Напрямки наукової діяльності

Науково-дослiдний центр „Ресурсозберігаючі технології” (НДЦ «РТ») 

Науковий керівник –
                    доктор технічних наук, професор Панов Євген Миколайович

Напрямки наукової діяльності:

· створення наукових засад теоретично-експериментальних досліджень фізичних полів високотемпературних процесів промислового устаткування з метою розробки енергоресурсоефективних технологічних регламентів та обладнання;
· розробка заходів з підвищення ефективності конструкцій та регламентів експлуатації електротермічного обладнання для термооброблення вуглецевмісних електродних заготовок з найвищими показниками енергоефективності та якості готового продукту;
· розробка нових рецептур високотемпературної футерівки та теплоізоляції промислового пічного обладнання з метою підвищення терміну його експлуатації,
· зменшення питомих витрат електроенергії та шкідливих викидів у навколишнє середовище;
· експериментальні та теоретичні дослідження фізичних властивостей сипких та наноструктурованих матеріалів.

Детальніше на сторінці центру [перейти]
Сторінка центу у FaceBook [перейти]Кафедра технічних та програмних засобів автоматизації (ТПЗА)

Завідувач кафедри –
                            доктор технічних наук, професор Жученко Анатолій Іванович, заслужений працівник освіти України

Наукові напрямки кафедри зосереджені на знаходженні оптимальних параметрів технологічних процесів, що забезпечують енергоефективність та ресурсозбереження виробництв, створенні математичних моделей об’єктів та систем на основі класичної та сучасної теорії автоматичного керування, розробці архітектури систем та програмній реалізації алгоритмів керування.

 • · Розроблення адаптивних і робастних систем керування технологічними процесами
 • · Використання методів штучного інтелекту у системах керування технологічними процесами
 • · Машинний зір та когнітивна робототехніка
 • · Використання статистичних методів у системах контролю якості продукції
 • · Імітаційне моделювання об’єктів з розподіленими параметрами, ідентифікація елементів систем керування
 • · Математичне моделювання та оптимальне керування технологічними процесами

· Проектування і створення програмного забезпечення систем керування

Детальніше на сайті кафедри [перейти]Кафедра машин та апаратів хімічних і нафтопереробних виробництв (МАХНВ)

Завідувач кафедри – 
                            д
октор технічних наук, професор Корнієнко Ярослав Микитович,
                            заслужений працівник народної освіти України

Напрямки наукової діяльності:

 • · Процеси перенесення в дисперсних системах при утворенні кристалічно-аморфних наноструктур з рідких систем.
 • · Дослідження гідродинаміки та теплообміну в плівкових апаратах.
 • · Дослідження процесу сушіння термолабільних продуктів
 • · Математичне моделювання енергоефективних процесів переробки полімерів та виготовлення композиційних матеріалів на їх основі.
 • · Енергоощадні тепломасообмінні процеси при наявності фазового переходу.
 • · Процес гарячого пресування паперового полотна.
 • · Процес сушіння паперу із використанням енергії випромінювання.
 • · Експериментальне дослідження гідродинаміки і теплообміну у роторно-плівкових апаратах.
 • · Розроблення енергоефективного процесу одержання гуміново-органо-мінеральних добрив.
 • · Мембранні процеси.
 • · Теплообмін та перекристалізація при виробництві комплексних гуміно-мінеральних добрив.
 • · Удосконалення процесу віброекструзії фібробетонних виробів.
 • · Процес сушіння дрібнодисперсної пасти діоксиду титану


Детальніше на сайті кафедри [перейти]


Кафедра екології та технології рослинних полімерів (ЕТРП)

Завідувач кафедри –
                             доктор технічних наук, професор  Гомеля Микола Дмитрович

Напрямки наукової діяльності:

 • · Створення нових матеріалів для промислового  водоспоживання
 • · Модернізація систем моніторингу водних об'єктів  
 • · Захист водойм від забруднення важ-кими металами та біогенними елементами
 • · Створення комплексних технологій кондиціювання інералізованих вод для забезпечення населення та промисловості
 • · Технології переробки та утилізації відходів
 • · Комплекс науково-технічних розробок та заходів знешкодження і  попередження викидів СО
 • · Розробка нових технологій отримання целюлози із рослинної сировини

· Модернізація технологій переробки макулатури 

Детальніше на сайті кафедри [перейти]Кафедра хімічного, полімерного і силікатного машинобудування 

Завідувач кафедри –
                              доктор технічних наук, професор Гондлях Олександр Володимирович

Напрямки наукової діяльності:

 • · Нелінійна механіка деформування і руйнування просторових конструкцій.
 • · Моделювання процесів зародження і розвитку пошкоджень в технологічному обладнанні
 • · Нестационарна термопластичність і термоміцністі просторових систем.
 • · Механіка руйнування.
 • · Моделювання процесів відшарування і розтріскування тонких покриттів, плівок, а також процесів ерозії і корозії
 • · Динамка просторових конструкцій.
 • · Наномеханіка, властивості наномодифікованих матеріалів.
 • · Комплексне дослідження аеродинамічного, теплового та механічного стану обертових високотемпературних теплових агрегатів барабанного типу.
 • · Моделювання технологічних процесів в обертових печах промисловості будівельних матеріалів.
 • · Моделювання руху дисперсної системи (повітряно-пилової суміші) в вихрових циклонних апаратах (теплообмінниках).
 • · Чисельне моделювання процесів нестаціонарної теплопровідності в корпусі і вогнетривах обертових печей, процесів експлуатації і руйнування вогнетривів.
 • · Моделювання статики і динаміки сипучих матеріалів з використанням методу дискретного елемента.
 • · Дослідження фізичних властивостей сипучих електропровідних матеріалів.
 • · Технологія виробництва вуглеграфітової продукції.
 • · Теплоелектричні, гідродинамічний і механічне стан печей вуглеграфітового виробництва.
 • · Моделювання процесів нанесення покриттів з використанням континуально-дискретного підходу (CFD + DPM).
 • · Проектування та комп’ютерне моделювання технологічних процесів (екструзія, змішування, лиття під тиском тощо) та параметрів технологічного обладнання для виробництва будівельних і полімерних композиційних матеріалів (ПКМ) конструкційного призначення 
 • · Інтелектуальні термопластичні ПКМ
 • · Дослідження фізико-механічних властивостей компонентів ПКМ та технологічних властивостей полімерних розплавів
 • · Проектування технологічних процесів та параметрів технологічного обладнання для виробництва будівельних та функціональних ПКМ (екструзія, просочення, дозуючі покриття, намотування тощо)
 • · Використання ультразвукової модифікації для одержання традиційних та наномодифікованих полімерних композитів функціонального призначення
 • · Дослідження технологічних та експлуатаційних властивостей реактопластичних ПКМ.


Детальніше на сайті кафедри [перейти]