Рішення вченої ради від 21.12.2020

УХВАЛА ВЧЕНОЇ РАДИ ІХФ

ЩОДО НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ІХФ ЗА 2020 РІК

(протокол №10 від 21.12.2020 р.)

 

1. Наукову діяльність ІХФ у 2020 році визнати задовільною. Звіт затвердити. Відзначити, що у 2020 році більшість базових показників знаходяться на рівні показників минулого року. За окремими показниками спостерігається зниження. Зокрема, обсяг виконаної наукової тематики склав 3,1 млн. грн,  захищено 6 дисертацій, з них 1 докторська 5 кандидатських. В минулому році 6 дисертацій – 2 докторських 4 кандидатських, отримано 49 (143) патентів. Опубліковано 11(11) монографій, 6 (9) навчальних посібників та підручників з грифом Вченої Ради університету, 56 (82) статей, в т.ч. 41 (38) – у виданнях Scopus.

2. Встановити кафедрам та НДЛ на 2021 рік рекомендовані планові показники наукової роботи на рівні:

 

Показники

Показники факт за 2021 р.

 

ХПСМ+

НДЦ РТ

ЕтаТРП

МАХНВ

ТПЗА

1

Обсяг держбюджетної тематики, тис. грн

2200

1000

1200

0

0

2

Обсяг госпдоговірної тематики, тис. грн

631

536

30

65

0

3

Загальний обсяг тематики, тис. грн

2933

1638

1230

65

0

4

Видання монографій

11

3

0

2

6

5

Видання навчальних підручників

4

2

2

0

0

6

Видання навчальних посібників

30

8

2

9

11

7

Статті у вітчизняних фахових виданнях

62

12

30

11

9

8

Статті у журналах SCOPUS, WoS

29

12

8

1

8

9

Підготовка тез доповідей на конференціях

330

60

90

90

90

10

Проведення наукових конференцій

9

2

1

4

2

11

Отримання патентів

49

20

6

15

8

12

Публікація тез, статей із студентами

340

70

90

90

90

13

Кількість захистів канд. і докт. дисертацій

14

2

4

4

4

13

Кількість впроваджених розробок

7

5

1

1

0

(відповідальні — завідувачі кафедр, НДЛ, термін виконання  —  протягом року).

 

3. Детально проаналізувати і розглянути на засіданнях кафедр та НДЛ стан наукової діяльності в підрозділах, передбачити заходи стосовно кількісного і якісного покращення її результатів (відповідальні — завідувачі кафедр, НДЛ, термін виконання  —  протягом року).

4. Активізувати роботу щодо заключення та виконання госпдоговірних робіт та договорів міжнародного співробітництва (відповідальні — завідувачі кафедр, НДЛ, термін виконання  —  протягом року).

5. Забезпечити залучення всіх керівників та аспірантів до виконання бюджетних та госпдоговірних науково-дослідних робіт, інших форм дослідницько-інноваційної діяльності (відповідальні — завідувачі кафедр, НДЛ, термін виконання  —  до кінця року).

6. Активізувати роботу кафедр по пропаганді наукових досягнень фахівців факультету в засобах масової інформації, на виставках та конференціях, розширити участь студентів і молодих вчених у олімпіадах, конкурсах на здобуття грантів, іменних стипендій, щорічних премій Президента України (відповідальні — завідувачі кафедр, НДЛ, термін виконання  —  протягом року).

7. Продовжити  практику проведення щоквартальних науково-технічних семінарів, функціонування наукових клубів та гуртків у всіх підрозділах ІХФ з розгляду стану виконання НДР, що закінчились у 2020 році, а також поточного виконання дисертаційних робіт аспірантів та пошукачів і атестаційних робіт магістрантів  (відповідальні — завідувачі кафедр, НДЛ і центрами, заступник декана).

8. Провести необхідну роботу з метою підвищення кількості поданих до друку у факультетському збірнику «Хімічна інженерія, екологія та ресурсозбереження» матеріалів фахівців факультету, продовжити роботу по включенню журналу до відповідних наукометричних баз даних (відповідальні — завідувачі кафедр, НДЛ і центрами, заступник декана).