіть для простого об’єкта з розподіленими параметрами побудова його передатної функції є непростою задачею. Установлено, що структура апроксимуючої моделі залежить від умов функціонування об’єкта керування, зокрема, від частотної області його роботи. Розглянуто аналітичні методи побудови апроксимуючих моделей.

  It is shown, what even for simple object with the distributed parameters construction of its transfer function is an uneasy problem. Besides, in work it is shown that the structure of approximating model depends on operating conditions of considered object of management, namely, from frequency area of its work. It is considered analytical methods of construction of approximating models.

  Переглянути
 • Експериментальні дослідження двостороннього охолодження полімерної труби

  Досліджено процес двостороннього охолодження полімерної труби із застосуванням для внутрішнього відведення теплоти повітря, води й повітряно-водяної суміші. Оцінено ефективність застосування двостороннього охолодження порівняно з одностороннім (зовнішнім). Проаналізовано доцільність інтенсифікації відведення теплоти з внутрішньої поверхні труби шляхом збільшення витрати повітря.

  There is researched double-sided cooling of plastic pipe with using as a coolant for internal cooling air, water or air-water mist. There is estimated using double-sided cooling comparatively one-sided cooling (external). There is parsed appropriateness of internal cooling enhancement by air consumption increase.

  Переглянути
 • Теоретические основы производства дополнительной вращательной и тепловой энергии в энергогенераторе И.М. Федоткина

  Теоретично доведено, що в генераторі конструкції Федоткіна І.М., поряд з виробництвом теплової енергії від кавітаційного нагріву, виникає ряд фізичних ефектів, які сприяють виробленню надлишкової обертової та теплової енергії. Наведені опис конструкції та принцип роботи енергогенератора.

  It was theoretically showed that in designed by I.M. Fedotkin generator besides producing of heat energy due to the cavitation a number of physical effects appear that provide an extra rotatory and heat energy. An operating principles and design of the generator are performed.

  Переглянути
 • Алгоритм оптимізації ціни фрагмента рецепта ґуми

  Наведено алгоритм оптимізації ціни фрагмента рецепта ґуми, що містить сірку, сажу, масло. За дотримання нормативних параметрів ґуми на основі 70 % СКД і 30 % СКИ-3 трудовитрати на виконання експерименту зменшено в 3,75 раза порівняно з відомою схемою ортогонального композиційного планування експерименту для трьох змінних.

  An algorithm is considered on the example of optimization of cost of fragment of recipe of which sulphur, soot, oil. At the revision of indexes of protector rubber on the basis of combination 70 % SKD and 30 % SKI-3 on condition of observance of normative parameters of rubber expenditures of labour on conducting of experiment are diminished in 3,75 times on comparison with the known chart of the composition planning of experiment for three variable.

  Переглянути
 • Ефективність теплових процесів у ротаційно-реактивному кавітаційному теплоґенераторі

  Розглянуто проблему технічної й технологічної модернізації кавітаційного теплового ґенератора. Новизною ротаційно-реактивного кавітаційного теплоґенератора є використання вбудованих у конструкцію пристроїв і механізмів, що суттєво збільшують його продуктивність із перевищенням 100%-го бар’єру коефіцієнта перетворення енергії.

  The problem of technical and technological modernization of cavitationable heat generator is considered. A novelty of rotor-reactionary cavitationable heat generator is its’ using at the built-in into the construction devices and mechanisms, which improve the productivity of setting substantially, exceeding the 100% barrier of the coefficient| of transformation of energy of generator here.

  Переглянути
 • Числове моделювання теплоелектричного стану алюмінієвих електролізерів

  Розроблено ефективну числову методику для розв’язання сильно нелінійних стаціонарних задач теплопровідності, що мають місце під час моделювання теплообміну в алюмінієвих електролізерах, із використанням ефективних значень коефіцієнтів теплопровідності в розплавах. Шляхом числового моделювання виконано оцінення похибки визначення форми робочого простору електролізера. Наведено результати розрахунків полів електричного потенціалу й температури алюмінієвого електролізера з обпаленими анодами та дані теоретичного енергобалансу за температури навколишнього середовища.

  An effective numeral method is developed for the decision of strongly nonlinear stationary tasks of heat conductivity, which take place at the design of heat exchange in aluminium electrolysers with the use of effective values of coefficients of heat conductivity in fusions. By a numeral simulation the estimation of error of determination of form of working space of electrolyser is conducted. The results of calculations of the fields of electric potential and temperature of aluminium electrolyser with the burnt anodes and information of theoretical energy balance are presented at an ambient temperature.

  Переглянути
 • Аналіз сучасних технологій виробництва біодизельного палива

  Проаналізовано сучасні технології виробництва біодизельного палива. Встановлено доцільність застосування гідродинамічної і ультразвукової кавітації для інтенсифікації процесів виробництва біопалива.

  The analysis of modern biodiesel technologies is resulted. Expedience of application of hydrodynamic and ultrasonic cavity for intensification of biodiesel production is set.

  Переглянути
 • Нейтрализация кислых и щелочных вод как один из аспектов природоохранных мероприятий на тепловых электростанциях

  Розглянуто один з аспектів підвищення екологічної безпеки теплових електроцентралей (ТЕЦ) шляхом збирання та утилізації кислих і лужних вод, що утворюються в процесі технологічних операцій під час виробництва теплової та електричної енергії. Запропоновано ефективна технологія нейтралізації кислих і лужних вод, основним технологічним елементом якої є гідродинамічний кавітаційний реактор.

  One of aspects of increase|rise| of ecological safety|crashworthiness| of heat and power stations (HPS|) is considered at the expense of collection and utilization of acid and alkaline waters, appearing in the process of technological operations at the production of thermal and electric|electrical| energy. Effective technology|technicology| of neutralization of acid and alkaline waters, the basic|main| technological element of which is|appear| a hydrodynamic cavitation reactor is offered.

  Переглянути
 • Розроблення нових реагентів для глибокого пом’якшення води високої жорсткості для теплообмінних водоциркуляційних систем

  Наведено результати реагентного пом’якшення високомінералізованої води підвищеної жорсткості. Визначено ефективність традиційних реагентів. Показано, що застосування розчинів гідроксоалюмінату натрію порівняно з вапном і лугом дозволяє зменшити залишкові концентрації йонів жорсткості в 3…10 разів. Визначено умови ефективного пом’якшення води без значного підвищення її гідратної лужності та вмісту йонів алюмінію.

  Results of reagent softening of high-mineralized water with higher hardness are resulted. Efficiency of traditional reagents is defined. It is shown, that at the use of solutions of sodium aluminum hydroxide residual concentrations of ions of hardness in 3…10 times below, as compared to a lime and lye. The conditions of effective water demineralization without substantial increase of its hydrated alkalinity and level of ions of aluminum are defined.

  Переглянути
 • Особенности применения рыбозащитных устройств

  Розглянуто відомі види рибозахисних пристроїв та їхні недоліки. Запропоновано принципово нове технічне рішення – рибозахисні пристрої на базі водо-повітряної завіси.

  The existent types of fish protection devices and their failings were considered. The principally new technical solution is developed. It is the fish protection devices on a base of water-air curtain.

  Переглянути
 • Очищення води з використанням матеріалів із капілярними властивостями

  Розглянуто можливість використання капілярних матеріалів у процесах очищення стічних вод. Визначено залежність швидкості руху води в капілярі від зовнішніх умов і характеристик рідини. Одержано експериментальне підтвердження адекватності запропонованої залежності. Зроблено висновок про перспективність відділення твердої фази з використанням капілярних матеріалів.

  Possibility of use of capillary materials in sewage treatment processes is considered. Dependence of speed of movement of water in a capillary from external conditions and liquid characteristics is defined. Experimental acknowledgement of adequacy of the offered dependence is received. The conclusion about perspectives of branch of a firm phase with use of capillary materials is drawn.

  Переглянути
 • Обґрунтування застосування ультразвукової модифікування в базових технологіях одержання виробів із композицій епоксиполімерів

  Наведено аналіз проблемних ситуацій для базових технологій одержання виробів із композицій епоксиполімерів. Обґрунтовано доцільність застосування ультразвукової модифікування для енергозбереження й підвищення якості одержуваних виробів.

  The analysis of problem situations is resulted for base technologies of receipt of wares from compositions of epoxypolymers. Expedience of application of ultrasonic modification is grounded for achievement of energy saving and upgrading the got wares.

  Переглянути
 • Методика розрахунку питомого теплового потоку під час кипіння рідини за умов вільної конвекції

  Приведена методика расчета удельного теплового потока при кипении жидкости в условиях свободной конвекции, которая учитывает микрогеометрию поверхности нагрева и позволяет определять интервал отклонения рассчитанного потока с принятой вероятностью.

  The technique of calculations of specific heat flux for pool boiling is represented, which takes into account not only thermophysical properties of liquid and vapor but also characteristics of microgeometry of heating surface. Moreover it allows defining not only magnitude of a specific heat flux but also determination of a range of its deviation.

  Переглянути
 • Дослідження гідродинаміки в роторно-плівковому апараті з шарнірним кріпленням лопатей при неізотермічній течії

  Досліджено мінімальну щільність зрошення при неізотермічній течії рідини в роторно-плівковому випарнику з плівковим конденсатором. Результати узагальнено у вигляді емпіричної залежності.

  The researches of minimum rate of flow at the unisothermal flow of liquid in rotor type film apparatus are conducted. Results are generalized by empiric dependence.

  Переглянути
 • Використання лляної целюлози для виробництва колоксиліну й нітроцелюлозного лаку

  Досліджено вплив складу нітруючої суміші, температури й часу на нітрування вибіленої лляної целюлози. Показана можливість використання натронної вибіленої лляної целюлози для виробництва лакового колоксиліну й нітроалкідного лаку типу НЦ-218.

  he influence of nitration mixes content, temperatures and durations on nitration process of bleached linen cellulose is investigated. Possibility of soda bleached linen cellulose application for varnish of colloxylin and the nitroalkide varnish manufacture is shown.

  Переглянути
 • Одержання целюлози з соломи ріпаку нейтрально-сульфітним і натронним способами

  Досліджено вплив основних технологічних параметрів процесу одержання волокнистих напівфабрикатів із соломи ріпаку натронним і нейтрально-сульфітним способами делігніфікації. Визначено склад відпрацьованих розчинів. Досліджено розмелювання волокнистих напівфабрикатів із соломи ріпаку та визначено їхні фізико-механічні показники.

  The influence of basic technological parameters of the process of obtaining pulp from rape straw by soda and neutral-sulfite methods of delignification was investigated. The content of waste liquors was determined. The grinding process of pulp from rape straw was investigated and its physical and mechanical indices were determined.

  Переглянути
 • Методика расчета ультразвукового резонансного кавитатора с развитой поверхностью излучения

  Запропоновано методику розрахунку ультразвукового резонансного кавітаційного привода з розвиненою поверхнею випромінювання, побудованого на базі п’єзоелектричного перетворювача. Методика дозволяє отримати поздовжні розміри усіх елементів перетворювача та ступінчастого трансформатора швидкості.

  There are proposed methods of the design procedure of resonant ultrasonic cavitation drive with a developed surface radiation, built on the basis of a piezoelectric transducer. This technique allows obtaining longitudinal dimensions of all elements of the converter transformer and stepping velocity.

  Переглянути
 • Визначення витрати вторинної сировини при формуванні тришарових полімерних труб

  Запропоновано методику визначення витрат вторинного полімеру при екструзії тришарових труб. Наведено результати розрахунку для процесу виготовлення труби діаметром 230 мм.

  The technique of definition of the recyclable polymer consumption at three-layer pipes extrusion is offered. The calculation of process of 230 mm pipe manufacturing is resulted.

  Переглянути
 • Метод зведення до інваріантного виду кривих течії розплавів полімерів, неінваріантних відносно гідравлічного радіуса каналу

  Криві течії полімерів, необхідні при гідравлічних розрахунках полімерного устаткування, визначають методами капілярної віскозиметрії на круглих або плоскощілинних каналах. У статті пропонується метод зведення до інваріантного виду кривих течії полімерів, неінваріантних відносно гідравлічного радіуса каналу, зокрема, із метою використання віскозиметричних даних при розрахунках некруглих каналів.

  The curve currents of polymers necessary at hydraulic calculations of the polymeric equipment, define by methods of capillary viscosimetry on round or plane-split channels. In article the method of the  curves  current  polymers reduction , not invariant concerning hydraulic radius of the channel, to an invariant kind, in particular, for use possibility the viscosimetry data is offered at calculations of not round channels.

  Переглянути
 • Об использовании гидравлического радиуса для определения реологических характеристик неньютоновских жидкостей

  Поняття гідравлічного радіуса широко використовують у гідравліці для оцінки опору та розрахунку каналів некруглої форми. Але використання гідравлічного радіуса не завжди може забезпечити інваріантність реологічних характеристик відносно геометричних розмірів каналу. Метою публікації є оцінка допустимості використання гідравлічного радіуса для розрахунку течії неньютонівських рідин в каналах некруглого перерізу й визначення їхніх реологічних характеристик.

  Hydraulic radius is widely used in hydraulics for estimation of resistance and calculation of nonround-form channels. But usage of hydraulic radius not always can provide the invariance of rheological characteristics relative to geometrical dimensions of channel. The objective of this article is estimation of acceptability of use of hydraulic radius for calculation of non-Newtonian liquids flow in nonround-form channels and determination of their rheological characteristics.

  Переглянути
 • Визначення кута природного укосу для коксової теплогенеруючої пересипки печі графітації ачесона

  Розглянуто умови роботи коксової пересипки при виділенні джоулевої теплоти в технологічному процесі графітації в печі Ачесона. Показано, що для підвищення енергоефективності процесу необхідно враховувати механічний стан сипучого тіла (коксової пересипки). Для детальної оцінки механічного стану сипучого тіла експериментально визначено кут природного укосу коксової пересипки та його залежність від висоти розвантаження.

  Working conditions of coke filling are considered at allocation of Joule heat in technological process of graphitization in Acheson’s furnace. It is shown to increase the process efficiency it is necessary to take into account a mechanical condition of a granular material (coke filling). To estimate of granular materials conditions a corner of a natural slope of coke filling and its dependence on unloading height were investigated experimentally.

  Переглянути
 • Моделювання та оптимізація зв’язків у проектуванні систем централізованого керування технологічним процесом

  Наведено принципи моделювання та шляхи оптимізації зв’язків у проектуванні систем централізованого керування технологічними процесами. Матеріали можуть бути зручними для інженерних розрахунків у «ручному» режимі, а також реалізовані у вигляді програми для інших цілей, наприклад, для розрахунку координат опорних пунктів для енергозабезпечення комунальних та інших об’єктів.

  Переглянути
 • Вилучення біологічно активних речовин із рослинної сировини екстрагуванням

  В статті наведені дослідження екстрагування біологічно активних речовин зі свіжого і замороженого гарбуза, регресійні рівняння залежності вмісту сухих речовин від температури, тривалості екстрагування, ступеня подрібнення та співвідношення кількості екстрагенту до кількості сировини, що підтверджує доцільність використання екстракту в харчовій промисловості.

  In the article the resulted researches of process of extracting biologically of active matters from a fresh and frozen pumpkin, regressive equalizations of dependence of content of dry matters from a temperature, to duration of extracting, degree of growing and correlation of amount shallow, an extractant to the amount of raw material which confirms expedience of the use of extract in food industry.

  Переглянути
 • Підвищення ефективності роботи регенераторів скловарних печей

  Розглянуто можливості підвищення енергетичної ефективності регенераторів скловарних печей завдяки зміненню регламенту їхньої роботи. Доведено, що перехід режиму роботи регенераторів на укорочену тривалість циклу дозволяє заощадити до 0,5% палива без додаткових капітальних витрат.

  Possibilities of increase of power efficiency of regenerators of stoves are considered due to the change of regulation of their work. It is shown, that the translation of the mode of operations of regenerators on the shortened time of cycle allows to economize a to 0,5 % fuel without additional capital costs.

  Переглянути
 • Экспериментальные исследования натурной части установки для отмывания твердого нефтешлама

  Наведено експериментальні дослідження натурної частини установки для відмивання нафтошламу. Показано, що комбіноване застосування миючих розчинів та ежекційних апаратів дозволяє створювати надійні та високоефективні малогабаритні очисні установки.

  Переглянути
 • Модернизация оборудования cооружений биологической очистки коксохимического производства

  Наведено опис нетрадиційного обладнання біореакторів очисних споруд коксохімічного виробництва на прикладі обладнання, впровадженого на КХП ВАТ «Северсталь». Запропоновано методику розрахунку параметрів обладнання, що дозволяє здійснити його оптимальний добір. Наведено рекомендації щодо розташування обладнання в реакторі. Впроваджене обладнання значно знижує металоємність реконструкції та енерговитрати під час експлуатації.

  Переглянути
 • Управление процессом плазменной переработки твердых органических отходов

  Розглянуто технологічний процес високотемпературної пароплазмової газифікації небезпечних і шкідливих відходів. Сформульовано основні вимоги до пароплазмової установки, необхідні для забезпечення стабільності процесу переробки органічних відходів. Визначено статичні й динамічні характеристики електричної дуги, проаналізовано стійкість перехідних процесів у системі електроживлення плазмотронів, що дозволило визначити алгоритм роботи джерела електроживлення. На підставі технологічного регламенту пароплазмової переробки відходів запропоновано алгоритм керування установкою, що забезпечує досягнення оптимальних значень параметрів процесу. Розроблено SCADA-систему, що здійснює оброблення даних і керування процесами технологічної схеми пароплазмового перероблення відходів.

  Technological process of high-temperature steam plasma gasification of dangerous and harmful wastes is considered. The basic requirements to the steam plasma installation that are necessary for stability assurance of the process of organic wastes treatment are formulated. The static and dynamic characteristics of an electric arc was obtained and the analysis of transients process stability in the system of power supply plasmatron are described, that has allowed to define algorithm of the power supplies work. On the basis of the production schedules of steam plasma treatment of wastes the algorithm of control by the installation, that allow guarantee of optimum values of parameters of process is offered. The SCADA-system which is carrying out data processing and control by processes of the technological scheme of steam plasma treatment of waste is developed.

  Переглянути
 • Аналіз можливості використання первапорації під час одержання біоетанолу

  Наведено основні особливості одержання паливного біоетанолу. Доведено доцільність заміни остаточного зневоднення біоетанолу на молекулярних ситах первапораційним розділенням.

  The basic features of production of fuel bioethanol are resulted. The utility of replacement of final dehydration of bioethanol on molecular sieves by pervaporation is proved.

  Переглянути
 • Комп’ютерне моделювання систем цифрового керування аналоговими об’єктами

  Запропоновано алгоритм розрахунку систем безпосереднього цифрового керування аналоговим об’єктом за допомогою методів, розроблених для аналогових систем.

  Переглянути
 • Автоматичне керування напірним ящиком із повітряною подушкою

  На підставі розробленої математичної моделі напірного ящика з повітряною подушкою виконано дослідження цього нестійкого технологічного об’єкта керування і запропоновано просту систему автоматичного керування ним на базі використання ЕОМ.

  Переглянути
 • Механічні властивості плівок із термопластичних полімерів

  Досліджено температурні залежності границі міцності та тривалої міцності орієнтованих поліпропілену й поліаміду. Побудовані діаграми розтягу, отримані емпіричні залежності, які зв’язують температуру та границю міцності, отримані криві тривалої міцності для зазначених матеріалів.

  There are researched temperature dependences of ultimate strength limit and long-term strength of oriented polypropylene and polyamide. There are made stretching diagrams, there are got empirical equations, connecting temperature and the breaking point, and long-term strength curves for these materials.

  Переглянути
 • Орієнтування дисперсної арматури під час плину фібробетонної суміші в каналах бункера віброекструдера

  Запропоновані аналітичні формули для визначення ступеня орієнтування дисперсної арматури внаслідок проходження фібробетонною сумішшю плоскопаралельного й несиметричного збіжного каналів бункера віброекструдера. Наведено графіки кута нахилу фібр відносно осі плину суміші у розглянутих каналах і впливу відносних розмірів каналів на орієнтування фібр.

  Analytical formulas are offered for determination of degree of orientation of dispersion armature as a result of passing of mixture of fibreconcrete of flat parallel and asymmetrical consilient channels of bunker of vibroextruder. The graphic arts of angle of slope of fibres are resulted in relation to the axis of flow of mixture in the considered channels and influencing of relative sizes of channels on the orientation of fibres.

  Переглянути
 • Експериментальне дослідження й числове моделювання процесу випалювання електродних заготовок

  Розроблено методику експериментального дослідження температурного поля печей випалу електродних виробів. Отримані температурні поля випалювання заготовок діаметром 600 мм. Отримано модель і результати числового моделювання температурного поля електродних заготовок під час випалювання.

  A method of experimental study of temperature field of furnace firing electrode products is developed. Obtain unsteady temperature field in the burning billet with d = 600 mm. Retrieved numerical model and results of numerical simulation of temperature field electrode blanks when burning.

  Переглянути
 • Ідентифікація аналогового об’єкта у складі системи з цифровим регулятором

  Розроблений алгоритм дозволяє розраховувати дискретну систему автоматичного регулювання з аналоговим об’єктом, отримавши за його часовою характеристикою дискретну передатну функцію.
  Ключові слова: апроксимація, демодулятор, дискрети, дискретна передатна функція, розширена матриця, цифровий регулятор.

  The developed algorithm allows to calculate the discrete automatic control system which a continuous object. For an object a discrete transmission function is formed by his temporal characteristic.

  Переглянути
 • Дослідження процесу екструзійного формування полімерів з урахуванням ефекту пристінного ковзання

  Здійснено числове моделювання з використанням експериментальних даних течії полімерних розплавів на ділянках каналів з урахуванням умови пристінного ковзання. Наведено закономірності розподілу швидкостей і тиску залежно від швидкості пристінного ковзання, показано доцільність використання уточнених межових умов.

  The numeral design with the use of experimental information of flow of polymeric fusions in the areas of ducting taking into account the condition of the wall sliding is conducted. Some conformities to the natural laws of division of speeds and pressure are resulted depending on speed of the wall sliding, rotined expedience of the use of the specified border conditions.

  Переглянути
 • Перероблення термопластів в одночерв’ячному екструдері

  Наведено загальну математичну модель одночерв’ячної екструзії, у якій процес екструзії розглянуто в циліндричній системі координат із нерухомим циліндром та обертовим черв’яком. Запропоновано підхід до розгляду процесу за наявності типових динамічних змішувальних елементів у зоні гомогенізації. Запропоновано введення в математичну модель модифікованої швидкості зсуву для врахування турбулізації потоку, яка виникає при переробці розплаву в каналах змішувальних елементів.
  Ключові слова: екструзія, математичне моделювання, полімер, змішувальний елемент.

  Приведено общую математическую модель одночервячной экструзии, в которой процесс экструзии рассмотрено в цилиндрической системе координат с неподвижным цилиндром и вращающимся червяком. Предложен подход к рассмотрению процесса при наличии динамических смесительных элементов в зоне гомогенизации. Предложено введение в математическую модель модифицированной скорости сдвига для учета турбулизации потока, которая возникает при переработке расплава в каналах смесительных элементов.

  In work is proposed approach to the calculation of the fundamental parameters of the process of single-screw extrusion, which is based on the numerical methods of mathematical analysis. In the work is proposed simple approach for consideration of dynamical mixing elements of screw. Introduction in mathematical model of the modified speed of shear, for the account of turbulisation effect a stream, which arises at processing homogenization in channels of mixing elements, is proposed.
  Keywords: extrusion, mathematical simulation, polymer, mixing element.

  The general mathematical model odnocherv’yachnoyi extrusion, in which the extrusion process considered in a cylindrical coordinate system with a fixed cylinder and rotating worm. The approach to the review process in the presence of typical dynamic mixing elements in the zone of homogenization. An introduction to the mathematical model is modified to account for shear flow turbulence, which occurs during the processing of the melt in the channels of mixing elements.

  Переглянути
 • O возможностях получения избыточной энергии при кавитации

  «Ноу-хау» по получению избыточной энергии при кавитации является создание специальных режимов для обеспечения радиального смыкания оболочки кавитационного пузырька при схлопывании без выворачивания его в тор с образованием кумулятивной струйки. Эти режимы создаются привлечением множества физических эффектов, усиливающих действие кавитации. Избыточная тепловая энергия, сверх затраченной, образуется при кавитации за счет эманации вещества рабочего тела (жидкости), то есть за счет перехода материи в энергию. Это полностью соответствует закону сохранения энергии и материи.

  Переглянути
 • Інгібітори корозії для закритих систем вода-сталь

  Вивчено процеси корозії сталі 20 у воді за умови підвищених температур. Визначено вплив органічних і неорганічних речовин на корозію сталі. Встановлено, що за підвищених температур корозія сталі в воді відбувається в основному завдяки водневій деполяризації, тому найперспективнішими добавками є інгібітори-пасиватори. Показано, що нітрит натрію, хромова кислота, біхромат калію, морфоліній-м-нітробезоат за 100 °С є ефективними інгібіторами корозії, причому їхня ефективність залежить від реакції середовища.

  Переглянути
 • НИЗКОТЕМПЕРАТУРНАЯ ОКИСЛИТЕЛЬНАЯ ДЕЛИГНИФИКАЦИЯ РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ

  Изучена низкотемпературная окислительная делигнификация растительного сырья пероксидом водорода со смешанным катализатором Na2WO4, Na2MoO4 и Н2SO4. Установлено влияние продолжительности варки, гидромодуля варки, концентрации пероксида водорода и суммарной концентрации смешанного катализатора в варочном растворе на качественные показатели полуфабриката и отработанного щелока. Изучено влияние добавок отработанного щелока к свежему варочному раствору на выход и качество полуфабриката. Показана возможность получения данным способом волокнистого полуфабриката и актуальность данной варки как альтернативного и экологически чистого способа получения целлюлозы.

  Переглянути
 • Вплив обводнення реактивного палива на його експлуатаційні властивості

  Розглянуто проблему зміни якості вуглеводневого палива внаслідок їхнього обводнення під час експлуатації. Показано, що на сучасному етапі проблема фізико-хімічних змін у паливі під час експлуатації вирішена не повністю й потребує подальших досліджень.

  Переглянути
 • Підвищення радіаційної безпеки питної води шляхом її очищення природними адсорбентами

  Досліджено процес адсорбційного очищення питної води від радіонуклідів природними адсорбентами українських родовищ. Встановлено оптимальні параметри вилучення ізотопів Cs137 та Sr90 із питної води глауконітом, морденітом і комбінованими адсорбентами.

  Переглянути
 • Створення гуміново-мінеральних добрив для забезпечення екологічної рівноваги

  Проаналізовано принципи сталого розвитку. На базі аналізу індексу сталого розвитку визначено основні напрямки розвитку України для збалансованого розвитку в аграрному секторі. Для забезпечення екологічної рівноваги запропоновано використовувати комплексні гуміново-мінеральні добрива.

  Переглянути
 • Особливості плину суміші при віброекструзії

  Характер плину фібробетонної суміші визначався за результатами теоретичних і практичних досліджень. Отримано формули для розрахунку зсуву шарів композиційного матеріалу при плині у каналі бункера віброекструдера. Наведено графіки переміщень шарів фібробетонної суміші за товщиною плоского виробу. Запропоновано конструкція каскадного віброекструдера, яка забезпечує рівномірність властивостей перероблюваної суміші за об’ємом. Результати роботи можуть бути використаними при проектування формуючого обладнання.

  Переглянути
 • СТУПІНЬ НЕСТАЦІОНАРНОСТІ ПРОЦЕСІВ ФОРМУВАННЯ РУКАВНИХ ДВОВІСНООРІЄНТОВАНИХ ПОЛІМЕРНИХ ПЛІВОК

  Ступінь нестаціонарності процесів формування рукавних двовісноорієнтованих полімерних плівок оцінюють числом Дебори. Показано зв’язок числа Дебори й числа Вейссенберга, яке характеризує величину накопиченої високоеластичної деформації.

  Переглянути
 • Теплообмін в апаратах із плівкою рідини, що стікає по поверхні тонкостінної полімерної труби

  Досліджено процес теплообміну при плівковій течії рідини по тонкостінним полімерним трубам, запропоновано залежності для розрахунку міцності полімерних труб, визначення критерію Нуссельта, а також пристрій для розподілу рідини по поверхні тонкостінної полімерної труби.

  Переглянути
 • Навчальна система побудови стратегій керування на базі мікропроцесорної техніки

  Розроблено навчальну мікропроцесорну систему керування технологічним об’єктом на базі контролера С200 фірми Honeywell. Як об’єкт керування використано проточну ємкість із двома вхідними і одним вихідним потоками рідини. Для цієї ємкості розроблено математичну модель у вигляді системи нелінійних рівнянь стану та алгебраїчних рівнянь виходу. Систему керування сконфігуровано з використанням системи Experіon PKS фірми Honeywell.

  Переглянути
 • Визначення часу приготування полімерних композицій у роторному змішувачі закритого типу

  Розроблено методику теоретичного прогнозування якості композиції, приготованої на основі високомолекулярних сполук в роторному змішувачі закритого типу. Наведена методика ґрунтується на принципі накопичення матеріалом деформації. Досліджено вплив параметрів змішувача та процесу змішування на якість композиції.

  Переглянути
 • Розроблення скінченноелементної математичної моделі пружнов’язкопластичних середовищ із змінною стисливістю при термосилових навантаженнях

  На базі моментної схеми скінчених елементів побудовані універсальні співвідношення механіки суцільних середовищ, що дозволяють моделювати термонапружений стан і процеси перероблення й формування таких нелінійних робочих середовищ, як розплави полімерів, сипкі й пластичні маси, у вироби з урахуванням процесів тверднення і впливу залишкових напружень на властивості кінцевих виробів. Це дозволяє на сучасному рівні виконувати розрахунки міцності й жорсткості конструкцій, розробляти нові технологічні процеси перероблення матеріалів з урахуванням взаємодії з елементами обладнання.

  Переглянути
 • ВИДИ НОУ-ХАУ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇХНЬОГО ОФОРМЛЕННЯ. МОЖЛИВОСТІ ЗАХИСТУ ПРАВ НА ТЕХНІЧНЕ НОУ-ХАУ В УКРАЇНСЬКОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ

  Наведено інформацію про наявні види ноу-хау і особливості їхнього оформлення, а також можливості захисту прав на технічне ноу-хау в українському законодавстві. Подано стислу характеристику змісту управлінських, комерційних і фінансових ноу-хау, а також більш розгорнуту характеристику технічного ноу-хау. Наведено структуру оформлення ноу-хау на пристрій і технологію, а також приклад ноу-хау.

  Переглянути
 • Нам – сімдесят…етапи розвитку і творчості Інженерно-хімічного факультету

  Сімдесят років...
  І для людини це не так багато. А для такої великої структури в Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут», як інженерно-хімічний факультет – це зовсім мало. Це – пройдений шлях напруженої, творчої роботи і плани подальшого розвитку. Необхідно роздивитися, що зроблено корисного, а що зроблено не так, як хотілось би, проаналізувати все, що було і що потрібно зробити для поступу вперед. Для нас – це основний постулат для розвитку, творчості й підготовки інженерних кадрів. Але без минулого немає майбутнього, і тому трохи історії…

  Seventy years …

  And the man is not so much. And for such a large structure at the National Technical University of Ukraine “Kyiv Polytechnic Institute”, a chemical engineering department – a very little. This – the traversed path of hard, creative work and plans for future development. You must see what made useful and what is not done the way we would like to analyze everything was and what to do to make progress. For us – a basic tenet for the development, creation and training engineers. But without a past has no future, and so little history …

  Переглянути
 • АВТОМАТИЗОВАНА ГЕОІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА КОМПЛЕКСНОГО ЕКОЛОГІЧНОГО КОНТРОЛЮ

  Дістав подальший розвиток новий підхід щодо розробки автоматизованої геоінформаційної системи для комплексного екологічного контролю стану забруднення довкілля. Розроблено відповідне програмне забез-печення, яке пройшло успішну апробацію та впроваджено у обласних те регіональних відділах інструмен-тально-лабораторного контролю Державної екологічної інспекції України.

  The further development got a new approach of developing automated geographic information system for integrat-ed environmental monitoring of environmental pollution. The respective software was successfully tested and im-plemented in the regional divisions of regional instrumental-laboratory control of the State Environmental Inspec-tion of Ukraine.

  Переглянути
 • МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ВАННИ СКЛОВАРНОЇ ПЕЧІ

  Розглянуто ванну скловарної печі, що є об’єктом у системі керування скловарним виробництвом. Розробле-но математичну модель скловарної печі з урахуванням усіх межових умов і виведено передатні функції за каналами температура газу – температура скломаси, температура газу – температура кладки. Задачу розв’язано за допомогою перетворення за Лапласом рівнянь теплопровідності для скломаси і кладки з отриманням їх характеристичних рівнянь. Наступним кроком було створення матриці коефіцієнтів сис-теми та за її розрахунком – отримання коефіцієнтів рівнянь теплопровідності.

  Considered private glass furnace that is subject to the control system glass production. Created a structural model of the furnace bath, with all the boundary conditions, and its transfer function is derived via the gas temperature – the temperature of molten glass, the gas temperature – the temperature of masonry.
  This problem was solved by using the Laplace transformed equations of thermal conductivity for glass and masonry, to obtain their characteristic equations. The next step was to find the coefficient matrix of the system and after the calculation to obtain the coefficients of thermal conductivity.
  Particular attention should be paid to the transfer function obtained with a value of x = xout as a particular solution of the problem removing the transfer function. In the following result can be used in the synthesis of control systems.

  Переглянути
 • МОДЕЛЮВАННЯ РЕЖИМУ ПУСКУ ЕКСТРУЗІЇ ПОЛІМЕРІВ

  Наведено новий спосіб моделювання режиму пуску екструзії полімерів, що базується на нейронних мере-жах. Досліджено декілька різних структур моделі. Як критерій оцінювання якості нейромоделей викорис-тано накопичену суму квадратів помилок. Як навчальний алгоритм застосовано алгоритм зворотного роз-рахунку помилки. У процесі синтезу системи керування використано дані реального процесу екструдування. Показано, що найкращим чином працює нейромережа, що включає три нейрони у схованому шарі та запіз-нення на два кроки. Визначено оптимальну структуру та параметри нейромережі.

  The paper presents a new approach to the modeling of the start-up part of a polymer extrusion process, based on a neural network. Some different model structures were researched. As a performance criterion in estimating the quality of the neural network model the cumulated squared error over a whole training sequence of data was used. The backpropagation algorithm was used as a training algorithm. The design steps, which included choosing the network topology, training, validation and testing, were illustrated with data taken from a real process that uses polymer material.
  It was found that for the extruder system presented in the paper, 3 hidden neurons and 2 input and output delays gave optimum performance. As a result the optimal model structure and parameters of the neural network (weights and biases) were determined.
  Simulation results with real data are also presented and confirm good performance of proposed control system. The neural network model approximated the transient part of the process well even when input variables were quite far away from training data.

  Переглянути
 • ПЕРЕДАТНІ ФУНКЦІЇ ТА ЧАСТОТНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЦИЛІНДРИЧНОЇ ТЕПЛОАКУМУЛЮЮЧОЇ СТІНКИ

  Подано передатні функції та частотні характеристики циліндричної теплоакумулюючої стінки як об’єкта з розподіленими параметрами залежно від межових умов на зовнішній і внутрішній поверхнях. Ре-зультати можуть бути використані для синтезу систем керування.

  Transfer functions and frequency responses of cylindrical heat storage walls as plants with distributed parameters depending on boundary conditions on external and internal surfaces are presented. Obtained results can be used for control systems synthesis.

  Переглянути
 • ЕКОНОМІЧНА ОПТИМІЗАЦІЯ ТЕПЛООБМІННИХ АПАРАТІВ

  Під час проектування теплообмінників техніко-економічним показникам їхньої роботи приділяється недо-статньо уваги. Це призводить до використання малоефективних конструкцій апаратів. У статі запропо-новано сучасну методику оптимізації теплообмінних апаратів.

  Heat exchangers take one of the leading places at the enterprises of chemical, food and other industries both in Ukraine and abroad. The improvement of design process and manufacture of these devices is one of the areas of intensification technology processes of production a mineral fertilizer, synthetic fibers, pulp and piper industry, etc.In the design process of heat exchangers in values, that are contained to the technical task of design can not be uniquely determine the optimal sizes of the device. Even experienced designers are forced to make some choices of calculations (sometimes 5…6) before the opportunity to find the optimal size of the device fall for them (pipe size, pitch of their placement in the tube lattice, the distance between the walls in the intertube space, etc.)
  As the experience shows in the design process of the heat exchangers designers obviously don't pay enough atten-tion to the technical and economic performance of these devices. It's about the cost of manufacturing heat exchang-ers, cost implementation, cost in the process of exploitation. That's why in some cases efficient heat exchangers are made and exploit, and in others they are less efficient and even practically useless for modern conditions of the con-struct devices.
  This problem can be solved by the introduction of modern methods of economic direction for optimizing heat ex-changers.

  Переглянути
 • ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ ТОРФ’ЯНОГО СИНТЕЗ-ГАЗУ В ЕНЕРГЕТИЦІ

  Проведено розрахунки економічної ефективності енергетичного комплексу, що складається включає в себе газифікатор для газифікації низинного торфу та паро-газотурбінну установку для промислового виробни-цтва електроенергії. Показано, що даний проект є досить привабливим з інвестиційної точки зору: має термін окупності – 2,2 роки та внутрішню норму рентабельності понад 56 %.

  Nowadays more and more attention in the world is paid for technology of using low-calorie fuels. They are associ-ated with the processes of pyrolysis, gasification, production of gas synthesis and diesel fuel.

  In general, gasification technology is developing very well. There are many examples of successful commercial and practical realization of such projects. Examples of such developments commercialization from using of gasification process for electricity and heat production can be used in such energy systems as: Nexterra Systems Corp., Van-couver, British Columbia, Canada, a fixed layer gasifier with upflow; gasifier with a bubble aerated layer at the power plant in Varnamo, Sweden; Siemens SFG gasifier at the power plant in Friberg, Germany, etc.
  In this article the energy complex for electricity production is considered. It consists of gasifier and H.T.P. turbine plant. The combined H.T.P. turbine plant (160 MW) type UGT 110000 CC1 (Zoria Mashproekt factory) was used for emphasize the potential opportunities of this project. For the operation this plat must be ensured by synthetic gas that is obtained from peat by water gas scheme.
  The cost of 1 kW ∙ h energy obtained in the combined H.T.P. turbine plant type UGT 110,000 CC1 with using natu-ral gas is 1,12 grn/(kW ∙ h) and synthesis gas – 0,26 grn/(kW ∙ h).
  Technical and economic assessment shows that using of peat synthesis gas in the electricity production by UGT 110000 CC1 plant is very attractive from an investment point of view: a payback period – 2,2 years; the net present value of the project for 5-th year operation of energy complex is over 1,2 billion; the internal rate of return of 5-th year operation more than 56 %, that means the project will not be unprofitable even with the discount rate increase from 20 to 56 %. Thus, the reserves of peat deposits of eleven Ukraine regions can provide work of power unit (160 MW) from 100 to 1000 years each.

  Переглянути
 • ВПЛИВ ВМІСТУ АЗОТУ В КРОХМАЛЬНИХ КЛЕЯХ НА ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ФЛЮТІНГУ

  Встановлено, що із збільшенням вмісту азоту в крохмальному клеї, катіонованому диметиламіном, він краще утримується на волокні, що зменшує вміст крохмалю в підсітковій воді та мутність підсіткових вод і покращує фізико-механічні показники паперу для гофрування щонайменше вдвічі. Доцільно використо-вувати крохмальний клей, модифікований диметиламіном, із вмістом азоту понад 1,5 %. Найкращі показ-ники мають зразки флютінгу, виготовлені за умови введення крохмального клею, катіонованого диметила-міном, із вмістом азоту 2 %, під час відливання. Одержано математичне узагальнення результатів.

  It is proved that with the increase of nitrogen content in starch adhesives, cationated by dimetilamin, he is better kept on the fiber, which in turn leads to both decrease in the starch content and turbidity of the subgrid water and increase physical and chemical characteristics of the paper for goffering more than two times.
  It is proved that expedient to use starch adhesiv, cationated by dimetilamin with nitrogen content more then 1,5 %.
  It is spend comparison of indicators of quality fluting and subgrid water which was reception at manufacturing of a paper in case of a different place of introduction of glue (at adition glue in time drinding, in time outflow and 50 % glue in time drinding and 50 % in time outflow). It is established that the best indicators samples fluting made of introduction starch glue, cationated by dimetilamin with the maintenance of nitrogen have of 2 %, during time outflow.
  From experimental data mathematical treatment of results is done. The got mathematical models which was got on the method of organization of the difficult systems on the basis of group account of arguments, describe probed process adequately.

  Переглянути
 • АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИЙ ПЕРЕРАБОТКИ НЕФТЯНЫХ ШЛАМОВ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ЗАВОДОВ

  Показана важность переработки нефтяных шламов. Определены наиболее важные исходные характери-стики и проведен анализ технологий переработки нефтяных шламов, образующихся на нефтеперерабаты-вающих заводах. Функционально-стоимостной анализ базовых технологий утилизации нефтяных шламов показал, что наивысшую интегральную оценку имеет технология термодесорбции и трехфазного центри-фугирования.

  At existing practice the oil sludge formed as a result of crude oil and oil products refining process are collected and stored in open depots in territories of the Refinery treatment facilities, therefore harming the environment. Volumes of this waste are constantly increasing therefore the issue of sludge refining and recycling has a global nature.
  The sludge processing technologies require considerable operational and capital expenses however in the condi-tions of increasing deficiency and considerable rise in price of fuel as well as because of the environment protection requirements strengthening these expenses are expedient. Herewith the priority in financing is received by the pro-jects allowing to minimize number of the sludge processing products or enabling to use them over again at a profit. Therefore all existing for today practical studies in the field of technology of sludge processing both of domestic and foreign companies are basically targeted on crude oil and oil products separation and recycling.

  Переглянути
 • КОНЦЕНТРУВАННЯ РОЗЧИНУ ХЛОРИДУ АМОНІЮ НА МЕМБРАНАХ МФФК І ПВХ

  Проаналізовано можливість концентрування розчину хлориду амонію на мікрофільтраційних мембранах МФФК і ПВХ контактною мембранною дистиляцією. Визначено найкращі умови концентрування.

  Much attention to the problems of steady development of economy lately spared. The decision of this question is related to active introduction in industry of molecular and nanotechnology. They must replace outdated powerful and ecologically dangerous productions developed in Ukraine in soviet time, and provide our country a main place in the world division of labor. Membrane distillation belongs to such breach technologies.
  Membrane distillation is a process of membrane separation of the liquid systems on molecular level, which consists in evaporation of volatile component solution through the pores of polymeric membrane and condensation of it on the opposite side of this membrane. The term ‘contact membrane distillation’ is applied to processes which have the following characteristics: the membrane must be porous and not moistened; there must be no capillary condensa-tion within the membrane pores; only vapour should be transferred through the membrane pores; both sides of membrane must be in direct contact with the liquid; for each component the driving force of the mass transfer is the partial pressure gradient in the vapour phase.
  The paper proposes an analysis of experimental data of membrane concentration of ammonium chloride on MFFK and PVC membranes, conclusions regarding the optimal choice of the membrane and the mode of application. Conclusions about the prospects for the application of this process in the future are formulated.

  Переглянути
 • ЗМІШУВАННЯ РОЗПЛАВІВ ТЕРМОПЛАСТІВ У ЧЕРВ’ЯЧНОМУ ЕКСТРУДЕРІ

  Здійснено чисельне моделювання змішування в черв’ячному каналі екструдера та динамічного змішувача бар’єрного типу. Наведено результати моделювання, що дозволяють дослідити динаміку зміни темпера-тур під час течії полімерів у змішувальних елементах та вибирати оптимальні параметри змішувальних елементів та/чи технологічні режими змішування.

  Mixing processes are important in the processing of polymeric materials, because the quality of mixing directly determines the quality of the product [1]. For science-based structural design of extrusion mixing equipment is im-portant to know the basic patterns of mixing processes that occur in its various structural zones.
  In many cases, the quality of mixing is estimated by the following integral indicators, as the accumulated defor-mation, time, shear stress, etc. [1-4]. Usually these indicators do not always allow for a full understanding of the mixing process. Unresolved part of the scientific problem forecast performance polymer mixing equipment is inves-tigating the complexity of quantifying [3]. For straight mixing quality criterion accept concentration dispersed ma-terial in the dispersion environment [4]. If input component compositions with different temperatures such criteria may be uniformity of temperature field. Research data are devoted to the numerical modeling of the mixing process by finite element method [5, 6], based on a mathematical model [4].
  The purpose of research is to study the dynamics of the mixing process of polymer composites in screw extruder with a dynamic mixer barrier type.
  The process of mixing considered in the zone and in the batching screw dynamic mixing barrier type for three dis-persed variants introducing material into the dispersion environment. The criteria of efficiency of mixing polymers made the change the concentration of dispersed material in the dispersion medium and changes temperature uni-formity of the mixture.
  The numerical study of mixing two polymers with different versions of the introduction dispersed material in the dispersion environment. Simulation results show that the introduction of dispersed material in the dispersion envi-ronment at the core of a rotating screw is almost twice as fast, than when it is introduction at fixed external cylin-der. To further improve the effectiveness of confusing extruder is advisable to use mixers barrier type. Using as criteria the mixing changes the distribution of concentration and temperature differences mixture showed the effec-tiveness of assessment processes of mixing of polymer composites in educational version Ansys Academic Teaching.

  Переглянути
 • ФІЗИКО-МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ЕПОКСИКРЕМНІЙОРГАНІЧНИХ КОМПАУНДІВ

  Досліджено фізико-механічні властивості епоксикремнійорганічних компаундів. Показано особливу поведі-нку поліметилфенілсилоксанів під час формування структури епоксикремнійорганічних компаундів.

  We study the physical and mechanical properties of epoxide-organic silicon compounds. The use of organosilicon compounds as agents for the production of cohesive coatings of different functional purposes conditionally complex of positive properties, namely high hydrophobic thermal and chemical stability, ability to combining with organic and inorganic compounds and consequently the ability to target modification. The disadvantages of organosilicon compounds are their low mechanical properties, adhesion, elasticity, and other. Therefore, to improve the silicone coating and the extension of how the application material was affected in an attempt to combine them with organic compounds this can reduce the above drawbacks. In this article, the focus of research is the polyorganosiloxane, epoxy resin ED-20 and compounds thereof. Quantifying the wettability formed on the solid surfaces of the contact angle values on the point of the phase angle and roll over the surface of a liquid droplet О, which is a dynamic characteristic. The method of its determination to evaluate the wettability of a static state is determined. Wetting liquid is distilled water. Determination of water and physical-mechanical properties of the epoxide-organic silicon compounds (micro-hardness, impact strength, mechanical strength squeezing and bending) was carried out accord-ing to procedures adopted for paints and varnishes. Analysis of the data source, and an epoxy silicone material showed the presence of significant difference in the values of roll angles and edge wetting and micro-hardness based materials. With the full contact with water the epoxide-organic silicon compounds have two extremes in the curve of water absorption on the concentration of ED-20 for PMPS II and one for the PMPS I. The article also studies the characteristics of interaction processes of the epoxide-organic silicon compounds of different composi-tion with water in the dynamic and static conditions and when it is fully immersed in different concentration of ED-20, type and concentration of the polyorganic siloxane. It has been found that the compositions of the PMPS II less sensitive to water. A more detailed analysis of changes in the mechanical strength of the example polymethylphenylsiloxane compounds II showed the presence of the positive impact of the latter at concentrations that do not exceed 7.5 wt.%. The subsequent increase of its content is accompanied by a significant decline in strength and flexural clenching and after 20 wt.% These indicators are practically the same. The show features polymethylphenylsiloxanes behavior in the processes of structure formation of the epoxide-organic silicon com-pounds. The dependence of the physical and mechanical properties of the epoxide-organic silicon compounds (mi-cro-hardness, impact strength, mechanical strength and compression of bending) in a wide range of concentrations of ED. The presence of areas of extreme changes in physical and mechanical properties of the compounds and found their concentration ranges.

  Переглянути
 • КІНЕТИКА ПРЕСУВАННЯ ПАПЕРОВОГО ПОЛОТНА НА БАШМАЧНОМУ ПРЕСІ

  Проаналізовано конструкції башмачних пресів. Запропоновано принципово нову конструкцію. Розроблено математичну модель пресування паперового полотна на башмачному пресі з новими умовам однозначнос-ті, що дає можливість розрахувати кількість видаленої вологи та сухість полотна після пресування.

  Now forging parts papermaking machines uses many different designs presses. Regardless of the type of construc-tion, the water is filtered through paper to canvas cloth in the transverse direction, filtering water from the cloth can occur in the longitudinal direction (simple presses) or in the transverse direction (shaft with blind holes, grooved shaft, suction shaft).
  Presses of the native papermaking machines provide a dry cloth when pressed, about 35…40 %. That is not enough, as for drying the paper spent a huge amount of thermal energy in the form of steam, so the development of the press, providing a significant increase in dry is relevant. One way of increasing dryness is usage of shoe press, which by increasing the length of the contact area increased while pressing, so dry cloth before drying section in-creasing to 50…55 %.
  Work of presses of papermaking machine is measured by the amount of water removed, and uniform moisture con-tent across the width of fabric after the presses. Dehydration capacity of presses depends primarily on the length of the extrusion zone delighted shaft and on the number of these zones. When pressing simultaneously with dehydra-tion of the paper web changing its structure, increases the contact area between the fibers and the coupling strength between them.
  In the existing literature does not sufficiently covered shoe-type presses calculation that does not allow constructing them because kinetic regularities of the process is unknown.
  The purpose of this article is to establish the kinetics of the compaction and main parameters shoe-type press need-ed to develop methods of calculation and design shoe presses.
  In the conventional two-shaft presses created considerable common pressure gradient and significantly lower hy-draulic pressure gradient. In the developed design will increase the hydraulic pressure gradient by summing the camera of the shoe-type heated compressed air. Under the influence of the total pressure break down the cell struc-ture of the paper web from which water is removed that the action of hydraulic pressure filtered in cloth, from cloth in the grooves of the shaft.
  This article consists of 5 items: problem, purpose of, the physical model of the process, the mathematical model of the process and conclusions. Each item clearly defines the essence of the article.

  Переглянути
 • СУШІННЯ НАПОВНЮВАЧА ПАПЕРОВОГО ПОЛОТНА

  Наведено фізичну та математичну моделі, що описують основні процеси, які відбуваються під час сушіння пасти двооксиду титану в сушарці з фонтануючим шаром інертних тіл. Запропоновано конструкцію установки для дослідження процесу та перевірки адекватності моделі. Працездатність установки переві-рено експериментально. Отримано залежність напруження установки за випареною вологою від перепаду температури в шарі.

  Titanium dioxide TiO2 is using for production of high quality expensive paper as filler paper web in the pulp and paper industry. In this regard, there is considerable demand for titanium dioxide pigment. The drying process of pasta is the most energy-intensive and limiting process technology TiO2. Therefore, the development of new highly efficient and economical drying equipment TiO2 is an urgent problem.
  The aim of the article is to study the kinetics of drying filler paper web TiO2 and receive parameters necessary for the calculation of industrial drying installation.
  Scientific novelty of this work is to use a completely different method of dry pasta in the "spouting bed" with the use of simple, cheap inert bodies dry – plastic and glass beads. To achieve this goal, a new design patents drying instal-lation. In this dryer drying agent comes from the lower pipe and passing through the slit, which made three parti-tions, increases your speed and meets the TiO2 paste which is inert bodies. Because triangular partitioning flow stream whirlwind drying and fluidized formed (gushing) layer. The advantages of this setup are: simple structure (as compared with vibrating dryers) stable spouting layer, high performance, ease of maintenance and repair.
  For the experimental study of the drying process TiO2 paste it developed a mathematical model that takes into ac-count the convective heat transfer between the drying agent for wet material that is uniformly distributed on the inert bodies. The adequacy of the mathematical model of the drying process in the "jetting" layer is confirmed ex-perimentally. Compare experimental and theoretical data showed that the mathematical model describes with suffi-cient accuracy the paper web drying filler TiO2.

  Переглянути
 • ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕРМОМЕХАНІЧНОГО СТАНУ ОХОЛОДЖУВАНИХ ПОЛІМЕРНИХ ТРУБ

  Розглянуто результати числового моделювання температурних полів і полів напружень у стінці полімер-них труб двох типорозмірів (90, SDR 6 і 63, SDR 9) за різних умов охолодження. Показано, що двосто-роннє охолодження труб (особливо за участі води як холодоагенту), не лише інтенсифікує процес охоло-дження, але й може призвести до виникнення в їхніх стінках значних механічних напружень, що негативно впливатиме на якість екструдованих труб.

  It is known, what even at the same process of processing of polymer the packaging density of its macromolecules can change depending on parameters of processing, in particular from speed of a melt cooling. Thus depending on parameters of technological process, in particular from temperature of processing and speed of cooling operational properties of a product can change essentially. Especially it is characteristic for crystal or partially crystal poly-mer, in particular for polyethylene, during its melt cooling when the polymer temperature changes in a wide range: from temperature above temperature of melting (hardening) to temperature surrounding environments.
  In this article results of numerical modeling of temperature fields and fields of pressure in a wall of polymeric pipes of two standard sizes (D=90 mm, SDR 6 and D=63 mm, SDR 9) are considered under different refrigerating condi-tions. Cooling processes at unilateral external cooling of a pipe by water, bilateral external and internal cooling of a pipe by water, and also the bilateral combined cooling (outside by water, inside by air) are investigated. It is shown that bilateral cooling of pipes (especially by water as a coolant), not only intensifies cooling process, but also can lead to occurrence in walls of pipes of considerable mechanical stresses which will negatively influence quality of received pipes.
  Thus, if during cooling a formed polymeric product residual stresses exceed admissible stress, in polymer arise an external and internal defect (macro and micro cracks, bowls, leakages, etc.) that worsens indicators of quality of a received product.
  The least stress arise under condition of unilateral cooling which at the same time provides considerable duration of process of cooling, and, hence, and considerable floor spaces under cooling baths. Therefore the most effective from the point of view «intensity of cooling and residual pressure» is the bilateral combined cooling (water and air cooling).
  It is necessary to notice that the resulted researches concern a case when polymer before the cooling beginning already has cooled down more low from the hardening temperature. In a case when cooling of the formed product occurs from temperature which exceeds the hardening temperature of polymer, it is necessary to consider process-es, characteristic for a mode of polymer hardening.

  Переглянути
 • ЕФЕКТ РОЗБУХАННЯ ПІД ЧАС ЕКСТРУЗІЙНОГО ФОРМУВАННЯ ПОЛІМЕРНИХ ПРОФІЛІВ

  Досліджено ефект розбухання під час екструзійного формування полімерних профілів, визначено залежно-сті розподілу швидкостей зсуву та лінійних швидкостей за довжиною профілю, проаналізовано залежність коефіцієнта розбухання від коефіцієнта налипання.

  When designing the forming heads for production of profile-molded products must be considered patterns of mani-festation of elastic recovery polymer melt and the degree of slip on the walls of the forming tool.
  The study aims to account for the influence of viscoelastic properties of polymer melts at changing the structure of the flow after the forming of the channel, which in turn leads to the need for change as a process of extrusion pro-cess parameters and structural dimensions of the forming tool.
  When designing extrusion dies the elastic properties of the melt, i.e. the ability of the melt to store an imposed de-formation elastically (memory fluid) are generally not considered.
  The elastic properties bring about effects, however, that are important for the design of the die.
  Neglecting the elasticity of a melt can lead to relatively large errors in the computation of the pressure loss, demonstra-tion this with an example of flow of a high molecular and hence highly elastic PE-HD through a blow molding head.
  The effect of viscoelastisity on the results in even more pronounced in the computation of the extrudate swelling.
  Extrusion swelling phenomenon is expanding jet of polymer melt exits the forming tool. Expanding the jet may be due to two factors. The first is the manifestation of the elastic properties of the liquid. The second - a restructuring velocity profile in the transition from the regime of fluid flow to Poiseuille flow with a free surface. Tanner showed that the expansion of the jet is the interaction of both mechanisms.
  In the production of polymer products by extrusion cross-section extruded polymer jet is increased compared to the channel cross-section profiling, which affects the final size and shape of the product. In technological practice, evaluate the effect of swelling ratio of extrudate diameter to the diameter of the forming channel. In the extrusion of complex profiles heterogeneity swelling of various elements of the intersection due to the fact that in different parts forming channels are different tensions that is the cause of viscoelastic deformation of various sizes. This may lead to a distortion of the profile up to a total inability to obtain the desired product configuration using a forming tool with a specific configuration forming channels.
  In this article is shown that viscoelastic properties of polymers in the simulation of the flow at the outlet of the ex-truder forming tool allows you to calculate the change in cross-section extruded molded products.
  Also built graphics of speed, pressure and flow stress viscoelastic fluid at the outlet of the extruder forming tool.

  Переглянути
 • МОДЕЛЮВАННЯ ТЕПЛОЕЛЕКТРИЧНОГО СТАНУ ЗА ДОПОМОГОЮ OpenFOAM

  Проведено серію тестових розрахунків з оцінки придатності вільного відкритого програмного коду OpenFOAM для розв’язання термічних та електротермічних задач.

  Modern requirements for development and modernization of equipment and processes are speed, accuracy, mini-mum costs. Usage of numerical simulation with latest achievements in computer hardware and software can pro-vide these requirements at the appropriate level. Numerical modeling allows one to quickly analyze new solutions and find the most effective ones. Also it can be apply for finding optimal value of input parameters or best process conditions. Computational simulation allows one to look deeper into physical phenomena or technological process-es. And it can determine the values that are difficult or impossible measured with experiment. Nowadays computer simulation has become a useful part of modeling many natural systems in physics, chemistry and biology as well as in engineering to gain insight into the operation of those systems. A lot of different softwares are used for purpose of numerical modeling. OpenFOAM is a good example of this class of software.
  OpenFOAM (Open Source Field Operation and Manipulation) is a C++ toolbox for the development of customized numerical solvers, and pre-/post-processing utilities for the solution of continuum mechanics problems, including computational fluid dynamics (CFD). The code is released as free and open source software under the GNU Gen-eral Public License.
  In this article, OpenFOAM is evaluated with regard to its suitability for the simulation of nonlinear heat conduction with and without heat source. In addition modified solver for modeling of electric heating of solid materials is pre-sented.
  To validate OpenFOAM test cases were set up and the results were compared with commercial software that has similar computational capabilities and with theoretical data. Test cases: steady-state nonlinear heat conduction in multilayer plane wall; steady-state heat conduction with heat source in two cylinders in contact; Joule heating of 3 square rods with different thermal and electric properties.
  The results obtained from OpenFOAM were in good agreement (near 1 %) with both numerical and analytical solu-tions.

  Переглянути
 • ВИЗНАЧЕННЯ ТЕПЛОПРОВІДНОСТІ МЕТАЛОВОЛОКНИСТИХ ПОРИСТИХ МАТЕРІАЛІВ

  Досліджено вплив характеристик і параметрів металоволокнистих пористих матеріалів, які застосову-ють у двофазних теплопередаючих пристроях, на каркасну теплопровідність таких матеріалів. Проаналі-зовано відомі результати аналогічних досліджень. Показано, що істотно на каркасну теплопровідність впливає пористість металоволокнистих матеріалів. Розроблено і створено спеціальне обладнання, в якому для підвищення точності вимірювань застосовані оригінальні дротові датчики теплового потоку. Визна-чено залежності, що дозволяють розраховувати каркасну теплопровідність металоволокнистих матеріа-лів з урахуванням пористості, довжини й діаметра вихідних волокон.

  Given investigation is devoted to the influence of characteristics and parameters of metal fibrous materials applying in two-phase heat-transmitting devices on the value of skeletal heat conductivity for such materials. The known be-fore results of similar researches have been analysed. It is shown, that metal fiber materials porosity influences significantly skeletal heat conductivity. Special equipment increasing the accuracy of measurements by means of original heat flow wire sensors is developed and created for carrying out experimental researches. The results known before and received in experimental researches are presented in form of graphic dependences. The empirical formulas are created for generalization and engineering application of known and experimentally received results. Formulas are offered to calculate the values of skeletal heat conductivity of metal fiber materials in view of such characteristics as porosity, length and diameter of given fibres.
  Received formulas are simple and easy-to-use for the appropriate thermophysical calculations, which are necessary for designing biphase heat-transmitting devices, in particular, heat pipes and thermosyphons.

  Переглянути
 • КІНЕТИКА НАГРІВАННЯ ВАЛА ДЛЯ ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНОГО ПРЕСУВАННЯ ПАПЕРОВОГО ПОЛОТНА

  Розроблено математичну модель гарячого вала для високотемпературного пресування паперового полот-на. Проаналізовано процес пресування на звичайних пресах і запропоновано шляхи його інтенсифікації. Отримані попередні дані для розрахунку промислового зразка гарячого вала.

  The introduction of high-temperature pressing of paper web in the cellulose and paper industry will dramatically reduce the cost of thermal energy to produce paper. Therefore, the investigation of the kinetics of heating the roll for high-temperature paper web pressing is relevant.
  The study dedicated to the kinetics of heating the roll and getting process parameters necessary for design of the industrial hot roll of the press.

  Переглянути
 • ОСОБЛИВОСТІ ТЕЧІЇ В’ЯЗКОПРУЖНОЇ РІДИНИ В ДИCКОВОМУ ЗАЗОРІ ЕКСТРУДЕРА

  Досліджено течію в’язкоеластичної рідини у вісесиметричному каналі дискового екструдера. Розраховано технологічні параметри екструзії в’язкопружних рідин із високим числом Вайсенберга.

  Disk-shaped gap extruders have higher plasticizing and homogenizing power than screw extruders, but the forming pressure which they develop is lower. Therefore, they are mainly used as mixers or granulators for loading the prep-aration material into the screw extruder. The operation principle of disk-shaped extruder based on the use of emerg-ing into a viscoelastic material the stress normal to the shear rate.
  This article conducted numerous experiments which allow us to estimate qualitatively and quantitatively the Weissenberg effect that occurs when the flow of polymer melts is viscoelastic. The viscoelastic fluid flow in axisymmetrical channel disk-shaped extruder is research. Numerical experiments have allowed calculating the ex-trusion technological parameters of viscoelastic liquid at a high Weissenberg number more accurately.

  Переглянути
 • ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ ФЛОТАЦІЇ МАКУЛАТУРНОЇ МАСИ

  З метою підвищення білості підшару картону хром-ерзац досліджено вплив флотації на макулатуру марок: МС-2А, МС-6Б, МС-7Б, МС-8В. Найвищий флотаційний потенціал продемонструвала журнальна макулатура. Використання в композиції макулатури МС-8В не дає змоги досягти білості макулатурної маси 50 %; використання макулатури МС-8В* (із наповнювачем) дає змогу досягти вищих результатів. Найвищі результати досягнуто при використанні макулатури МС-6Б і МС-7Б у різних співвідношеннях.

  Переглянути
 • ВЛИЯНИЯ КАТИОННЫХ ФЛОКУЛЯНТОВ НА ПРОЦЕССЫ РЕАГЕНТНОГО УМЯГЧЕНИЯ ВОДЫ

  Приведены результаты исследования по снижению жесткости и мутности артезианской воды при использовании основных реагентов с флокулянтами. Показано, что при рН 10-11 Zеtag-7634 обеспечивает высокую эффективность осветления воды. Мутность после отстаивания равна нулю, за исключением опыта, где доза флокулянта достигает 2 мг/дм3 при рН 11. При этом достигается достаточно высокая эффективность умягчения как при рН 10, так и при рН 11. Флокулянт Zеtag-7563 близок по эффективности умягчения к флокулянту Zеtag-7634, однако существенно уступает ему по эффективности осветления умягченной воды. Установлено, что Percol-455 характеризуется более высокой эффективностью умягчения воды щелочью при рН 10, 11 по сравнению с флокулянтом Zеtag-7563, и при рН 11, по сравнению с флокулянтом Zеtag-7634. При использовании флокулянта Praestol-611BC в дозах 1…2 мг/дм3 достигается полное осветление воды отстаиванием при степени умягчения на уровне 84…88 %. Флокулянт Praestol-
  650BC обеспечивает эффективное осветление воды и при обработке ее щелочью при рН 10…11, как и Praestol-854BC при рН 9…10.

  Переглянути
 • НАТРИЙ-КАТИОННОЕ УМЯГЧЕНИЕ ВОДЫ В ПРИСУТСТВИИ ИОНОВ ЖЕЛЕЗА

  Изучено влияние ионов железа (ІІ) и (ІІІ) на сорбцию ионов кальция и магния на катионите КУ-2-8 в натрий-форме, показано, что 10%-ный раствор хлорида натрия обеспечивает эффективную десорбцию ионов кальция, магния и железа в нейтральной среде. При сорбции ионов жесткости на катионите в натрий-форме из природной воды с высокой карбонатной жесткостью происходит увеличение рН среды до 9,0…9,2, что является причиной гидролиза железа на катионите и снижения его обменной емкости.

  Переглянути
 • ВИКОРИСТАННЯ ФЛОКУЛЯНТІВ ДЛЯ ДЕЗАКТИВАЦІЇ НИЗЬКОАКТИВНИХ СТОКІВ

  Розроблено нові методи отримання полікатіонітів при взаємодії амінів з епіхлоргідрином, акриловою кислотою та формальдегідом. Досліджено процеси катіонування поліакриламіду з використанням формальдегіду та аміаку або диметиламіну. Встановлено, що отримані низько-, середньо- та високомолекулярні флокулянти катіонного типу утворюють із гексаціанофератом калію малорозчинні комплекси при різних співвідношеннях реагентів в розведених розчинах. Показано, що полікатіонно-фероціанідні комплекси ефективно сорбують ізотопи Cs-137 та Sr-90 і забезпечують дезактивацію води при видаленні їх методом електрофлотації. Процес забезпечує ефективне очищення води при використанні відносно невеликих доз реагентів (3...20 мг/дм3).

  Переглянути
 • ФАКТОРИ ВПЛИВУ ПОЛІГРАФІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА НА СТАН ДОВКІЛЛЯ

  Розглянуто поліграфічне виробництво як джерело забруднення навколишнього середовища. Проведено аналіз основних небезпечних токсичних елементів та сполук, що містяться у сировинних та витратних матеріалах і впливають на життєві функції людини. Детально проаналізовано фактори екологічного ризику, пов’язаного з використанням полівінілхлоридних матеріалів. Запропоновано шляхи екологізації поліграфічного виробництва.

  Переглянути
 • МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ПРОЦЕСУ ГРАНУЛОУТВОРЕННЯ БАГАТОШАРОВИХ КОМПОЗИТІВ ІЗ ЗАДАНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ

  Запропоновано математичну модель процесу гранулоутворення багатошарових органо-мінеральних твердих композитів у дисперсному середовищі з рідких систем у псевдозрідженому шарі та перевірено її адекватність.

  Переглянути
 • КІНЕТИКА ПУЛЬСАЦІЙНОГО РОЗМЕЛУ ТИРСИ

  У цій роботі наведено результати дослідження кінетики пульсаційного розмелу тирси.

  Переглянути
 • ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ТРЕХМЕРНЫХ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТЕМПЕРАТУРНЫХ ПОЛЕЙ В ПЕЧАХ ГРАФИТАЦИИ И АЛЮМИНИЕВЫХ ЭЛЕКТРОЛИЗЕРАХ

  С использованием метода граничных элементов разработана численная методика и программное обеспечение для решения нестационарных трехмерных задач теплопроводности в телах сложной формы. Путем численного моделирования отработаны энергосберегающие регламенты ввода мощности в печь графитации и пламенного обжига катода алюминиевого электролизера. Представлены результаты расчетов нестационарных температурных полей кампании печи графитации и пламенного обжига катодного устройства алюминиевого электролизера.

  Переглянути
 • РАСЧЕТНОЕ ОБОСНОВАНИЕ ВНЕДРЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ПРЯМОТОЧНОЙ ГРАФИТАЦИИ НА ОАО "УКРГРАФИТ"

  Разработана численная теплоэлектрическая модель для расчета энергетической эффективности печи прямоточного нагрева заготовок при производстве электродной продукции. Выполнена численная оценка энергетических параметров экспериментальной печи прямоточного нагрева при графитации электродов прямоугольного сечения. Представлены результаты расчетов мощности источника питания печи и теплообменника для охлаждения токоподводов.

  Переглянути
 • РАСЧЕТ ТЕМПЕРАТУРНЫХ ПОЛЕЙ И ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКИХ НАПРЯЖЕНИЙ В КОРПУСЕ ВРАЩАЮЩЕГОСЯ ТЕПЛОВОГО АППАРАТА

  Разработаны математическая модель и алгоритм расчета для определения напряженно-деформированного состояния вращающейся печи с учетом массовых сил и термосиловых нагрузок в комплексной постановке. Расчетная модель позволяет моделировать работу не только корпуса, но и футеровки и определять как напряженно-деформированное состояние (НДС), так и эффективность работы ыутеровки как теплового элемента печи. Приведены пример решения для вращающейся печи 5×100 м и анализ результатов расчета.

  Переглянути
 • ДОСЛІДЖЕННЯ ФІЗИКО–МЕХАНІЧНИХ ТА ТЕПЛОФІЗИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ВТОРИННОГО ПЕТФ

  Досліджені фізико-механічні і теплофізичні властивості ПЕТФ (поліетилентерефталату) вторинної переробки. Використана теорія багатофакторного експерименту для отримання математичних моделей-взаємозалежностей фізико-механічних і теплофізичних властивостей. Порівняльним аналізом із первинним ПЕТФ вибрані найбільш раціональні композиції вторинного ПЕТФ і надані практичні рекомендації з їхнього використання для виробництва різних деталей технічного призначення, чим доведеноа економічну доцільність процесу рециклінгу.

  Переглянути
 • ОПТИМІЗАЦІЯ КРАТНОСТІ РЕЗЕРВУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ

  Розглянуто метод визначення кратності резервування технічних засобів автоматизації, який базується на розв’язуванні задачі оптимізації за наявності обмежень. Запропоновано економічний критерій оптимальності, одержано цільову функцію, яка визначає залежність критерію від характеристик надійності окремих засобів автоматизації, кратності їхнього резервування та економічних втрат від відмов.

  Переглянути
 • ПРОЦЕС НАГРІВАННЯ ПЛІВКИ РІДИНИ НА СФЕРИЧНІЙ ГРАНУЛІ

  Подано результати фізичного та математичного моделювання нагрівання плівки рідини на сферичній гранулі. Визначено тривалість нагрівання плівки до температури кипіння.

  Переглянути
 • ЕФЕКТИВНІСТЬ ДИСПЕРСНОГО АРМУВАННЯ ПРИ ВІБРОЕКСТРУЗІЇ ФІБРОБЕТОНУ

  Ефективність дисперсного армування при віброекструзії визначалася за орієнтацією фібр у виробі. Одержано формули для розрахунку природної орієнтації фібр уздовж осі формування, що виникає при плині композиційного матеріалу в каналі бункера віброекструдера. Наведено графіки кутів нахилу фібр відносно напрямку плину суміші в бункері віброекструдера і відносно поздовжньої осі плоского виробу. Результати роботи можуть бути використано при проектуванні формуючого обладнання й розрахунках геометрії бункера віброекструдера з урахуванням необхідного розташування дисперсної арматури у виробі.

  Переглянути
 • ЗМІНЕННЯ СКЛАДУ ЛЕГКИХ ДИСТИЛЯТІВ ШЛЯХОМ ПЕРВАПОРАЦІЇ

  Доведено принципову можливість первапораційного змінення складу легких дистилятів, що не відповідають вимогам чинних в Україні нормативних документів за концентрацією свинцю, масовою часткою сірки, фракційним складом, наявністю води, механічних домішок тощо.

  Переглянути
 • РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ ПРОЦЕСУ ГАРЯЧОГО ПРЕСУВАННЯ ПАПЕРОВОГО ПОЛОТНА

  У роботі представлені результати досліджень процесу гарячого пресування паперового полотна.

  Переглянути
 • ДИНАМІКА ЗАБАРВЛЕННЯ ТЕРМОПЛАСТІВ ПРИ ЛИТТІ ПІД ТИСКОМ

  Наведено результати досліджень динаміки забарвлення полістиролу блочного барвником жовтим марки В22220 з різним вмістом барвника в початковій суміші і визначення кількості відливок, необхідних для виходу на режим одержання виробу задовільної якості. Показано, що в сталому режимі роботи машини для лиття під тиском спостерігається розкид значень концентрації барвника в кінцевих виробах 3,10…9,87%.

  Переглянути
 • ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА РАСТВОРЕНИЯ БИХРОМАТА КАЛИЯ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ТЕРМОРАСШИРЕННОГО ГРАФИТА

  Разработана математическая модель растворения кристаллического бихромата калия в концентрированной серной кислоте для аппаратов периодического действия при использовании быстроходных перемешивающих устройств. Модель дополнена зависимостями, отражающими изменение параметров перемешиваемой среды от температуры. В качестве критерия оптимальности выбран интегральный критерий, характеризующий работу, выполненную перемешивающим устройством при проведении процесса растворения. Диапазоны варьирования управляющих параметров выбраны на основании эксплуатационных и технологических требований к оборудованию и режимам проведения процесса перемешивания. Реализован программный модуль для расчета процесса растворения. В результате решения задачи оптимизации определены оптимальные условия проведения процесса растворения.

  Переглянути
 • ОСОБЛИВОСТ І ПРОСОЧУВАЛЬНО - СУШИЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ПРЕПРЕГІВ

  Проаналізовано конструктивно-технологічні особливості сучасного просочувально-сушильного устаткування, призначеного для отримання препрегів, вітчизняного, російського, європейського та китайського виробників. Запропоновані напрямки комплексного використання ультразвуку для досягнення енергозбереження базового  технологічного процесу отримання препрегів, а саме просочення.
  Specifics of technology of prepregs obtaining, namely, semi-finished composite materials which contain a prede-termined amount of fibrous filler and a polymer matrix are analyzed. It was studied that they are obtained from im-pregnation in such a way that the most of the physical-chemical properties of the reinforcing material are realized, and to provide specified physical and mechanical performance properties. The main fields of the prepregs applica-tion, including aviation, space, nuclear industry, pipeline transportation, construction, wind energy, medicine, sports industry etc. are described.
  It is shown that provision of certain content of the polymer matrix in the impregnated filler is not less important than its uniform distribution over the cross section and length of the filler. This can be achieved by precise wringing of filler that is saturated with impregnating solution. However, the achieved effect of wringing is limited by forcing node capabilities on the one hand, and on the other – by saturation of filler. It is shown that the required content of the polymer binder in the fibrous fillers can also be provided by precise control of the viscosity (by varying of sol-vent content) of impregnating solution in combination with a certain speed of passage of the filler through the im-pregnator (by varying a speed of drawing through). It is ascertained that in the technological processes of impregna-tion and drying of the fabric viscosity and amount of applied polymeric binder, the strength of the fabric tension, the temperature and duration of drying, the amount of volatiles and other parameters are tightly controlled.
  It is noted that in the technology of production of prepregs a key part is impregnation-drying lines. In this case, ver-tical type of impregnation and drying equipment, in contrast to the impregnation and drying equipment of horizontal type, allows to save production area considerably, which is an important factor. It is shown that not less important is the achievement of power saving of basic prepregs preparation process, namely, impregnation, for example by inte-grated using of ultrasonic.
  Constructive and technological features of modern impregnation-drying equipment designed to obtain prepregs by domestic, Russian, European and Chinese manufacturers are analyzed. It is established that the modern drying and impregnating lines are large and technically complex engineering systems, which are provided with modern means of automatic control, safety, etc. Therefore, these lines require entirely different technological approach to impreg-nation and subsequent drying of impregnated glass cloth. It is stated that the basic requirements for the operation of these lines come to the need for provision of a continuous impregnation line operation when changing a roll, to the significant reduction in the amount of volatile solvents in the impregnation composition and the continuous moni-toring of the content up to explosive concentrations of solvent vapor-air mixtures in the drying cell, and to the use of polymeric binders ensuring efficient drying modes at high speeds of impregnated filler movement in the drying chamber.
  Based on the analysis of available information it is shown that the aerodynamic heating method and coolant circula-tion in the drying zones distinguishes domestic impregnation machine MPT-3 advantageously from a number of foreign counterparts, where in a similar role synthetic oil is used, providing it with a high efficiency. Besides that, the drying chamber of impregnation machine MPT-3M consist of two rotary heat generators which provide inde-pendent heating and maintaining of the desired temperature of the coolant in each of the drying zones. Thus the two drying zones are used to dry the impregnated fabric, and the third (middle) zone is used for pre-drying of the fabric prior to its impregnation, thereby it is conducive for the better impregnation.
  The spheres of integrated using of ultrasonic for achieving energy-saving by basic technological process of prepregs producing, namely impregnation, were proposed. The developed results of ultrasonic technological bases can be used for determination of energy efficient modes and structural and technological parameters of produced in the present impregnation-drying machines. Along with that, according to the developed principles the energy savings is achieved through the actions of cumulative factors. Among them are improvement of the homogenization of the polymer matrix by ultrasonic, ultrasonic activation of the surface of the fibrous fillers for improvement of their wet-tability by the polymer binder, degassing of structure of fibrous filler right before impregnation, increase of the productivity of the process of impregnation and dosed application of the polymer binder by increasing the speed of a fiber-fill drawing, and a significant reduction of total time of preparation of prepregs along with improvement of properties of the final cured resin composite material.
  Переглянути
 • Розрахунок динамічних властивостей двоконтурної дискретної системи керування випарною установкою

  Розроблено методику розрахунку програмуючої функції для реалізації дискретної системи керування випарюванням у протитечійній багатокорпусній випарній установці.

  Переглянути
 • Проектування системи керування контактною мембранною дистиляцією з використанням μ-синтезу

  Розв’язано задачу оптимального керування контактною мембранною дистиляцією за умов невизначеності. Розглянуто систему керування з субоптимальним μ-регулятором, проаналізовано робастність замкненої системи.

  Переглянути
 • Алгоритм керування піччю графітації в нештатному режимі

  Розроблено алгоритм керування графітацією в печі Ачесона, який, на основі аналізу термопружного стану виробів під час кампанії, дозволяє одержувати вироби високої якості за регламентного й нештатного режимів підведення потужності.

  Переглянути
 • Подрібнення та девулканізація гумовмісних відходівПодрібнення та девулканізація гумовмісних відходів

  Проаналізовано передумови для вторинного використання гумовмісних відходів, дані про якість гумового ренегату, одержаного екструзійним пружно-деформаційним подрібненням із використанням ультразвуку.

  Переглянути
 • Нейтрально-сульфітна делігніфікація соломи ріпаку

  Визначено вплив різних буферів на зольність та антрахінону як каталізатора на міцність волокнистих напівфабрикатів, одержаних нейтрально-сульфітним способом із соломи ріпаку. Проаналізовано морфологічний склад і довжину волокон.

  Переглянути
 • Підвищення якості паперу та картону з макулатури шляхом використання волокна з відходів асептичного паковання

  Досліджено вплив волокна з відходів використання асептичного паковання для рідких харчових продуктів на механічні властивості композицій паперу для гофрування й картону для плоских шарів гофрокартону. Визначено раціональні композиції маси для отримання паперу й картону вищої якості.

  Переглянути
 • Використання модифікованого крохмалю в целюлозно-паперовій промисловості

  Порівняно різні види крохмальних клеїв. Доведено доцільність використання модифікованого крохмалю в целюлозно-паперовій промисловості.

  Переглянути
 • Одержання й використання волокнистих напівфабрикатів із сорго багаторічного

  Досліджено вплив технологічних параметрів нейтрально-сульфітної делігніфікації сорго багаторічного на фізико-механічні показники одержуваних волокнистих напівфабрикатів (ВНФ). Показано, що використання ВНФ у композиції паперу для гофрування покращує його показники якості. Доведено можливість використання вибілених ВНФ у композиції офсетного паперу зі зменшенням його собівартості.

  Переглянути
 • Вплив полігонів твердих побутових відходів на стан поверхневих вод

  Наведено результати впливу полігону твердих побутових відходів на режими живлення й розвантаження та гідрохімічний стан поверхневих водотоків і водойм, розташованих на прилеглих площах.

  Переглянути
 • Дослідження циклу утилізації пластикових виробів

  Розглянуто основні способи утилізації найпоширеніших пластикових виробів, які використовують в Україні, із прив’язкою до підприємств, що займаються їх переробленням. Проаналізовано шляхи підвищення ефективності утилізації.

  Переглянути
 • Определение состава газовых выбросов обжиговых печей при производстве электродов

  Проведена оценка влияния компонентов электродных заготовок и пересыпки на образование смолистых веществ и СО в газовых выбросах обжиговых печей при производстве электродов.

  Переглянути
 • Видалення йонів міді (іі) сорбентом із тирси липи

  Досліджено сорбційні властивості тирси липи, обробленої розчином карбаміду, до йонів Cu (II). Досліджено зміни у складі функціональних груп. Розраховано параметри ізотерм сорбції Ленгмюра і Фрейндліха. Досліджено ефективність сорбції йонів Cu (II) у присутності солей Na+і Ca2+.

  Переглянути
 • Дезактивація води природними й модифікованими сорбентами

  Досліджено коагуляційно-сорбційне очищення води, забрудненої радіоізотопами 137Cs і 90Sr, із використанням мінеральних сорбентів як замутнювачів. Показано, що кращого очищення можна досягти за високих доз мінеральних сорбентів. Дози сорбентів-«накопичувачів» можна значно зменшити, якщо використати модифіковані гумати натрію та кремнієвої кислоти.

  Переглянути
 • Дослідження плавлення полімеру в каналі черв’ячного екструдера

  Шляхом числового моделювання одержано розподіли температури та в’язкості матеріалу в зоні плавлення гранульованого полімеру. Досліджено еволюцію руйнування й плавлення пробки гранул і визначено основні фактори впливу на ці процеси.

  Переглянути
 • Моделювання плавлення полімеру в каналі черв’ячного екструдера

  Розроблено уточнені моделі плавлення полімеру в каналі черв’ячного екструдера, що базуються на поділі процесу на два етапи: руйнування завдяки бародифузії поверхневого шару твердої пробки, що переходить у шар текучої суміші з твердої і рідкої фаз, і плавлення твердої частини в об’ємі суміші під дією дисипативної теплоти.

  Переглянути
 • Змішування розплавів термопластів у коаксіальному зазорі

  Досліджено залежність ефективності змішування полімерів у коаксіальному зазорі від співвідношення в’язкості дисперсійного середовища й диспергованого матеріалу для двох варіантів обертового руху циліндрів.

  Переглянути
 • Фізико-хімічні аспекти модифікації епоксидних полімерів дисперсними й неперервними волокнистими наповнювачами

  Проаналізовано фізико-хімічні аспекти модифікації багатокомпонентних епоксидних полімерів, армованих дисперсними й неперервними волокнистими наповнювачами, зокрема, особливості кластероутворення в полімерному композиті, поверхневу взаємодію волокнистих наповнювачів з епоксидними композиціями, механізм молекулярної взаємодії та адгезію армованих епоксидних полімерів, а також доцільність застосування ультразвуку для підвищення ефективності модифікації.

  Переглянути
 • Сушіння морквяно-квасоляного харчового порошку

  Досліджено сушіння нових функціональних продуктів харчування, що складаються з моркви та квасолі. Надано рекомендації щодо режимів сушіння.

  Переглянути
 • Вилучення гуміновмісних речовин із торфу

  Виконано математичне моделювання вилучення гуміновмісних речовин із торфу з метою одержання мінерально-гумінових твердих композитів і визначено ступінь впливу різних чинників на процес.

  Переглянути
 • Кінетика біогазового процесу

  Запропоновано фізичну і математичну моделі метанового бродіння відходів, що містять целюлозу.

  Переглянути
 • Кінетика інфрачервоного нагрівання й сушіння паперу

  Наведено кінетичні й температурні закономірності нагрівання та сушіння паперу інфрачервоним випромінюванням.

  Переглянути
 • Тепломасообмін під час сушіння термолабільних капілярно-пористих тіл

  Досліджено теплообмін під час сушіння горохово-морквяної суміші, розраховано безрозмірне число Ребіндера для різних параметрів теплоносія. Розраховано коефіцієнт тепловіддачі для різних режимів руху сушильного агенту. Визначено оптимальний режим сушіння.

  Переглянути
 • Застосування пористих заповнювачів для бетону

  Проаналізовано властивості та сфери застосування пористих заповнювачів для бетону. Визначено заповнювач, що доцільно використовувати в малоповерховому будівництві.

  Переглянути
 • Дегідратація кристалічного бішофіту

  Експериментально визначено залежність ступеня дегідратації кристалогідратів бішофіту від часу та енергії активації.

  Переглянути
 • Визначення геометрії щілини формувальної головки в екструзії пінополімерів

  Під час одержання спінених полімерів, форма й розміри вихідної щілини формувальної головки суттєво відрізняються від профілю готового виробу. Для визначення конфігурації щілини запропоновано новий підхід, що базується на поступовому зміненні конфігурації перерізу: від вихідного отвору до круглого, що відповідає «ідеальному» спінюванню. Подано результати визначення конфігурації формувальних отворів для виготовлення профілів прямокутного й трикутного перерізу.

  Переглянути
 • Використання каскадних схем і дозуючих шестеренних насосів в екструзії полімерів

  Проаналізовано точність дозування, зміни тиску та температури під час екструдування полімерів на різних екструдерах: черв’ячному, черв’ячному з дозуючим шестеренним насосом, каскадному дисково-черв’ячному, каскадному дисково-шестеренному.

  Переглянути
 • Розділення систем вода – олія за допомогою матеріалів із капілярними властивостями

  Наведено результати експериментальних досліджень розділення рідин, що не змішуються, із використанням матеріалів із капілярними властивостями. Вибрано тканини для формування капілярного фільтра, що ефективно відбирають олію з водного середовища, розроблено апарат для реалізації методу. Установлено розрахункові залежності, що дозволяють впроваджувати апарати для розділення води та олії.

  Переглянути
 • Вимірювання зворотної електрорушійної сили та загального опору алюмінієвого електролізера

  Розроблено методику вимірювання зворотної електрорушійної сили й загального активного опору алюмінієвого електролізера в реальному часі, яку можна використовувати для розрахунку електролізерів різних конструкцій за умови врахування їх особливостей.

  Переглянути
 • Динаміка зневоднення та гранулювання у псевдозрідженому шарі

  За допомогою двохфазної моделі Ейлера-Ейлера досліджено процеси зневоднення та гранулювання у псевдозрідженому шарі. Одержано перехідні характеристики тиску гранул, температури гранул та аксіальні швидкості теплоносія у центральній і периферійних точках апарата псевдозрідженого шару.


  With two phase Euler-Euler model of the processes of dehydration and granulation in fluidized bed. Obtained pressure transient characteristics of granules, pellets temperature and axial velocity of coolant in the central and peripheral locations fluidized bed apparatus.

  Переглянути
 • Використання нанопорошку алмазу для виробництва електроізоляційного паперу

  Розглянуто особливості виробництва та основні види речовин, які використовуються у виробництві паперів електроізоляційного призначення. Вивчено вплив нанопорошку алмазу детонаційного синтезу на показники якості паперів електроізоляційного призначення, зокрема показника питомої електричної провідності та електричної міцності .


  The features of production and the main types of substances used in the manufacture of paper elektroinsulating purposes. The effect of diamond nanopowders detonation synthesis on quality paper elektroinsulating purposes, including specific indicator electrical conductivity and dielectric strength.

  Переглянути
 • Одержання гуміново-мінеральних твердих композитів із домішками екстракту торфу

  Наведено результати експериментальних досліджень процесу одержання з рідких систем гуміново-азотно-кальцієво-сірковмісних добрив із домішками гумату калію, екстрагованого з торфу.


  The results of experimental studies of the process of obtaining liquid systems humic-nitrogenous calcium-sulfur fertilizer with potassium humate impurities extracted from peat.

  Переглянути
 • Вплив умов приєднання пористих структур до суцільних поверхонь на двофазний теплообмін та контактний термічний опір

  Наведено результати експериментальних досліджень впливу способів приєднання металевих волокнистих капілярних структур до суцільних технічних поверхонь на контактний термічний опір та інтенсивність теплообміну під час кипіння води. Одержано емпіричні формули для розрахунку інтенсивності двофазного теплообміну та контактного термічного опору в зонах нагрівання теплових труб і термосифонів із пористими волокнистими структурами.


  The results of experimental studies of the impact means joining metal fiber capillary structures to continuous technical surfaces on contact thermal resistance and intensity of heat transfer during boiling. Obtained empirical formulas for calculating the intensity of the two-phase heat transfer and thermal contact resistance in the areas of heating and heat pipes termosyfoniv of porous fibrous structures.

  Переглянути
 • Принципи побудови структури автоматизованих тренажно-моделюючих засобів

  Описано принципи побудови структури автоматизованих тренажно-моделюючих засобів на прикладі комплексного тренажера, призначеного для навчання і тренування осіб групи керівництва польотами, офіцерів бойового управління і пілотів літальних апаратів з управління повітряною обстановкою в зонах відповідальності командних диспетчерських пунктів державної авіації, оснащених сучасними комплексами засобів керування польотами. При цьому комплексний тренажер виконаний з можливістю залучення до спільних тренувань пілотів, що діють в єдиному віртуальному просторі на пілотажних тренажерах (тренувальних пристроях) керованих літальних апаратів.

  Переглянути
 • Виведення передатної функції ванни скловарної печі

  Розглянуто ванну скловарної печі, що є об’єктом у системі керування скловарним виробництвом, створено структурну модель ванни печі та виведено її передатну функцію.

  Переглянути
 • Дослідження температурних полів скловарної печі

  Наведено результати моделювання температурного розподілу у скловарній печі. Наведено дослідження одержаних температурних полів у різних перетинах скловарної печі. Сформульовано результати досліджен-ня температурних полів у скловарній печі.

  Переглянути
 • Дослідження стійкості систем автоматичного керування в математичному пакеті MATLAB

  Розглянуто дослідження стійкості систем керування засобами математичного пакету Matlab. Показано основні моменти створення моделей систем, наведено власні реалізації критеріїв стійкості, що дозволяє проводити дослідження довільної складності.

  Переглянути
 • Структура комп’ютерної тренажерної системи радіаційно-конвекційної печі

  Розроблено модульну структуру комп’ютерної тренажерної системи радіаційно-конвекційної печі для навчання і атестації персоналу нафтопереробних виробництв.

  Переглянути
 • Износ гарнитуры дисковых мельниц

  Статья посвящена актуальной проблеме интенсивного износа гарнитуры дисковых мельниц при размоле макулатурной массы. Целью статьи является изучение вопроса о снижении абразивного износа ножей стальной гарнитуры. Исследованы факторы, влияющие на износ ножей гарнитуры во время размола суспензии в присутствии кварцевого песка – величину межножевого зазора, зернистость и количество абразива, твердость ножей. Определены и обоснованы условия размола для снижения абразивного износа ножей гарнитуры. Даны рекомендации по снижению содержания абразивных включений в макулатурной массе.

  Переглянути
 • Біопошкодження захисного покриття на основі поліетилену

  Наведено дослідження впливу гетеротрофних бактерій, що утворюють біоплівку, на стійкість захисного покриття на основі поліетилену Полікен 980-25. Наведено можливий механізм цього процесу.

  Переглянути
 • Дослідження молекулярної однорідності лляної целюлози для хімічної переробки

  Досліджено вплив режиму варіння та вибілювання лляної целюлози на фракційний склад за середнім ступенем полімеризації методом послідовного осадження фракцій целюлози пропанолом з розчину целюлози в кадоксені.

  Переглянути
 • Використання хімічних та мінеральних волокон у виробництві паперу та картону

  Наведено огляд інформації про різні види термостійких, керамічних, полікристалічних, хімічних і іонообмін-них волокон, їх переваги та недоліки. Показано, що нині виробництво та використання таких волокон дуже перспективне.

  Переглянути
 • Раціоналізація використання нафторесурсів як засіб розв’язання проблем сталого розвитку країни

  Натепер ресурси нафти є головним джерелом для забезпечення потреб транспортної, хімічної та нафтохімічної промисловості. З метою раціоналізації використання нафторесурсів у статті запропоновано спосіб інтенсифікації первинної перегонки нафти при введенні добавок антиоксидантів – N-метил-N,N-біс-(3,5-ди-третбутил-4-гідроксибензил)аміну, 2,2´-метилен-біс-(4-метил-6-третбутилфенолу) і Боріну та отримано збільшення виходу цільового нафтопродукту.

  Переглянути
 • Газифікація дисперсних матеріалів у псевдозрідженому шарі

  Проведено огляд існуючих методів газифікації дисперсних матеріалів у псевдозрідженому шарі, їх технології, перспективність використання. Проведено аналіз проблем та складнощів у цьому процесі.

  Переглянути
 • Електробаромембранне очищення води від іонів Zn2+ ізсупутнім виділенням водню та лугу

  Розроблено екологічно безпечний високоефективний процес очищення води електробаромембранним методом за допомогою трубчастої титанової мембрани, що є катодом, від іонів Zn2+ з одночасним виділенням водню та лугу. Показано, що при розташуванні анода зовні трубки, густині струму 152,4 А/м2, робочому тиску 0,1 МПа, концентрації іонів Zn2+ у вихідному розчині 40 мг/дм3коефіцієнт затримання іонів Zn2+ становив 98,0 %.

  Переглянути
 • Використання модифікованого крохмального клею у виробництві флютингу

  Встановлено, що із збільшенням вмісту азоту в крохмальних клеях, катіоновананих епокси-пропіл-триета-нол-амонійхлоридом, вони краще утримуються на волокні, що в свою чергу призводить до зменшення вмісту крохмалю в підсітковій воді та мутності підсіткових вод, покращення фізико-механічних показників паперу в два і більше рази. Також встановлено, що на згадані показники впливає місце введення крохмального клею (під час розмелювання чи відливання). Мікробіологічне дослідження згаданих варіантів підсіткової води на десяту добу після виготовлення відливків показало, що сприятливим для розвитку бактерій є додавання крохмального клею під час розмелювання.

  Переглянути
 • Розрахунок екологічного ризику під час утилізації фосфоровмісних пестицидних препаратів

  У роботі представлено розрахунок екологічного ризику при переробці фосфоровмісних пестицидних препаратів (ПП) на прикладі ПП Золон та ПП Диметоат. Розраховано ризик екологічної токсичності (екотокс) для пестицидних композицій та кінцевих продуктів переробки методом лужного гідролізу. Встановлено, що кінцеві сполуки мають значення екотоксу на 97 % менше за вихідні. Метод лужного гідролізу доцільно використовувати для зменшення екологічної небезпеки фосфоровмісних пестицидних препаратів.

  Переглянути
 • Фізико-математична модель концентрування стічних вод газозбірників контактною мембранною дистиляцією

  Розглянуто історію розвитку процесу мембранної дистиляції, проаналізовано літературу, що їй присвячена, розглянуто й проаналізовано типи мембранної дистиляції, проаналізовано математичний опис тепломасообміну всередині мембрани в процесі контактної мембранної дистиляції. Сформульовано висновки щодо перспектив застосування даного процесу в майбутньому.

  Переглянути
 • Выделение йода из системы NHO3-N2O4-H2O-I2-HIO3

  Статья посвящена разработке технологии извлечения йода из систем на основе концентрированной нитратной кислоты и оксидов азота. Авторы предлагают извлекать йод из системы путем взаимодействия растворенного йода с нитратами кальция и калия с последующим осаждением образовавшихся соединений. Принципиальным отличием предлагаемой технологии является использование дифференциально-контак-тного тепломассообменного аппарата, который позволяет заметно повысить степень удаления йода.

  Переглянути
 • Прогнозування кінетики випаровування розчинників під час сушіння тканих просочених наповнювачів

  Описано удосконалену методику визначення вмісту летких компонентів у незатверділому препрезі з композиційного матеріалу на основі тканих наповнювачів, просочених розчином реактопластичного полімерного зв’язувального, та прогнозування кінетики випаровування летких компонентів під час попереднього сушіння незатверділого препрегу.

  Переглянути
 • Laboratory scale pressure vessel assembly for compression molding of biodegradable composites

  A novel high pressure vessel intended for laboratory scale manufacturing of polymer-based three-dimensional composites is developed. The device features easy operation, split mould, metal-to-metal seals and does not require electric power.

  Переглянути
 • Sustainable plastics

  Overpollution of environment with highly resistant to degradation petroleum-based plastics is gaining more and more attention. Development of degradable plastic materials is a promising environmentally sound solution that can reduce environmental burden, greenhouse gas emissions and dependence on petroleum resources. In this view, use of renewable biomass resources in manufacturing tailored biodegradable plastics represents a sustainable strategy for upcoming future.

  Переглянути
 • Особливості моделювання нестаціонарних енергетичних випадкових процесів з використанням стохастичних лінійних процесів

  Розглядається порівняльний аналіз двох підходів для моделювання енергетичних процесів: аксіоматичний і конструктивний, та їх використання в електроенергетиці. Показано, що маючи пуассонівські спектри стрибків у формі Колмогорова для процесів з дискретним або неперервним часом, можна знаходити n-вимірні характеристичні функції моделюючого процесу, а значить, і відповідні їм функції розподілу.

  Переглянути
 • Двофазна модель процесу зневоднення та гранулювання у псевдозрідженому шарі

  Розглядається математична модель динаміки зміни температурних полів при проведенні тепломасообмін-них процесів у псевдозрідженому шарі. Одержані результати розподілу температури емульсії та теплоносія по висоті шару можуть бути використані для створення ефективної системи керування.

  Переглянути
 • Теплові характеристики виробництва залізобетонних виробів на ПрАТ «Зоря Поділля»

  Розглянуто технологію виробництва залізобетонних конструкцій. Експериментально отримано темпера-турне поле на етапі термічної обробки залізобетонної плити. Запропоновано техничне рішення для теплового захисту камери теплової обробки.

  Переглянути
 • Особливості взаємодії в системі епоксид-вода

  Показано вплив особливостей структури епоксидних покриттів на стійкість до тривалої дії води. Дослі-джено особливості формування структури епоксидних матеріалів залежно від технологічних факторів. Дана кількісна оцінка процесів взаємодії епоксидних матеріалів з водою при різних температурах і фізико-хімічне обґрунтування процесів, що при цьому відбуваються.

  Переглянути
 • Підвищення потужності внутрішнього джерела центрів грануляції при одержанні гуміново-мінеральних твердих композитів

  Наведено результати експериментальних досліджень процесу одержання з рідких систем гуміново-мінеральних добрив.

  Переглянути
 • Охолодження екструдованих профільних виробів з термопластичних матеріалів

  Показано, що обмежною стадією виготовлення профілів з терсопластів часто є процес їх охолодження від температури формування до температури на «холодному» кінці технологічної лінії. Виконано аналіз ефективності різних пристроїв і способів охолодження екструдованих профілів.

  Переглянути
 • Класифікація одержуваних екструзією виробів з термопластів

  Виконано класифікацію виробів з термопластичних матеріалів, що виготовляються екструзією: плівок, листів, рулонних матеріалів, стрічок (смуг) і профілів. Більш докладно розглянуто профільні вироби.

  Переглянути
 • Экспериментальные исследования процесса обжига углеграфитовой продукции

  Разработана методика экспериментальных исследований процесса обжига углеграфитовой продукции, что позволяет определять уровни температур в заготовках и газовых каналах в течение всей кампании печи. Полученные экспериментальные данные дают возможность анализировать тепловое состояние процесса обжига в целом и разрабатывать модернизированные регламенты обжига, они также необходимы при выполнении верификации числовых моделей теплогидродинамического состояния оборудования и задавания граничных условий.

  Переглянути
 • ДОСЛІДЖЕННЯ ПАРАМЕТРИЧНОЇ СХЕМИ СКЛОВАРНОЇ ПЕЧІ

  Досліджено параметричну схему скловарної печі, розглянуті усі вхідні, вихідні сигнали, керовані й некеровані збурення. Параметричну схему спрощено до одного вихідного параметра.


  In this the work considered and investigated parametric diagram glass furnace. Completely considered all input, output signals, managed and controlled disturbance. Parametric diagram shows the object is a complex number base and utility lines. It is necessary to simplify the scheme for the formation of the task of the study.

  The temperature in the area of lighting the gas mixture the main parameters of the furnace, as it directly affects the quality of the glass, which in turn affects the quality of the finished product. The object is the impact of a controlled perturbation – air temperature at the inlet. There is a temperature control of gas-air mixture in the furnace area lighting one contour closed system with a single input signal, control signal and controlled disturbance.

  The main source parameter furnace as automation object performs the temperature of the glass. Parametric circuit obtained after simplifications can be decomposed into two. The first release will be performing temperature glass, measuring thermocouples happens to them, and the second – the temperature in the area of lighting the gas mixture, the measurement takes place thermocouples.

  Temperature gas-air mixture affects the temperature of the glass and the system is part of the control system of feeding fuel to the furnace burners as one of the paths, and depending on the task, can be considered as a separate system. Accordingly, the total system output parameter temperature serving glass.

  All inputs, outputs and disturbances will be used in modeling, under a parametric circuit designed furnace. When creating a mathematical model and check its adequacy, in addition to an analysis of existing models bathrooms, regenerative glass furnaces, consider the data and design features glass factories.

  As a result of research on parametric scheme furnace was obtained parametric simplified diagram of one output parameter – temperature glass and three input parameters: fuel gas and air in the combustion process, the temperature of the gas.


  Переглянути
 • ДИСКРЕТНА СИСТЕМА АВТОМАТИЧНОГО КЕРУВАННЯ НАПІРНИМ ЯЩИКОМ ВІДКРИТОГО ТИПУ

  Досліджено параметричну схему скловарної печі, розглянуті усі вхідні, вихідні сигнали, керовані й некеровані збурення. Параметричну схему спрощено до одного вихідного параметра.


  In this the work considered and investigated parametric diagram glass furnace. Completely considered all input, output signals, managed and controlled disturbance. Parametric diagram shows the object is a complex number base and utility lines. It is necessary to simplify the scheme for the formation of the task of the study.

  The temperature in the area of lighting the gas mixture the main parameters of the furnace, as it directly affects the quality of the glass, which in turn affects the quality of the finished product. The object is the impact of a controlled perturbation – air temperature at the inlet. There is a temperature control of gas-air mixture in the furnace area lighting one contour closed system with a single input signal, control signal and controlled disturbance.

  The main source parameter furnace as automation object performs the temperature of the glass. Parametric circuit obtained after simplifications can be decomposed into two. The first release will be performing temperature glass, measuring thermocouples happens to them, and the second – the temperature in the area of lighting the gas mixture, the measurement takes place thermocouples.

  Temperature gas-air mixture affects the temperature of the glass and the system is part of the control system of feeding fuel to the furnace burners as one of the paths, and depending on the task, can be considered as a separate system. Accordingly, the total system output parameter temperature serving glass.

  All inputs, outputs and disturbances will be used in modeling, under a parametric circuit designed furnace. When creating a mathematical model and check its adequacy, in addition to an analysis of existing models bathrooms, regenerative glass furnaces, consider the data and design features glass factories.

  As a result of research on parametric scheme furnace was obtained parametric simplified diagram of one output parameter – temperature glass and three input parameters: fuel gas and air in the combustion process, the temperature of the gas.


  Переглянути
 • ДИСКРЕТИЗАЦІЯ ПАРАМЕТРІВ У ЧАСІ ПІД ЧАС СТАТИСТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

  Розглянуті алгоритми, що дозволяють визначити оптимальний відносно вибраного критерію час дискретизації опитування технологічних параметрів, що забезпечує достатню точність визначення цього параметра, попри дискретність звертання до вимірювальних пристроїв.


  The classification of objects of statistical study is proposed, depending on the ratio of the factors influencing the choice of resampling. The recommendations for their use are given, which allow plan reasonably experiment and improve the efficiency of research.


  Переглянути
 • ОПТИМАЛЬНЕ КЕРУВАННЯ РЕЖИМОМ ПУСКУ АВТОКЛАВА У ВИРОБНИЦТВІ АЗОТНОЇ КИСЛОТИ

  Запропоновано алгоритм оптимального керування режимом пуску автоклаву з використанням нелінійної математичної моделі, методу штрафів і градієнтної процедури.


  The algorithm of optimal control of autoclave start mode in the production of nitric acid is proposed. By optimality criterion is selected minimum time-autoclave at preset mode with the restriction on the concentration of nitric acid. End time start mode is entered on the terminal part of the cost function. The method of penalties and a gradient procedure is used to solve the problem. The applied algorithm is allowed to bring an autoclave at a given technological regime.


  Переглянути
 • ПЕРЕДАТНІ ФУНКЦІЇ ТА ЧАСТОТНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЦИЛІНДРИЧНОЇ ТЕПЛОАКУМУЛЮЮЧОЇ СТІНКИ: НОВІ ВАРІАНТИ

  Наведено передатні функції й частотні характеристики циліндричної теплоакумулюючої стінки як об’єкта з розподіленими параметрами залежно від межових умов на зовнішній і внутрішній поверхнях. Отримані результати можуть бути використані для синтезу систем керування.


  Almost all real objects control in chemical, food, metallurgical, oil and other industries, in fact in the entire field of human activity are objects with distributed parameters.

  From mathematical modeling point of view a lot of plants in different industries can be considered as cylindrical heat storage walls with distributed parameters. Selected research path based on the following considerations: consider only heat objects with distributed parameters as the most common in the industry; Mathematical model objects with distributed parameters obtained in the form of the transfer function as the most suitable for further research in terms of analysis and synthesis of control systems using existing software. The aim of this study was to receive transfer functions and frequency responses as mathematical models of above mentioned plants. To solve this problem the main equation of heat conductivity was put in basis. In addition three kinds of boundary conditions on external and internal wall surfaces were taken into account. Different combinations of boundary conditions on external and internal wall surfaces result in different kinds of transfer functions and frequency responses. These functions are transcendental and perhaps must be simplified for practical using. It was proposed few nontrivial ways in order to calculate frequency responses of cylindrical heat storage walls. To implement this calculation it is necessary to have available a subroutine for computing certain functions. If necessary, these routines can create their own with the above formulas. You can also use the tables of the functions, forming the basis of their structure interpolation (polynomial, cubic splines or B-splines). But most appropriate looks above numerical integration of differential equations with appropriate boundary conditions on single stepped input signal with zero initial conditions.

  Obtained results can be used for researching of plants, which can be considered as cylindrical heat storage walls with distributed parameters, and for control system synthesis.


  Переглянути
 • МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПРОГРЕВА БУМАЖНОГО ПОЛОТНА В СУШИЛЬНОЙ ЧАСТИ БУМАГОДЕЛАТЕЛЬНОЙ МАШИНЫ

  Рассмотрены вопросы тепло- и массопереноса на первом этапе сушки бумажного полотна, в частности тепло- и массообмен между сушильным цилиндром и бумажным полотном, окружающей средой и бумажным полотном, а также перенос теплоты и влаги в материале. Проанализирована физика процессов, получены уравнения для расчета температуры и влажности крайнего и центрального слоя бумаги при прохождении через сушильный цилиндр и на участке свободного хода.


  Drying section of a paper machine is the final stage of dehydration of the paper web and largely affects on many indicators of quality of the finished product. All drying process consists of three successive stages of passing: heating a material, portion of constant drying rate and decreasing drying rate. The analysis of the first stage of drying, heating process is presented in this work. Each part of the process which can be separated into such components: transfer of heat and moisture on the contact portion of the paper web with the drying cylinder, on a plot of a freewheeling and transferring heat and moisture inside the material. For each of them was created a mathematical model wish allows to calculate the temperature and humidity of the paper web. For accurate simulation was made a detail analyze of heat transfer from the drying cylinder to a paper web. Due to the heterogeneity of the temperature field inside the material, the heat transfer is divided into two parts, from the drying cylinder to the material surface and from the surface to the central layer. On the site of a freewheeling, most attention is given to processes of moisture transport from the center of the paper web into the environment through the material and drying the cloth.

  As the dryer section consists of a series of repeated cycles, in the work was given the generalized mathematical model that calculates the parameters of paper at the end of each cycle under certain initial parameters of the paper drying cylinder and the ambient air.

  The mathematic model, presented in this work, is the first part of the model that describes overall process of drying a paper web on a paper machine. Supplemented by models for areas of constant and falling drying rate, they allow calculating the parameters of the product at any point in its location in the dryer section. On the basis of the general model will be possible to build an optimal automatic control system. Such system will solve the actual task of reducing the cost of the paper web drying process with maintaining the specified quality parameters.


  Переглянути
 • МОДЕЛЮВАННЯ РЕАКЦІЙНИХ ТРУБ ПЕЧІ ТРУБЧАСТОГО ТИПУ В КОНВЕРСІЇ МЕТАНУ

  Проаналізовано математичну модель реакційної труби печі трубчастого типу – основного апарата на першій стадії конверсії метану. Одержано систему диференціальних рівнянь для подальших досліджень.


  The most famous technologies of making hydrogen are based on chemical and thermal processes also on electrolysis of water. However, they major shortcomings as the use of high potential energy to the costs of fossil fuels and therefore significant pollution. The disadvantage of electrolysis of water is a significant level of power consumption. Electrolytic hydrogen is the available, but more expensive product. Today, the world's largest distribution obtained technology of developing hydrogen or a mixture of hydrogen and other gases by steam reforming of natural gas – methane. But almost half of the initial volume of gas consumed in carrying out endothermic steam reforming process. So the world is making an intensive search for such technologies that produces hydrogen, which would meet the requirements of economic and energy efficiency and environmental safety.

  The process of steam reforming of hydrocarbon compounds designed to produce hydrogen technology and other process gases by high-temperature catalytic reforming in the cycle of production of synthesis gas. The process of conversion is one of the most important stages of the process of obtaining gas in ammonia synthesis loop. Despite the complexity of hardware design, steam catalytic conversion of methane in the furnace tube is currently the most economical way to get the process gas and hydrogen.

  Therefore, to improve it is relevant and necessary scientific and technical challenge. Given that the full-scale study of the process of conversion is expensive, very difficult and dangerous. To solve the problems of design of process equipment, synthesis and study of control systems, simulators technical personnel, the challenge of obtaining the mathematical model of the process object that will best reproduce the properties of real prototype to a wide range of operation. However, creating of a model is based on a compromise between the complexity of the mathematical tools and depth of simplifications and neglects. Today we know a few tube type furnace models, including regression models, which are widely used because of its ability to approximate analytical relationship between input, output variables for multiple passively or actively conducted experiments, and mathematical models are based on the theory of fuzzy logic and fuzzy set theory. The general scientific problem is that with most of them do not allow modeling the dynamics of the process and, therefore, not part of the unsolved scientific problem is that it makes it impossible to optimize dynamic processes.


  Переглянути
 • МОДЕЛЮВАННЯ НАСАДКОВОГО АБСОРБЕРА У ПРОЦЕСІ ОДЕРЖАННЯ АЦЕТИЛЕНУ З РЕАКЦІЙНИХ ГАЗІВ

  Розглянуто та проаналізовано математичну модель насадкового абсорбера у процесі виготовлення ацетилену з реакційних газів, у якому проходить основний процес насичення ацетилену. Одержано систему диференційних рівнянь для подальших досліджень.


  There are many different ways to produce acetylene. Among them, such as manufacturing out of calcium carbide, pyrolysis of hydrocarbons and gas separation from gases which consist acetylene. All of these technologies are based on chemical or mass transfer processes, etc. However, they are energy consuming and pour on the environment. Production using pyrolysis spends a lot of heat in the process of selection of the product, so there is an opportunity to significantly improve the technical and economic performance using plasma process, but these measures have not been ever brought in real life. If we consider the process of production of reactive acetylene gas using dimethylformamide, it is certain that a large amount of dimethylformamide can spend to achieve the level of concentration in the reaction of acetylene gas. Only the following reasons, the quality of the incoming gas mixture can vary significantly. In this regard, we seek such factors by which the process will be more meet feasibility requirements and reduce the impact on the environment.

  The manufacture of acetylene gas from the reaction gases is designed to produce high quality acetylene by mass transfer processes taking place in absorbers.

  The process of mass transfer in the absorber is one of the most important steps in being saturated with acetylene production cycle. Production of acetylene from the reaction gas is the most economical way of obtaining acetylene because all unused products in the process of returning to a pure storage, where they can be used again in the process. The research on real objects is expensive, very difficult and dangerous, so this improvement is relevant and necessary.

  To solve the problems of design of process equipment, synthesis and study of control systems the challenge of obtaining the mathematical model of the process object that best reproduce the properties of real prototype to a wide range of operation. For this purpose, a mathematical model is needed, which would most closely corresponds to the actual and also based on the complexity of the device and the usage of simplifications, which could be neglected .

  Today we know a few models of packed absorbers, including regression models and mathematical models are based on the theory of fuzzy logic and fuzzy set theory. However, most of them do not allow simulating the dynamics of the process, and thus make it impossible to optimize dynamic processes.


  Переглянути
 • ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАПСОВОЙ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ

  Исследовано влияние пероксида водорода на волокнистые полуфабрикаты, полученные из соломы рапса нейтрально-сульфитным способом. Изучено влияние расхода пероксида водорода и степени делигнификации исходной целлюлозы на белизну и показатели качества белёной целлюлозы. Проанализированы химические и механические потери волокна в процессе пероксидной отбелки недеревесного сырья.

  Исследовано использование отбеленной рапсовой целлюлозы в композиции с белёной сульфитной хвойной целлюлозой для получения офсетной и писчей бумаги. Показано, что увеличение доли рапсовой целлюлозы в бумаге повышает однородность, плотность, непрозрачность, что обеспечивает хорошие печатные свойства такой бумаге. Установлено оптимальные соотношения в композиции бумаг отбеленной рапсовой и сульфитной хвойной целлюлозы без снижения показателей качества. 


  The purpose of the present study was to define the impact of hydrogen peroxide at bleaching ability of fibrous semi-products obtained from the rape straw by neutral-sulfite process and their practical application. Rape pulp bleaching was carried out in environmentally friendly way using hydrogen peroxide without any chlorine compounds. Before bleaching, the pulp was treated with chelates. The effect of hydrogen peroxide consumption rate and delignification degree of initial cellulose at brightness and quality indicators of bleached cellulose were studied. The effect of anthraquinone catalyst on bleachability of semi-products was shown. Chemical and mechanical fiber losses in the peroxide bleaching process of non-wood raw materials were analyzed. The reduction the residual lignin content in the bleached pulp was confirmed, that explained the process of partial delignification. The impact of large number of small fibers on the quality of bleaching process and pulp brightness was determined.
  The ability of bleached and non-bleached pulp to fibrillate in the grinding process and their papermaking abilities was shown.
  The application of 100 % bleached rape pulp and its combination with bleached sulfite softwood pulp for producing of offset and writing paper was investigated. Original ash content positively effected paper sizing indicator. It was shown that increased share of rape cellulose in the paper improved the uniformity, density, opacity, that provides good printing properties of such paper. The influence of rapeseed pulp on strength of offset and writing paper was investigated.  The optimal ratio of bleached rape and sulfite softwood pulp in the composite without the reduction of quality was obtained. Writing paper №2 or offset paper № 2 of B grade could be produced from 100 % rape cellulose, while at least 50 % bleached softwood pulp is required for manufacturing of A grade paper, which complies with the standard.
  Переглянути
 • СОСНОВА ТИРСА: ДОСЛІДЖЕННЯ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК СОРБЕНТУ

  Робота присвячена визначенню фізико-хімічних властивостей поверхні сорбенту (питомої площі поверхні, питомої густини кислотних та основних активних центрів), оскільки ці параметри є визначальними для ефективного вилучення важких металів зі стічних вод. Об’єктами досліджень були немодифікована та оброблена розчином карбаміду соснова тирса. Установлено, що після оброблення карбамідом питома площа поверхні тирси збільшилася на 35 %. Визначено, що кількість поверхневих карбоксильних груп зменшилася, лактонних – не змінилася, а відносна кількість фенольних груп значно зросла та з’явилися оснóвні групи, що є додатковими активними центрами сорбції.


  The main goal of the paper was to determine physicochemical properties of sorbents surface (specific surface area, the specific density of the acid and alkaline active centers) as they pay significant role in the effectiveness of water treatment process. The non-modified and modified by carbamide solution pine sawdust were the objects of the study.

  Determining of the surface of functional groups, with the presence of background electrolyte 0.1M NaNO3 to remain the constant value of the ionic power of solution, by acidic-alkali titration among temperature 20˚C the suspension of modified and non-modified pine sawdust were conducted.

  The value of specific surface area for modified and non-modified pine sawdust was determined from adsorption isotherm of methylene blue and constituted respectively 109 m2 and 147 m2. Adsorption of the dye goes on wet sorbent and the obtained numbers of specific surface area show conditions of sorbent, that was used for water purification, in a more realistic way.

  The water suspensions of modified and non-modified pine sawdust were titrated and the results were processed in the ProtoFit software. Best results while modelling 3-acidic active centres in case of non-modified sawdust and
  3-acidic and 1-alkali active centers, which are able to participate in proton exchange reactions in case of modified sawdust, were achieved.

  The improvement of sorption properties of pine sawdust after treatment by carbamide solution may be explained by changes of physical-chemical properties of its surface, namely, due to the formation of additional nitrogen-containing active sites, revealing alkaline properties at titration by acid.

  To sum up this paper, as a result of treatment by carbamide, the specific surface area increased at 35 %. Also, it was investigated by the acid-base titration followed by mathematical processing that quantity of surface carboxylic groups decreased, the quantity of lactonic groups was constant, while relative concentration of phenol acid groups increased and basic groups, which are the active centers of sorption of heavy metals, appeared.


  Переглянути
 • СУШІННЯ ПЕТ-ГРАНУЛЯТУ

  Досліджено вплив діаметра гранул, температури та тривалості сушіння на динаміку зміни вологовмісту ПЕТ-грануляту. Запропоновано регресійну модель сушіння у вигляді степеневої функції.


  Polyethyleneterephtalate (PET) is one of the most mass polymeric materials which are used for domestic and technical aims. Sixty year history of development of production of polymeric materials on the basis of PET includes development of both methods of processing of fusions polymer directly after a synthesis and through the stage of receipt of granulate. Presently anymore 80 % wares on the basis of this polymer make granulation with the use of the stage.

  Apparatus registration of drying of granulate is on enterprises which produce different wares on the basis of PAT, very various, but it is mainly realized in the vehicles of continuous action. Thus there is structural alteration of polymer which accompanies the deep (to 0,005 %) moving away of moisture from it that predetermines stability of further technological process. In this connection systematic studies of aspects of continuous drying of granulate of different size and development on this basis of corresponding recommendations are actual tasks.

  In this article results of experimental researches of drying PET-granulate are considered. The influence of pellet diameter, temperature and time of drying are researched. Mathematical model is indicated adequate to the process of drying.


  Переглянути
 • КІНЕТИКА БІОГАЗОВОЇ УТИЛІЗАЦІЇ ПАПЕРОВОГО ПАКОВАН-НЯ

  Розроблено математичну модель біогазового перероблення відходів паперового паковання, одержано її аналітичний розв’язок. Наведено теоретичні та експериментальні залежності кількості виділеного біогазу від тривалості перероблення за різних температур субстрату, за сталих концентраціях сухих речовин й ферменту та результати перевірки їх адекватності.


  One of the main objectives of developed countries is rational and economical use of energy. Despite the low development level of renewable energy today and disadvantages of energy strategy, Ukraine has good preconditions for further development of renewable energy and in particular bioenergy. Hundreds of tons of waste paper packaging are annually produced in Ukraine. Time of decomposition of paper packaging is from 1 to 400 years in the case of exclusion of film and foil lamination. Biogas released as a result methane fermentation of any organic matter. Therefore, studies to solve this problem by recycling paper packaging by means of fermentation and fermentation anaerobic fermentation in biofuels is important.

  Biogas – is a product of metabolism as a result of Vital Functions many groups of organisms of bacterias, that is a mixture of gaseous substances obtained by anaerobic, namely without air, and methane fermentation of organic matter. This mixture consists of approximately 65 % methane, 30 % carbon dioxide, hydrogen sulfide and 1 % minor impurities of nitrogen, oxygen, hydrogen and carbon monoxide. Regularities of methane fermentation process is extremely complex and depends on many factors, the most important of which are temperature, pH and concentration of dry matter.

  Highlight the four most important stages, namely: hydrolysis, acidogenesis or biological oxidation or acetogenesis or acid fermentation and the last stage, methanogenesis, at this stage 90 % methane is synthesized, 70 % of which comes from acetic acid.

  Among the technological parameters on the speed decoupling most valuable impact is the temperature of the substrate, for her, there are three modes, each of which has the speed of substrate cleavage and the speed of biogas. Temperature is the main parameter in terms of research and process optimization for the temperature regimes.

  The aim of this article is analytical research of the kinetics of the concentration field of the liquid and gas phases in bioreactors operating without stirring.

  Developed a mathematical model of the biogas process of recycling waste of paper packaging, the analytical solution of a mathematical model for a given initial and boundary conditions, which provides new biogas dependence of selected depending on the time and temperature at a given solids concentration and amount of enzyme.

  In order to conduct a pilot study to confirm the adequacy of dependency, the analytical solution of the mathematical model developed laboratory setup consisting of insulated bioreactors periodic operation and the gas container, which are interconnected.

  From Dependence found that most slow release biogas process takes place at a temperature of 20 оС, the maximum rate is observed at 50 оС. However, the specific biogas yield at different temperatures remains the same, changing only the rate of release of biogas.

  Analysis of the theoretical and experimental dependences shows that temperature influences the rate of biogas yields during biochemical processing of laminated paper packaging. A mathematical model with sufficient accuracy describes the kinetics of the process at different temperatures of the substrate.

  Adequate theoretical dependences experimental data was checked and confirmed by the Fisher criterion.


  Переглянути
 • ВПЛИВ ВИБІЛЮВАЛЬНИХ РЕАГЕНТІВ НА ЯКІСТЬ ЛЛЯНОЇ ЦЕЛЮЛОЗИ

  Досліджено вплив двооксиду хлору, пероксиду водню й хлору на вихід, вміст залишкового лігніну, a-целюлози, в’язкість, зольність і білість натронної лляної целюлози для хімічної переробки. Установлено, що одностадійне оброблення лляної целюлози з витратою двооксиду хлору 0,4...0,5 % і пероксиду водню 2...3 % від маси абсолютно сухої целюлози є ефективнішою, аніж оброблення хлорною водою з витратами хлору 3…4 % від маси абсолютно сухої целюлози  із подальшим лужним обробленням, оскільки сприяє кращому видаленню лігніну зі збереженням вмісту a-целюлози і незначному зменшенню в’язкості, а також підвищенню білості целюлози вдвічі.


  The paper studies the impact of bleaching chemicals such as chlorine dioxide, hydrogen peroxide and chlorine on the product yield, residual lignin content, a-cellulose, viscosity, ash content and whiteness of flax natron cellulose for chemical processing.

  It was found that one-step processing of flax pulp with chlorine dioxide consumption rate 0,3…0,5 % and with hydrogen peroxide consumption rate 2…3 % by weight of abs. dry cellulose is more effective than treatment with chlorine water at chlorine consumption rate 3 ... 4 % by weight of abs. dry cellulose followed by alkaline extraction because it provides better removal of lignin, the retaining of a-cellulose and slight decrease of viscosity as well as and increase pulp brightness as much as twice compared to unbleached pulp.


  Переглянути
 • ЛУЖНО-СУЛЬФІТНО-СПИРТОВА ДЕЛІГНІФІКАЦІЯ СТЕБЕЛ СОНЯШНИКУ І СВЕРБІГИ

  Доведено, що стебла соняшнику і свербіги східної можна переробити лужно-сульфітно-спиртовою делігніфікацією у волокнисті напівфабрикати (ВНФ), які за фізико-механічними показниками наближаються до технічної целюлози з листяних порід деревини. Одержано залежності показників якості ВНФ від температури й тривалості делігніфікації.


  Stems of Helianthus annuus and Bunias can be processed into semi-finished fiber products using alkaline sulfite-alcohol delignification. These semi-finished fiber products in their physical and mechanical characteristics are similar to those of the pulp of hardwood. The dependences of quality semi-finished fiber products on the temperature and duration of delignification are obtained.


  Переглянути
 • ОСОБЛИВОСТІ ВИРОБНИЦТВА БІОДИЗЕЛЬНОГО ПАЛИВА

  Проаналізовано переваги та недоліки, джерела сировини, технологію виробництва та застосування біодизельного палива. Надано рекомендації щодо розвитку біопаливної галузі в Україні.


  Biodiesel has several advantages compared with conventional fuels, both environmental and operational. But these benefits should not be offset by the potential negative environmental impacts associated with land use or improper use of obsolete technologies.

  Biodiesel is not a panacea for energy diseases. Its implementation requires solving a number of problems: biodiesel are usually made from plant material, the scope of which is limited to the needs of the food industry; use of energy efficient technologies is not enough until you can reduce high compared to conventional fuel production cost of biofuel; due to the presence of oxygen biofuel has less energy consumption than its hydrocarbon analogs, which affects the efficiency of its use and performance; application does not guarantee biofuels reduce emissions of toxic gases; any biofuel enjoys limited support from consumers (because its operational and economic characteristics need to be improved), car manufacturers (which is primarily concerned about its corrosivity), and oil refiners (see it as a opponent).

  In addition, biofuels is the same finite resource, like oil, because during its production is consumed (often – irreversibly) the fertility of agricultural land. Therefore grown in our country, the raw material for the production of biofuels should be directed primarily to the needs of Ukrainian consumers, and the task of the state – contribute to this.

  For sustainable biofuels industry in Ukraine need a coherent and systematic plan of action aimed at least ten years. According to the authors, it would be advisable to do the following steps to complete the following areas: fiscal and regulatory support, regional development, infrastructure development, environmental sustainability, information and education.


  Переглянути
 • ХАРАКТЕРИСТИКА БАКТЕРІЙ, ВИДІЛЕНИХ ІЗ ВУГІЛЬНОГО ФІЛЬТРА СИСТЕМИ ПІДГОТОВКИ ВОДИ БРОВАРНОГО ВИРОБНИЦТВА

  Зі змивів з активованого вугілля виділено та охарактеризовано три найпоширеніші спорові бактеріальні культури, що можуть відігравати вирішальну роль в утворенні біоплівки у вугільному фільтрі під час доочищення води, яку використовують у виробництві пива.


  When using the sorption coal filters for treatment and advanced water treatment, a biofilm – aggregate of contamination particles, microbial cells and the products of their metabolism – is formed on the coal surface. The named particles are attached to each other and enclosed in a matrix of their extracellular polymeric synthesized compounds. Such community of microorganism has the changed phenotype which is occurred in other parameters of growth, a reproduction speed and an expression of specific genes. A uniform genetic system is established in a biofilm in the form of plasmids which define social behavior of microorganisms. The coordinated activity of microbes’ community makes biofilms to be low-vulnerable to disinfectants and factors of macro-organism protection, and the removal of the film from any surface becomes a challenging task. Therefore over time, there is a need in filters flushing for the biofilms removal in order to restore the filter effectiveness and to prevent secondary contamination of purifying water as it can be dangerous to human health. The study of morphologic-cultural and physiological-biochemical properties of bacteria forming a film is necessary for the development of rational methods of filters cleaning and the improvement of the quality of treated water.

  The paper studies biological features of biofilms at active carbon filters used in industrial process water treatment systems of an enterprise producing special drinks. The three most common bacterial cultures, which can play a key role in the biofilms formation in the carbon filter in advanced water treatment for beer production, have been isolated and characterized from swabs from the activated carbon. All three selected bacterial cultures are identified as members of the genus Bacillus. The obtained data are the basis for the development of more effective methods for a biofilm removal from the activated carbon surface at the industrial filters for the brewing industry, and/or combination temperature sanitation with other technologies.

  The present paper studies biological features of biofilms at active carbon filters of water treatment systems for process water at the enterprise of special drinks. Three most common bacterial cultures, which can play a critical role in the formation of biofilms in the carbon filter at water purification used for beer production, were isolated from swabs from the activated carbon and characterized. The obtained data are the basis for the development of more effective methods for the removal of biofilm from the surface of the activated carbon filters at the brewing industry, and/or combination of temperature sanitation with other techniques.


  Переглянути
 • ВИКОРИСТАННЯ МАГНЕТИТУ ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД ВІД НАФТОПРОДУКТІВ

  Проаналізовано використання сорбентів із магнітними властивостями для очищення водних середовищ від нафтопродуктів і відокремлення частинок магнетиту від очищеної води. Визначено чинники вкливу на дисперсність гранульованого магнетиту й вивчено його сорбційні властивості. Досліджено вплив швидкості фільтрування на ефективність сорбції нафтопродуктів гранульованим магнетитом. 


  The article deals with the problems of global hydrosphere pollution by oil and petroleum products. The application of different magnetic sorbents for the removal of petroleum products from water is analyzed. The problem of separation of magnetic particles of sorbents from treated water is discussed. The possibility of using magnetite particles for oil separation from water and simultaneous localization of solid phase in the sorption column in a dynamic mode is investigated. In cases of chemical condensation techniques, very low filtration properties of a media formed with magnetite particles are obtained. The possibility of increasing the dispersion of magnetite particles by extension and different methods of granulation magnetic sorbents has been studied. A number of factors affect the dispersion of granular magnetite. Particle size distribution of the suspension is influenced by the concentration of the initial solution. A significant impact of synthesis and thawing temperatures on the size distribution of magnetite slurry has been observed. The graphs, illustrating the effect of concentration of initial components and different thawing temperatures on a variety of granular magnetite particles used as a filter media for sorption filters, have been presented. The influence of freezing/thawing temperature on size distribution of granular magnetite has been investigated. A sorbent based on granular magnetite with satisfactory filtration properties has been obtained. The absorption properties of granular magnetite have been studied. It was defined that despite the lower dispersion of magnetite particles after freezing, its absorption properties were better than conventional magnetite. The maximum sorption capacity to oil products has been determined for traditional and granulated by freezing magnetite. It is shown that the curves of sorption for both types of magnetite are characterized by relatively clear and steep slope. It is concluded that the absorption properties of granular magnetite allow the application of the studied sorbent for treatment of industrial water, polluted by oil and petroleum products. The impact of filtration rate using filtration and sorption systems operating in dynamic mode has been analyzed. It has been determined an optimal flow rate of contaminated water and relations between the filtration rate and oil sorption effectiveness of granular magnetite. The influence of the height of the layer of granular magnetite on oil removal efficiency of sorption filters has been defined. Even though the freezing and thawing processes in an industrial conditions are costly, the increase of the filter layer thickness or multi-use cleaning system allow to effectively run water treatment at filtration rate appropriate for industrial equipment.

  The use of magnetic sorbents for the purification of water environments from oil was analyzed. The problem of separation of magnetite particles from purified water was considered. A number of factors affect the dispersion of granular magnetite. The absorption properties of granular magnetite were studied. The effect of velocity filtering efficiency of oil sorption granular magnetite was defined. 


  Переглянути
 • ВИЛУГОВУВАННЯ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ ІЗ МАТЕРІАЛІВ ХВОСТОСХОВИЩ УРАНОПЕРЕРОБНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

  Наведено дослідження кінетики вилуговування Mn, Ni, Cu, Pb, Fe із матеріалів хвостосховищ «Дніпровське» і «Центральний яр». Експерименти з вилуговування важких металів проводили за методикою визначення швидкості вилуговування радіонуклідів із радіоактивних відходів (ГОСТ 29114-91). За отриманими даними обчислили константи швидкості вилуговування важких металів із твердої матриці та константи їх виходу у розчин.


  Mining and processing of uranium ores associated with many environmental problems. Along with the pollution of natural radionuclides environment, waste tailings uranium processing industry is also a source of contamination of ground and surface waters with heavy metals. Tailing waste on processing of uranium former «Prydniprovsky chemical plant» studied only in terms of distribution and migration ability of radionuclides. Any data on migration ability of heavy metals, but their content in the solid phase of waste and natural waters is not available.

  Purpose of work is study the kinetics of leaching of metals from tailings materials industry in uranium processing.

  In this paper deals with the kinetics of leaching of Mn, Ni, Cu, Pb, Fe material from tailing «Dneprovske» and «Central yar» Experiment with the leaching of heavy metals was carried out by the method of determining the rate of leaching of radionuclides from radioactive waste (GOST 29114-91). From the data obtained were calculated rate constant leaching of heavy metals from a solid matrix and constant release of their solution.

  The results showed that the rate of leaching of heavy metals from tailings samples «Central yar» is almost an order of magnitude higher than samples from tailings «Dniprovske». This can be caused by several factors, including the first differences of the material composition of waste materials, physical and chemical conditions that occur in the tailing. In particular, the tailings are significantly different for the acid-alkaline conditions: the tailing «Central yar» pH are acidic or weakly acidic region, while in tailing «Dniprovske» – in near neutral or even slightly alkaline in. For the lower horizons of the studied both tailing characteristic are lowest rate of leaching of heavy metals. This is especially noticeable for the sample tailing «Dniprovske» 18,7…19,2 m of depth. This can be explained by the fact that the lowest horizon from which sampling was carried out, is underlain by breeds and contain no technogenic waste. The exception іs the lead (plumbum), which is the lowest rate of leaching tailings sample «Dniprovske» 14,8…15,2 m of depth. In tailing «Central yar» migration ability of metals is decreases in the number Mn > Fe > Pb > Ni > Cu. Such a trend is observed for all samples of the tailings. As for tailing «Dniprovske”, a series of migration ability of heavy metals can be set as follows: Mn > Fe ≈ Pb > Cu. Speed Ni leaching into the solution of tailings material «Dniprovske» significantly decreases with depth compared with other metals, so each patient horizon of the tailing position of nickel in some migration ability of metals will be different. The difference between these two tailings on the migration behavior of nickel can be explained by several factors, which are mainly caused by chemical and mineral composition of waste. Also play an important role physical (porosity, humidity) and water (permeability, swelling, filtration coefficient) properties of rocks contained in the tailing. However, these issues have not been fully addressed and require detailed study.


  Переглянути
 • ОЦІНКА ВПЛИВУ ІОНІВ ТВЕРДОСТІ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ОЧИЩЕННЯ ВОДИ ВІД ІОНІВ МІДІ

  Вивчено сорбцію іонів міді та йонів твердості на сильнокислотному КУ-2-8 і слабокислотному Lewatit TP-207 катіонітах за динамічних і статичних умов. Показано, що слабокислотний катіоніт має обмінну ємність за іонами міді на рівні сильнокислотного катіоніту. Установлено, що за динамічних умов під час сорбування йонів міді у присутності йонів жорсткості обмінна ємність іонітів за йонами міді зменшується. При цьому більше зниження помічене для сильнокислотного катіоніту та йонів кальцію. За невисоких концентрацій іонів міді іони кальцію менше знижують ємність сильнокислотного катіоніту за іонами міді порівняно із слабокислотним, а за концентрацій понад 100 мг/дм3 більш селективним є слабокислотний катіоніт. Установлено, що сильнокислотний катіоніт ефективно регенерується розчинами хлориду й сульфату натрію, а слабокислотний – соляної кислоти.

  The sorbtion processes of copper ions and hardness ions are studied on strong-acid kationite KY-2-8 and low-acid kationite Lewatit TP-207 in dynamic and statistic conditions. It was shown, that low-acid kationit has an exchange capacity toe copper ions of at the level similar to strong-acid kationite. It is determined that in dynamic conditions the sorption of copper ions is declined in presence of hardness ions. Greater decline is observed in case of strong-acid kationite compared to low-acid one; calcium ions reduce exchange capacity to larger extent compared to magnesium ions. As derived from the sorption isotherms, at the low concentrations of copper ions, calcium ions reduce the capacity of strong-acid kationite to copper ions to less extent compared to low-acid one, but at concentration of copper >100 mg/dm3 low-acid kationite is more selective.

  The regeneration processes of kationites are studied and it is shown that strong-acid kationite is effectively regenerated by solutions of sodium chloride and sodium sulfate, while low-acid kationit – by muriatic acid solutions.

  Переглянути
 • ГІДРАВЛІЧНА СЕПАРАЦІЯ ПОЛІМЕРНИХ ПАКУВАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ

  Розглянуто проблему гідросепарації вторинних полімерів. Розроблено математичну модель процесу, проаналізовано умови занурення полімерів у воду та їх відокремлення від інших твердих побутових відходів.


  Hydraulic separation is a way of separating solid waste (MSW) into components with water. The technology is cheaper than incineration, with relatively rapid deployment. With the technology of hydro solid waste can be recycled up to 85 % of unsorted waste, which then will be used to rework both recyclables and organic waste – production of biogas and electricity.

  For hydraulic sorting of solid waste using water, which is a natural odor neutralizer. Originally unsorted waste coming into the emergency department, equipped with exhaust fans. They were then passed through a stream of water where organic and inorganic components are separated by gravity regulate water flow.

  The purpose of this paper is the problem of sorting waste by hydro polymer material in which plastics are sorted from the total weight of waste by adding air to the water, which changes its density, resulting in getting water-air mixture in which the polymers are not emerges the surface, and begin to settle, as their bulk density greater than the density of the resulting mixture.

  Ten years ago, the term hydraulic separation was very new to the vocabulary used in the North American hydronics market. Back then the contemporary topic being discussed and applied was primary/secondary piping. The idea being that several loads, each served by its own secondary circuit and associated circulator, could be connected to a common primary loop, with its own circulator. The «magic» of closely-spaced tees is what prevented the flow rate in any of these circuits from interfering with the flow rate in the others.

  In essence, that is what hydraulic separation is: the ability of two or more circulators within the same piping system to simultaneously operate without interfering with each other.


  Переглянути
 • ФІЛЬТРУВАЛЬНИЙ МАТЕРІАЛ ДЛЯ БАРОМЕМБРАННОГО ОЧИЩЕННЯ ВОДИ

  Стаття присвячена отриманню з сульфатної хвойної вибіленої целюлози фільтрувального матеріалу для очищення води від завислих і колоїдних частинок, що обумовлюють її каламутність. Досліджено вплив вмісту лавсанового волокна та клею на основі полівінілового спирту на механічні та експлуатаційні характеристики фільтрувального матеріалу. 


  This article is devoted to the obtaining of filter material from bleached softwood sulphate pulp for water treatment under increased pressure from suspended solids and colloidal particles, which determine water turbidity, and the evaluation of the filter material properties. The influence of the filter material composition (the content of lavsan fibers and adhesives based on polyvinyl alcohol) as well as surface sizing and the mechanical performance of the filter material. The mechanical strength of the samples was determined by the bursting strength factor. The maximum values of the factor for the samples without surface coatings were obtained at the consumption rate of adhesive 50 % and lavsan 15 % by weight of absolutely dry fiber. Adhesive surface coating can improve bursting strength of the filter material by 66…77 %, and the filter material composition has almost no effect at the growth rate.

  The evaluation of the effectiveness (performance characteristics) of the samples was carried out by their selectivity for turbidity and productivity. The investigations were conducted by filtering distilled water, barium sulfate suspension with concentration 4250 mg/dm3, obtained by deposition, and kaolin slurry with concentration of 5000 mg/dm3. The filtration was carried out at increased pressure: from 0.25 to 1.75 atm for samples with no surface coating, from 3 to 4 atm for samples with surface coating. The decrease of performance during filtration with constant pressure was observed for all samples. Samples with the maximal initial performance showed the largest (almost twofold) loss of productivity in the first minutes of filtration. The increasing of the pressure improved the performance while keeping selectivity.

  As a result of studies, samples of filter material were obtained, that provided selectivity to suspended and colloidal particles, causing water turbidity, at a level of microfiltration membranes. These materials can be used for rough water treatment or water preconditioning before advanced purification.


  Переглянути
 • ВПЛИВ КОНСТРУКТИВНИХ І ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ ТЕРМОПЛАСТІВ НА ЯКІСТЬ ЕКСТРУДОВАНОЇ ПРОДУКЦІЇ

  Розглянуто процеси екструзійного формування безперервних виробів із термопластичних матеріалів та устатковання для їх реалізації. Проаналізовано проблеми, що виникають під час екструзійного формування, і засобів їх усунення, запропоновано шляхи  удосконалення існуючих формувальних пристроїв. 


  Meeting the needs of geometric complicated articles of plastic is impossible without optimizing design and process parameters of equipment and processes of polymers and compositions with their use. Ultimate parameters of the polymeric and composite production are takes into forming tool.

  In the design of the forming equipment we must consider that its working channels can has different geometry and processed material – different hydrodynamic and thermal regimes. All of these parameters bound to change the rheological properties of the processed material.

  The aim of the paper is to analyze the main factors that affect the quality of the process of polymer products extrusion forming, and means to eliminate defects in extruded products.

  For high speed extrusion the conditions for achieving marginal adhesion strength can be created and defective surface arise as a result of highly turbulence. This phenomenon is predicted to achieve a theoretical or experimentally determined critical shear rate. Typically, this problem can be eliminated by reducing the rate of extrusion, increasing the temperature in the forming extrusion die channels, and by addition of external lubricants into the polymer.

  For compensation of these effects a new extrusion die design was proposed, which structural elements can absorb vibrations occurring. Annular extrusion die contains a matrix that forms the outer surface of the polymer product, and mandrel, forms the inner surface of the product and which the input and output parts consists. The output parts of the matrix and mandrel are fixed in the moving part of mandrel support, and creates a channel for the melt flow with the output area, and besides the matrix and the output of the mandrel can move back and forth along the axis relative to the fixed part mandrel support with changing of the channel length for the melt flow. In matrix elastic and damping elements are placed that transmit force from it on the cover. The melt was included in the die, enters in the channel between the output mandrel part and the input part, and forms a pressure drop, which leads to the formation of an axial force that moves the matrix of the original part mandrel and moving parts of the mandrel support relatively fixed part of the mandrel support. The length of the channel increases, and the pressure in the die starts to decrease. Matrix, moving in the axial direction, passes through the efforts of the lid damper that reduces the speed of movement, and the spring that tries to take the matrix to its original position. As the process is continuous, as the matrix of the input part of the mandrel takes reciprocates, thereby absorbing pulsation.


  Переглянути
 • ПІДВИЩЕННЯ КОРОЗІЙНОЇ СТІЙКОСТІ ПЛАЗМОВИХ ПОКРИТТІВ НА ОСНОВІ ПЛАКОВАНОГО ПОРОШКУ ОКСИДУ АЛЮМІНІЮ

  Експериментально досліджено корозійну стійкість покриттів, отриманих плазмовим напилюванням порошку оксиду алюмінію плакованого двошаровими оболонками з титану, алюмінію або міді на сталеву та магнієву основу. Проведена термодинамічна оцінка взаємодії оксиду алюмінію з металевими оболонками при плакуванні. Встановлено вплив плакованих порошків на мікроструктуру та пористість плазмових покриттів і зміну поляризаційного опору під час випробувань в рідких агресивних середовищах.


  Corrosion resistance coatings deposited by plasma spraying of alumina powders with clad metal PVD film were studied. Thermodynamical evaluation of the interaction of alumina with titanium and copper in cladding was produced. Possibility of interaction was evaluated assuming that the alumina dissolved in the titanium. The result was defined atomic percentage of oxygen and aluminum in the titanium at temperature of cladding. The influence of clad powders on the microstructure, porosity and polarization resistance of plasma-sprayed coatings during testing in corrosive environments was studied. The corrosion behavior of coating was studied by technique of a polarization change based on the measurement of the current between the two electrodes from the same metal and a coating when applied the polarization less than 20 mV.

  Alumina powder for plasma spraying coated dual layer of titanium, aluminum or copper reduces the total porosity and improves in a 2–3 times the corrosion resistance of coated steel in 10 % solution H2SO4, HNO3 as well as more than an order of corrosion resistance of magnesium alloy in a 3 % NaCl solution.

  Largest values at spraying on steel substrate of the polarization resistance in acid solutions respond coatings from alumina powder with dual layer clad PVD film of titanium and copper. This increase in the corrosion resistance depends more on the thickness of the top sprayed coating than to the material and thickness of sprayed underlayer. It is associated with a decrease in the amount connected pores. Largest values at spraying on the magnesium alloy of the polarization resistance in 3 % NaCl solution had coating on base of clad alumina powder with underlayer and the additional activation of the substrate surface by electrospark doping for improving adhesion strength.

  Further research perspectives are to enhance materials for clad powders and more detailed studying of the corrosion damage mechanism at elevated temperatures of plasma-sprayed coatings from clad powders.


  Переглянути
 • ДВОСТАДІЙНЕ ТЕРМОУСІДАННЯ ПОЛІПРОПІЛЕНОВОЇ ТЕРМОУСАДНОЇ ПЛІВКИ

  Наведено результати експериментальних досліджень двостадійного термоусідання поліпропіленової термоусадної плівки. Визначено залежності коефіцієнта усідання поліпропіленової плівки в поперечному та поздовжньому напрямках від температури. Порівняно одно- і двостадійне термоусідання.


  Shrinkage called polymer films capable to contract under the influence of a temperature exceeding the softening temperature of the polymer. Different polymers have different properties at shrink, among which the most important is the shrink degree (shrink coefficient) and shrink stress. Shrink coefficient determines the multiplicity of reducing the linear dimensions shrink film, so that it gets the ability to tightly encircle the products subject to packaging, reproducing its outer contours.

  The process of packaging products in shrink film consists of two phases: formation package by sealing it in shrink film; shrinkage of the film through its blowing hot air. Hot air is blowing of package realizing by heat chamber or by heat tunnel.

  The aim of the paper is to investigate the shrink coefficient polypropylene film in the transverse and longitudinal directions, depending on the process temperature.

  During the implementation of the shrink method in case the object is subjected packing, sharp transitions or sharp edges possible undesirable deformation and/or damage to the object itself, or injury (up to fracture) packaging film (that is destroying the integrity of the package), it would be appropriate to use a two-step incremental shrinkage. Stepwise shrinkage was carried out in two stages: the first stage of the film was in the heat chamber 2 s, and at the next shrink stage – 5 s. In carrying out the experiment was seen addiction at the time that the first shrink stage exceeding 2 s, the relaxation of the film makes it almost fully realized and further shrinkage is negligible. After finishing shrinkage processes coefficient determined after the first stage and the overall shrink and total in the transverse and longitudinal directions, depending investigated transverse and longitudinal coefficients shrink temperature.

  A comparison of the experimentally obtained graph of the one-step and two-step in shrink follows that when shrink film at one stage, shrink ratio is increasing with increasing operating temperature, whereas the two-stage shrink biggest factor shrink was obtained at a temperature 170oC . The total shrink degree in two-stage process is almost the same as in the one-step shrink.


  Переглянути
 • ЗАДАЧІ ОПТИМІЗАЦІЇ ЗНЕВОДНЕННЯ ТА ГРАНУЛЮВАННЯ МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ У ПСЕВДОЗРІДЖЕНОМУ ШАРІ

  Розглянуто задачу статичної оптимізації зневоднення та гранулювання мінеральних добрив у псевдозрідженому шарі за квадратичним критерієм якості. Одержано оптимальні значення витрат вихідного розчину й теплоносія – повітря.


  Commercial operation of pellet fluidized bed shows that the reliable operation of such a technological system affects a large number of factors. Their impact on the stability of a technological system for the production of fertilizers with desired properties is still not investigated in full. Despite the fact that some production work for over 25 years, the optimal regime of granulation and drying processes to be found.

  The aim of the paper is to investigate the process of obtaining continuous granulated product of a given dispersion composition. The results of static optimization of the process of dehydration and granulation with water solutions of ammonium sulfate using fluid bed granulator are considered.

  There are many approaches to the optimization problem. Given the nature of the process optimization is feasible by changing the air flow and discharge of the product from the apparatus to maintain a given pressure drop in the reservoir. Chance of a different formulation of the optimization problem is show. It is proposed to consider air flow control actions and the cost of the initial solution.

  In the analysis of processes involving phase transition, in terms of optimization, a material effect on the kinetics of the process with energy performance. Minimizing temperature deviation layer and spending power to carry out the process, was chosen as a quadratic criterion.

  The application of static optimization by quadratic quality criterion to determine the effect of temperature on energy efficient process parameters is considered. To ensure the sustainability of the load for a working solution must adequately increase the temperature of the coolant at the inlet to the machine. Increasing the mass flow of liquid agent – coolant spending limit at which the rate of coolant in the machine is equal to the minimum rate of removal of particles.

  Solution of the problem connected static optimization by quadratic quality criterion. Temperature dependence of the layer of control actions showed the presence of pronounced local minima. Optimum values of the original cost of the solution and coolant – air.


  Переглянути
 • ОДЕРЖАННЯ ПРЕПРЕГІВ ДЛЯ ЗМІШУВАННЯ, ПРОСОЧУВАННЯ ВОЛОКНИСТИХ НАПОВНЮВАЧІВ ТА НАНЕСЕННЯ НА НИХ ЕПОКСИДНИХ ЗВ’ЯЗУЮЧИХ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ УЛЬТРАЗВУКУ

  Проаналізовано практичне застосування розроблених енергоефективних технологічних засад одержання препрегів для базових процесів їх одержання, а саме змішування, просочування волокнистих наповнювачів та дозованого нанесення на них епоксидних зв’язуючих, із використанням ультразвуку.


  It was stated that the basic processes of impregnation and dosed application are the important parts of the production of prepreg for polymer composite materials (PCM). This is because the quality of the impregnation is influenced by such factors as the presence or absence of air inclusions (so-called "bottle effect") in the structure of the impregnated fibrous filler during its impregnation, the homogeneity and the viscosity of the polymeric binder, good surface wettability of fibrous filler and so on.

  The essence of the developed energy-efficient technological foundations is based on the integrated use of ultrasonic for the basic processes of manufacture of prepregs to overcome the above said drawbacks in their preparation.

  Studies have shown that the effective effect of ultrasonichelps to improve the homogenization of the polymer binder, activation of fiberfill surface to improve its wettability with the polymer binder drainage structures fiberfill right before impregnation and to increase the productivity of the process of impregnation and dosed application of polymer binder by increasing the speed of a fiber-fill drawing with improving of properties of the final solidified PCM.

  Furthermore, it was found out that the use of ultrasonic exposure to the impregnated fibrous filler in the bath and also to already impregnated fibrous filler may be regarded as an effective method for automatically maintaining of the required amount of containing of the binder polymer in the impregnated fibrous filler.

  In addition, due to the action of ultrasonic reduces cumulative time of receipt of the prepregs, which ultimately also contributes to energy saving in the preparation of prepregs.

  The result of the application of the developed technological bases and the equipment is the increase of productivity of the impregnation processes and dosed application of polymer binder, i.e. speed of drawing of the material and speed of removal of excess polymer binder in the preparation of a homogeneous impregnated material with virtually no air pockets.

  This allows recommending the developed new technological basis of three-stage ultrasonic processing and the necessary equipment as a reliable means to maintain a predetermined value of the quantity (stabilization) of content of the polymer binder impregnated fabric filler.

  A number of case studies (including the use of impregnation-drying machine MPT-3M) with the developed technological bases and equipment, providing energy saving process of preparing a polymer binder, impregnating a fibrous filler and dosed application to them the polymer matrix using ultrasonic was studied.

  It is noted that with the use of the developed technological bases and equipment is achieved the use of highly viscous and highconcentrated impregnating compositions, and compositions with the disperse filler.


  Переглянути
 • ДОСЛІДЖЕННЯ РОБОТИ РОТОРНО-ПЛІВКОВОГО АПАРАТА З ВИСХІДНИМ ПОТОКОМ

  Проведено експериментальне дослідження середньої товщини плівки, гальмівного впливу стінки на рідину в роторно-плівковому апараті з висхідним потоком. 


  Intensification of heat and mass transfer processes in liquids most simply solved by using thin-film equipment. Organization processes in thin layers of liquid widely used in chemical, biotechnology, food and other industries. The basic requirement for improving the quality of thermally labile substances is to ensure continuity of the film and a small residence time of the product on the heating surface. In rotary apparatus with falling film problem is to ensure continuity of the film, especially in the case of high intensity of evaporation. Organization upward flow in rotor-film devices allows you to create favorable conditions for the processing of thermally labile compounds.

  Due to the complexity of studying hydrodynamics upward flow in a rotor-tape machine can not only describe the process of theoretical functional dependencies. Experimental studies provide an opportunity to present their results in the form of empirical equations that reflect the real picture of the process.

  One of the main parameters characterizing the hydrodynamics of rising film flow is pumping and the average thickness of the film. The results of experimental studies for the height dependence of the number of revolutions of the rotor and the volume of fluid in the apparatus are based on the inhibitory influence of the wall. Also, the average film thickness is depending on the number of revolutions of the rotor and the fluid flow.

   The study was carried out on a glass model of rotary-film device with a transparent wall , the height of discharge (235 mm) rotor with rigid blades, adjustable blade number (2 to 6) and the gap between the blades and the wall (0.75…2.00 mm). Experiments were carried out during isothermal upward flow of water at a temperature of 18 °C. Number of blades was 6, the distance between the blade and the wall – 2 mm. Rotor speed was changed from 30 to 100 rad/s.

  It was established that the ratio of inhibitory effect increases with the amount of fluid that is in the machine, and decreases with increasing angular velocity. The thickness of the film increased with the flow and decreases with increasing angular velocity. The results are summarized relevant equations. Calculated values differ from the experimental values of less than 5 %. Reliability approximations made 0.96, indicating a sufficient reproducibility.

  The results can be used for design calculations and further research rotary-film devices with a rising film.


  Переглянути
 • ВПЛИВ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ЛАЗЕРНОГО СПІКАННЯ НА ФОРМУВАННЯ ТА ВЛАСТИВОСТІ АБРАЗИВНИХ КОМПОЗИТІВ ІЗ НАДТВЕРДИХ МАТЕРІАЛІВ

  Повідомляються результати досліджень із встановлення оптимальних технологічних параметрів спікання інструментальних композитів з надтвердих матеріалів із мінімально можливою щільністю потужності і максимально можливими швидкостями руху лазерного випромінювання відносно дослідного зразка. 


  Optimal technological parameters of laser sintering with the aim to minimize laser beam power density and to maximize travel speed of laser beam or workpiece for the formation of cutting tools from super-hard composites were determined in this paper. 


  Переглянути
 • ЗАЛЕЖНІСТЬ ПИТОМОЇ ЕЛЕКТРОПРОВІДНОСТІ ВУГІЛЬНОЇ ШИХТИ ВІД ТЕМПЕРАТУРИ, СТУПЕНЮ ГРАФІТИЗАЦІЇ ТА ГРАНУЛОМЕТРИЧНОГО СКЛАДУ

  Використовуючи експериментальні дані про електропровідність сипкого коксу та графітованих сумішей, одержано залежності, що дозволяють визначати питомий електричний опір залежно від вмісту сирого й графітованого коксу в суміші в діапазоні температур від 20 до 1000 °С, а також питомого електричного опору для сирого коксу й графітованої суміші залежно від її гранулометричного складу.


  Using previously obtained experimental data on the electrical conductivity of bulk (carbon) coke and graphite mixtures obtained relationships to determine the value of specific electric resistance depending on the composition of crude coke and graphite in a mixture in the temperature range from 20 to 1000 °C. Also dependence of the electric support for raw coke and graphite convertible mixture depending on its grain size is obtained.

  Study of the electrical resistivity of carbon materials relates to the field of saving energy in the furnaces of graphitization. Carbon materials are not only the raw materials for electrode manufacturing and coal products, but also are the active electrical resistivity in the furnaces of graphitization and can be recovery and thermal insulation. Resistance value allows drawing conclusions on the structural transformations that took place in the carbon material, caused by external influences on him. Electrical resistivity of the coal charge exhibits a significant influence on the uniformity of distribution of electric power in the volume of the furnace and has a direct impact on product quality and losses of energy.

  Literature data of electrical resistivity of the coal charge can’t be used without additional analysis and calculations in different technological process conditions. The reason for this is the dependence of properties coal charge not only on the temperature range, but also on the particle size distribution of the starting materials and the degree of graphitization.

  The article draws previously obtained experimental data on the electrical conductivity of particulate coke and graphite mixtures. Analysis of the experimental data showed that for the materials in question observed correlation of electrical resistivity particulate carbon materials on the particle size and the degree of graphitization.

  The results of our study allow defining the magnitude of the electrical resistance depending on the composition of the mixture of raw coke and graphitized, the particle size of the starting components of the mixture at temperatures ranging from 20 to 1000 ºC.

  The obtained dependences are necessary to find the optimal properties of the coal charge used in the production, as well as for the development of energy-saving regulations in technological processes of the enterprises.


  Переглянути
 • ВПЛИВ ТЕМПЕРАТУРНОГО ПОЛЯ СКЛОВАРНОЇ ПЕЧІ НА ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ СКЛОВИРОБІВ

  Наведено результати досліджень впливу температурного поля скловарної печі на показники якості скловиробів. Одержані кореляційні функції, котрі показують зв'язок між характерними температурними точками у печі, в котрих розташовані термопари, та основними показниками якості скловиробів. На основі даних кореляційних функцій визначено точку вимірювання температури котра є визначальною для основних показників якості.


  Results of studying the temperature field effect on glass products quality factors are provided. Correlation functions that show relationship between furnace’s characteristic temperature spots with thermocouples installed and the main quality factors of glass products are received. Temperature measurement spot which defines the quality factors of glass products is found based on the correlation functions.   Переглянути