НАУКА

Наукова діяльність факультету

У 2019 році колективом інженерно-хімічного факультету виконано 11 науково-дослідницьких робіт, з яких 6 – держбюджетні (Міносвіти і науки), 5 – госпдоговірних. Роботи проводились по наступних наукових напрямках: «Раціональне природокористування» (2 теми), «Нові речовини та матеріали» (1 теми), «Енергетика та енергоефективність» (4 тем), «Cтворення нової технології та отримання технічних рішень» (4 тем). Загальний обсяг фінансування склав 3059,3 тис. грн. У виконанні НДР прийняло участь 3 штатних співробітників, 19 чоловік професорсько-викладацького складу за сумісництвом, 148 студентів та 16 аспірантів.

За результатами виконаних НДР у 2019 р. видано 11 монографій (в т.ч. 7 - каф. ХПСМ, 2 - каф. АХВ, 1 – каф. Е та ТРП, 1 – НДЦ РТ). З них 7 монографій опубліковано за кордоном. Випущено 50 навчальних посібників (в т.ч. 24 - каф. ХПСМ, 9 - каф. АХВ, 3 – каф. Е та ТРП, 13 - каф. МАХНВ, 1 – НДЦ РТ), 5 підручників  з грифом вченої ради КПІ ім. Ігоря Сікорського (в т.ч. 3 – каф. Е та ТРП, 1 - каф. ХПСМ, 1 - каф. АХВ).

Опубліковано  150  наукових статей і 594 тез доповідей, у т.ч. 455  - зі студентами. Отримано 143 патентів України на винаходи і корисні моделі, подано 137 заявки на видачу патентів на корисні моделі України. 3 експоната представлено на вітчизняних  та 1 на закордонних виставках.  У міжнародних наукометричних базах даних Scopus та Web of Science було опубліковано 23 роботи.

У 2019 р на факультеті були проведені 16 наукових конференцій та семінарів, з яких 4 всеукраїнських та 4 міжнародних конференції.

Співробітники факультету захистили 2 докторські  та 5 кандидатських  дисертації. 

 

 

Планові наукові конференції ІХФ на 2020 рік

 

№ з/п

Назва конференції

(для міжнародних і англійською мовою)

Місце проведення

Термін проведення

 1.  

VII Міжнародна науково-практична конференція Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології – 2020

VII International Scientific Conference «Automation and computer-integrated technologies – 2020»

м. Київ, «КПІ ім. Ігоря Сікорського», Інженерно-хімічний факультет, Кафедра автоматизації хімічних виробництв,

530-19

 

Київ,

квітень

2020.

 1.  

ХХІ Міжнародна наукова конференція «Екологія. Людина. Суспільство»

 

XX International Scientific Conference «ECOLOGY. HUMAN. SOCIETY»

 

м. Київ, «КПІ ім. Ігоря Сікорського», Інженерно-хімічний факультет, Кафедра Екології та техноло­гії рослинних полімерів

20-22 травня 2020 р.

 1.  

XVІІІ Міжнародна конференція студентів, аспірантів і молодих вчених ”Ресурсоенергозберігаючі технології та обладнання”

XVIII International conference of students, postgraduates and young scientists

«Resource-saving technologies and equipment»

 

м. Київ, «КПІ ім. Ігоря Сікорського», Інженерно-хімічний факультет, Кафедра машин та апаратів хімічних і нафтопереробних виробництв,

 

15-20 квітня 2020р.

 1.  

ХХVI  Конференція студентів, аспірантів і молодих вчених ”Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів”

 

м. Київ, «КПІ ім. Ігоря Сікорського», Інженерно-хімічний факультет, Кафедра машин та апаратів хімічних і нафтопереробних виробництв,

15-20 квітня 2020р.

 1.  

ХІ Всеукраїнська студентська конференція «Ефективні процеси та обладнання хімічних виробництв та пакувальної техніки»

м. Київ, «КПІ ім. Ігоря Сікорського», Інженерно-хімічний факультет,Кафедра хімічного, полімер­ного та силікатного машинобуду­вання

4-6 червня 2020р.

 

 1.  

ХІІ Всеукраїнська студентська конференція «Ефективні процеси та обладнання хімічних виробництв та пакувальної техніки»

м. Київ, «КПІ ім. Ігоря Сікорського», Інженерно-хімічний факультет, Кафедра хімічного, полімер­ного та силікатного машинобуду­вання

10-11 грудня 2020р.

 

 

Спеціалізовані ради

 

Д 26.002.04: захист кандидатських та докторських дисертацій  за спеціальностями:

 05.13.07 - Автоматизація процесів керування;

Голова –   Жученко Анатолій Іванович

Заст гол. – Бідюк Петро Іванович

Вч.секр. –  Ковалюк Дмитро Олександрович

Д 26.002.05: захист кандидатських та докторських дисертацій  за спеціальностями:

 05.05.13 - Машини та апарати хімічних виробництв;

 05.17.08 - Процеси та обладнання хімічної технології;

 21.06.01 - Екологічна безпека;

Голова –  Панов Євген Миколайович

Заст.гол. – Гомеля Микола Дмитрович

Вч.секр. – Іваненко Олена Іванівна

Захист (2019р) – 3 кандидатські дисертації

Захист (2019р) – 1 докторська та 5 кандидатських дисертації

 

 

 

 

Наукове видання

 

На факультеті видається науково-технічне фахове видання Вісник НТУУ "КПІ імені Ігоря Сікорського". Серія: Хімічна інженерія, екологія та ресурсозбереження http://chemengine.kpi.ua/.

Публікуються результати наукових досліджень та практичних розробок у сфері технічних наук присвячених пошуку та вивченню ефективних наукових і технічних рішень орієнтованих на підвищення якості проектування та керуван­ня, оптимізації технологічних процесів, що сприяє енергоефективності, заощадженню матеріальних ресурсів і захисту навколишнього середовища.

Журнал включено до категорії "Б" Переліку наукових фахових видань України (відповідно наказу МОНУ №1643 від 28.12.2019р).

В електронній версії журналу передбачена можливість доповнення матеріалів статей відеофайлами, що представляють отримані результати в динамічній формі. Візуалізація допомагає спростити сприйняття результатів моделювання динамічних систем, нестаціонарних процесів, зміну форм та трансформацію тіл, а також є корисною при необхідності демонстрації роботи дослідної установки.

Збірка має індекс DOI та розміщена у реєстрі наукових періодичних видань України асоціації «УРАН» на платформі відкритого доступу Open Journal Systems (OJS) і містить реферати статей англійською мовою. Електронні копії збірки розміщені на сайті Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського НАН України у розділі «Наукова періодика України» та  індексується у міжнародних наукометричних базах даних DOAJ, Ulrich's Periodicals Directory, WorldCat, Google Scholar, OpenAIRE, BASE.

 

 

 

Напрямки наукової діяльності кафедр IХФ

Кафедра технічних та програмних засобів автоматизації (ТПЗА)

Зав. кафедри – д.т.н., професор Жученко Анатолій Іванович, заслужений працівник освіти України

Наукові напрямки кафедри зосереджені на знаходженні оптимальних параметрів технологічних процесів, що забезпечують енергоефективність та ресурсозбереження виробництв, створенні математичних моделей об’єктів та систем на основі класичної та сучасної теорії автоматичного керування, розробці архітектури систем та програмній реалізації алгоритмів керування.

 

Наукові напрямки кафедри ТПЗА

 • · Розробка адаптивних і робастних систем керування технологічними процесами
 • · Використання методів штучного інтелекту у системах керування технологічними процесами
 • · Машинний зір та когнітивна робототехніка
 • · Використання статистичних ме­то­дів у системах контролю якості продукції
 • · Імітаційне моделювання об’єктів з розподіленими параметрами, ідентифікація елементів систем керування
 • · Математичне моделювання та оптимальне керування технологічними процесами
 • · Проектування і створення програмного забезпечення систем керування.

 

Кафедра машин та апаратів хімічних і нафтопереробних виробництв (МАХНВ)

Завідувач кафедри – д.т.н., професор Корнієнко Ярослав Микитович, заслужений працівник народної освіти України

 

Напрямки наукової діяльності кафедри МАХНВ:

 • · Процеси перенесення в дисперсних системах при утворенні кристалічно-аморфних наноструктур з рідких систем.
 • · Дослідження гідродинаміки та теплообміну в плівкових апаратах.
 • · Дослідження процесу сушіння термолабільних продуктів
 • · Математичне моделювання енергоефективних процесів переробки полімерів та виготовлення композиційних матеріалів на їх основі.

 

 

 

 

Кафедра хімічного, полімерного і силікатного машинобудування  (ХПСМ)

Завідувач кафедри – д.т.н., професор Гондлях Олександр Володимирович

Напрямки наукової діяльності кафедри ХПСМ:

 • · Нелінійна механіка деформування і руйнування просторових конструкцій.
 • · Моделювання процесів зародження і розвитку пошкоджень в технологічному обладнанні
 • · Нестационарна термопластичність і термоміцністі просторових систем.
 • · Механіка руйнування.
 • · Моделювання процесів відшарування і розтріскування тонких покриттів, плівок, а також процесів ерозії і корозії
 • · Динамка просторових конструкцій.
 • · Наномеханіка, властивості наномодифікованих матеріалів.

 

 • · Комплексне дослідження аеродинамічного, теплового та механічного стану обертових високотемпературних теплових агрегатів барабанного типу.
 • · Моделювання технологічних процесів в обертових печах промисловості будівельних матеріалів.
 • · Моделювання руху дисперсної системи (повітряно-пилової суміші) в вихрових циклонних апаратах (теплообмінниках).
 • · Чисельне моделювання процесів нестаціонарної теплопровідності в корпусі і вогнетривах обертових печей, процесів експлуатації і руйнування вогнетривів.
 • · Моделювання статики і динаміки сипучих матеріалів з використанням методу дискретного елемента.
 • · Дослідження фізичних властивостей сипучих електропровідних матеріалів.

 

 • · Технологія виробництва вуглеграфітової продукції.
 • · Теплоелектричні, гідродинамічний і механічне стан печей вуглеграфітового виробництва.
 • · Моделювання процесів нанесення покриттів з використанням континуально-дискретного підходу (CFD + DPM).
 • · Проектування та комп’ютерне моделювання технологічних процесів (екструзія, змішування, лиття під тиском тощо) та параметрів технологічного обладнання для виробництва будівельних і полімерних композиційних матеріалів (ПКМ) конструкційного призначення 
 • · Інтелектуальні термопластичні ПКМ

 

 • · Дослідження фізико-механічних властивостей компонентів ПКМ та технологічних властивостей полімерних розплавів
 • · Проектування технологічних процесів та параметрів технологічного обладнання для виробництва будівельних та функціональних ПКМ (екструзія, просочення, дозуючі покриття, намотування тощо)
 • · Використання ультразвукової модифікації для одержання традиційних та наномодифікованих полімерних композитів функціонального призначення
 • · Дослідження технологічних та експлуатаційних властивостей реактопластичних ПКМ.

 

 

 

 

Кафедра екології та технології рослинних полімерів (ЕТРП)

Завідувач кафедри – д.т.н., професор Гомеля Микола Дмитрович

Напрямки наукової діяльності кафедри Е та ТРП

 • · Створення нових матеріалів для промислового  водоспоживання
 • · Модернізація систем моніторингу водних об'єктів  
 • · Захист водойм від забруднення важ-кими металами та біогенними елементами
 • · Створення комплексних технологій кондиціювання інералізованих вод для забезпечення населення та промисловості
 • · Технології переробки та утилізації відходів
 • · Комплекс науково-технічних розробок та заходів знешкодження і  попередження викидів СО
 • · Розробка нових технологій отримання целюлози із рослинної сировини
 • · Модернізація технологій переробки макулатури

 

 

 

Науково-дослiдний центр „Ресурсозберігаючі технології” (НДЦ «РТ») Науковий керівник – д.т.н., професор Панов Євген Миколайович

Напрямки наукової діяльності НДЦ «РТ»


Передові наукові розробки факультету