Положення про прийом на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки спеціаліста, магістра; та за індивідуальними програмами підготовки бакалавра на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня „молодший спеціаліст”

Зміст

 1. Загальні положення
 2. Прийом документів, порядок конкурсного відбору та зарахування громадян, що вступають на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки спеціаліста та магістра
 3. Прийом документів, порядок конкурсного відбору та зарахування громадян, що вступають на навчання за індивідуальними програмами підготовки бакалавра на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня „молодший спеціаліст” за умови вступу на відповідний отриманій спеціальності напрям підготовки
 4. Прикінцеві положення

§1. Загальні положення

1. Прийом на підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста та ступеня магістра за певною спеціальністю здійснюється на основі здобутого ступеня бакалавра. На навчання для здобуття ступеня магістра приймаються також особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста. Особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста за кошти державного бюджету, можуть здобувати ступінь магістра за кошти фізичних, юридичних осіб.

 2. Допускається прийом на підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста та ступеня магістра на основі ступеня бакалавра та освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки), за умови успішного проходження додаткових вступних випробувань.

3. На навчання для здобуття ступеня бакалавра НТУУ «КПІ» приймає на перший курс (за індивідуальними програмами підготовки) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста .

4. Особа може вступити до НТУУ «КПІ» для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю, за умови успішного проходження додаткових вступних випробувань Фінансування навчання таких осіб здійснюється за кошти фізичних, юридичних осіб.

§2. Прийом документів, порядок конкурсного відбору та зарахування громадян, що вступають на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки спеціаліста та магістра

1. Прийом студентів на підготовку за освітньо-професійними програмами спеціаліста та магістра здійснюється за конкурсом.

Для проведення вступних випробувань та конкурсного відбору на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки спеціалістів та магістрів наказом ректора створюються атестаційні комісії факультетів/інститутів, підкомісії за відповідними спеціальностями та з іноземних мов, які є робочим органом Приймальної комісії університету. Головою атестаційної комісії є декан факультету (директор інституту), головами підкомісій за спеціальностями призначаються завідувачі відповідних випускових кафедр, а членами – провідні професори (доценти), викладачі кафедри (викладачі інших кафедр) та куратори навчальних груп.

Головою підкомісії з  іноземних мов призначається завідувач відповідної кафедри, а членами – викладачі кафедр  іноземних мов.

2. Прийом документів (подання заяв) та проведення конкурсних заходів для вступників на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста та ступенем магістра проводиться у наступні терміни:

 • прийом документів (подання заяв): з 04.07 до 08.07 та з 21.07 до 29.07 поточного року;
 • вступні випробування  (фахові, з іноземної мови та додаткові): з 11.07 до 17.07 або з 01.08 до 07.08 поточного року згідно з розкладом, затвердженим головою відповідної атестаційної комісії

Результати конкурсних заходів атестаційні комісії оголошують у наступний день після проведення відповідних випробувань.

Терміни прийому документів, проведення (та форму) конкурсних заходів та зарахування вступників до Державного закладу «Інститут спеціального зв’язку та захисту інформації НТУУ «КПІ» та Навчально-методичного комплексу «Інститут післядипломної освіти НТУУ «КПІ» встановлюється атестаційною комісією (Вченою радою) цих закладів за погодженням з Приймальною комісією НТУУ «КПІ»

3. Визначення і оголошення інтегральних рейтингів вступників, надання рекомендацій до зарахування та зарахування студентів за підсумками конкурсного відбору здійснюється з урахуванням нижчезазначеного:

 • атестаційні комісії визначають і оголошують інтегральні рейтинги вступників до 09.08 поточного року;
 • термін оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення: не пізніше 12.08 поточного року;
 • зарахування на навчання за підсумками конкурсного відбору проводиться до 17.08 (за державним замовленням) та до 19.08 (за рахунок коштів фізичних/юридичних осіб).

4. Випускники НТУУ «КПІ» поточного року у терміни, визначені для подання документів, особисто подають до атестаційної комісії відповідного факультету/інституту заяву на ім’я ректора НТУУ “КПІ” в паперовій формі, у якій вказують спеціальність (спеціалізацію) та форму навчання. При цьому вступник  пред’являє оригінали та додає до заяви копії документів, які підтверджують творчі фахові досягнення (статті, патенти тощо), а також інші документи, встановлені Приймальною комісією університету.

5. Особи, які здобули ступінь бакалавра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста) в НТУУ «КПІ» в попередні роки або в іншому вищому навчальному закладі у терміни, визначені для подання документів,  особисто подають до відбіркової комісії відповідного факультету/інституту заяву в паперовій формі та документи у відповідності до розділу 5 Правил прийому до НТУУ «КПІ».

Крім того, за умови наявності, до заяви вступник додає оригінали (або копії) документів, які підтверджують творчі фахові досягнення (статті, патенти тощо):

Копії документів без пред’явлення оригіналів не розглядаються.

6. Прийом документів (згідно з п.4 та п.5) від іноземних громадян та осіб без громадянства на навчання за освітньо-професійними програмами спеціалістів та магістрів проводиться у відповідності до розділу 16 Правил прийому до НТУУ «КПІ».

При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про здобутий за кордоном ступінь (рівень) освіти (далі – Документ), обов'язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності Документа, що здійснюється відповідно до Порядку визнання здобутих в іноземних вищих навчальних закладах ступенів вищої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 05 травня 2015 року № 504, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 червня 2015 року за № 614/ 27059. Процедура визнання Документа з метою продовження навчання здійснюється вищим навчальним закладом до початку другого семестру першого року навчання його власника.

7. Атестаційні комісії факультетів (інститутів):

а) Затверджують та не пізніше ніж за три місяці до початку прийому документів на відповідну форму навчання оприлюднюють (на сайтах факультетів/інститутів та інформаційних стендах):

 • назву фахової навчальної дисципліни та додаткового вступного випробування, з яких будуть проведені вступні випробування (назви навчальних дисциплін при проведенні комплексного випробування);
 • програми з фахових вступних випробувань, з іноземної мови, та додаткових вступних випробувань.

б) Визначають та оприлюднюють розклад вступних випробувань, час на виконання контрольних робіт, розробляють контрольні завдання з фахових вступних випробувань, з іноземної мови та додаткових вступних випробувань, а також критерії оцінювання;

в) Проводять вступні випробування з фахової дисципліни (комплексне фахове випробування), випробування з іноземної мови та додаткові вступні випробування (для вступників за іншою спеціальністю);

г) Розраховують значення інтегрального рейтингу вступників за формулою:

RI = RA + 2Ф + І,

де:   RA – академічний рейтинг студента;

Ф – чисельний еквівалент оцінки з фахового випробування;

 І - чисельний еквівалент оцінки з випробування з іноземної мови.

       Чисельний еквівалент оцінки визначається за наступною шкалою:

A – 5 балів;

B – 4,5 балів;

C –  4 бали;

D –  3,5 балів;

E – 3 бали;

F – 0 балів, вступник виключається з конкурсного відбору.

       Академічний рейтинг RA вступника розраховується атестаційною комісією на підставі додатку відповідного диплому та поданих документів щодо творчих досягнень вступника.

RA = RA  +  RT ,

де: RA – академічна складова,

      RT – складова творчих досягнень.

Академічна складова академічного рейтингу вступника визначається як середнє арифметичне результатів за всі показники наведені в додатку до диплому  (результати вивчення предметів, захисту курсових/дипломних робіт, складання екзаменів тощо) виражених у літерному або чисельному еквіваленті згідно наведеної вище шкали. За наявності і літерного і чисельного показника, пріоритет надається літерному показнику. При цьому не враховуються тільки ті показники для яких відсутній і чисельний і літерний еквівалент (результати яких зазначені у додатку до диплому як атестовано, зараховано, вивчав тощо).

      Складова творчих досягнень академічного рейтингу вступника визначається з урахуванням рівня результативності відповідного досягнення та кількості цих досягнень.

де:  ri –  ранг творчого досягнення (згідно з таблицею);

       ni –  кількість творчих досягнень j-го рівня.

     Максимальна кількість балів творчих досягнень, що враховується під час визначення академічного рейтингу вступника, дорівнює 3;

Значення рангів творчих досягнень

Результати творчої роботи студента*Рівень результативності та вагові коефіцієнти
Стаття  в університетській збірці наукових праць,  публікація доповіді у збірці праць конференції, призове місце на конкурсі наукових робіт студентів університету (факультету), розроблення інноваційного проекту («Інкубатор інноваційних ідей»), прийняття до розгляду заявки на охоронний документ України на об’єкт інтелектуальної власності.Університетський r1 = 0,5
Стаття у всеукраїнському науковому журналі, публікація доповіді у збірці праць всеукраїнської конференції, участь у всеукраїнській виставці з експонатом, призове місце у всеукраїнській олімпіаді з фаху, отримання охоронного документа України на об’єкт інтелектуальної власності або заявка на закордонне патентування.Всеукраїнський r2 = 1
Стаття (доповідь) у міжнародних журналах і збірках наукових праць, участь у міжнародних виставках, конкурсах і олімпіадах з фаху або призове місце на всеукраїнському рівні цих заходів, отримання закордонного патенту.Міжнародний r3 = 2

 *  1.  Враховуються лише друковані праці;

2. Якщо є співавтори певної роботи, ваговий коефіцієнт  rj  поділяється на їх кількість.

3. Творчі досягнення враховуються тільки у випадку, якщо їх тематика відповідає спеціальності на яку проводиться набір (відповідність визначається атестаційними комісіями факультетів/інститутів та/або підкомісіями за відповідними спеціальностями). 

Додаткові вступні випробування (для вступників за іншою спеціальністю) оцінюються за шкалою «Зараховано», «Незараховано».  Особи, знання яких на додаткових вступних випробування було оцінено як «Незараховано» до участі в наступних вступних випробуваннях і в конкурсному відборі не допускаються і на навчання не зараховуються незалежно від інших конкурсних показників.

8. Конкурсний відбір здійснюється атестаційною комісією на підставі значення інтегрального рейтингу вступника, якщо інше не передбачено чинним законодавством України, Умовами прийому до ВНЗ України в 2016 році та Правилами прийому до НТУУ «КПІ» в 2016 році.

Не допускається вступ поза конкурсом для здобуття ступеня магістра.

Кількість місць для осіб, яким надано право на зарахування поза конкурсом становить 5% від обсягу державного замовлення, доведеного НТУУ «КПІ» з кожної спеціальності, (з округленням в менший бік, але не менше одного місця). Зарахування цих осіб відбувається за конкурсом відповідно до інтегрального рейтингу вступника. Вступники, які належать до цієї категорії, не рекомендовані до зарахування на навчання на визначені місця, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах відповідно до інтегрального рейтингу.

У разі конкурсної ситуації серед вступників при однаковому  інтегральному рейтингу встановлюються такі пріоритети (за рівнем значущості):

 • особи, яким Законом України «Про охорону дитинства» надане таке право;
 • особи, яким Законом України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» надане таке право;
 • особи, яким відповідно до Указу Президента України від 21.02.2002 № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді» надане таке право;
 • особи, які мають вищу оцінку за державну атестацію;
 • особи, які мають вищу оцінку за виконання дипломного проекту;
 • особи,  які  мають  відповідну  рекомендацію державної
  екзаменаційної   комісії   щодо   подальшого   навчання   за
  певним освітньо-кваліфікаційним рівнем.

9. Результати конкурсного відбору атестаційні комісії оприлюднюють та подають для затвердження до Приймальної комісії університету.

10.  Апеляції приймаються лише в день оголошення результатів вступних випробувань (конкурсного відбору). Розгляд апеляційних заяв проводять голови атестаційних підкомісій, в разі незгоди вступників – голови атестаційних комісій, а при незгоді з цими рішеннями - Приймальна комісія НТУУ ”КПІ”, рішення якої є остаточним.

§3. Прийом документів, порядок конкурсного відбору та зарахування громадян, що вступають на навчання за індивідуальними програмами підготовки бакалавра на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня „молодший спеціаліст” за умови вступу на відповідний отриманій спеціальності напрям підготовки

1. Прийом на навчання за індивідуальними програмами підготовки бакалавра на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня „молодший спеціаліст” здійснюється за конкурсом.

2. Терміни прийому документів, проведення вступних випробувань, конкурсного відбору та зарахування на навчання вищезазначених осіб на відповідну форму навчання регламентуються Правилами прийому до НТУУ «КПІ».

3. У терміни, визначені для подання документів, вступники особисто подають заяву в паперовій формі та документи у відповідності до розділу 5 Правил прийому до НТУУ «КПІ».

Копії документів без пред’явлення оригіналів не розглядаються.

4. Конкурсний відбір для цієї категорії вступників здійснюється за результатами вступних випробувань. Врахування пільг регламентується чинним законодавством України, Умовами прийому до ВНЗ України та Правилами прийому до НТУУ «КПІ».

5. Вступні випробування для вступників на навчання за індивідуальними програмами підготовки бакалавра на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня „молодший спеціаліст” складаються з профільних конкурсних предметів наведених у Правилах прийому до НТУУ «КПІ» для відповідних спеціальностей (можлива участь у конкурсі з кількістю балів ЗНО 2016 року).

Система оцінок:  100-200-бальна (мінімальна кількість – 100).

6. Додаткові вступні випробування (для вступників за іншою спеціальністю) оцінюються за шкалою «Зараховано», «Незараховано».  Особи, знання яких на додаткових вступних випробування було оцінено як «Незараховано» до участі в наступних вступних випробуваннях і в конкурсному відборі не допускаються і на навчання не зараховуються незалежно від інших конкурсних показників.

7.  Апеляції приймаються відповідно до Положення про порядок подання і розгляду апеляцій вступників до НТУУ «КПІ».

§4. Прикінцеві положення

 1.  Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні випробування у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого цим Положенням рівня, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних випробуваннях і в конкурсному відборі не допускаються і на навчання не зараховуються.

2. Перескладання вступних випробувань з метою підвищення оцінки не дозволяється.

3. Особи, які в установлений термін (для вступників на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста та ступенем магістра - до 1700  16.08; для вступників на навчання для здобуття ступеня бакалавра - визначений у п.4.2. розділу 4 Правил прийому) не подали оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього та інших документів,  необхідних для формування особової справи (у разі подання їх копій), втрачають право на зарахування на навчання за державним замовленням.

4.  Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з університету.

===========================================================================

З А Т В Е Р Д Ж Е Н О

на засіданні Вченої Ради

НТУУ    "КПІ"

ПРОТОКОЛ № 10 від " 07 " грудня 2015 року

 

 

 

 

Скачать файли

Текст на сторінці Текст сторінки Завантажити