Студенти нашого університету мають можливість врахувати, як частину індивідуального навчального плану, результати, які вони отримали у неформальній та інформальній освіті.

Неформальна освіта – це освіта, яка здобувається, як правило, за освітніми програмами та не передбачає присудження визнаних державою освітніх кваліфікацій за рівнями освіти, але може завершуватися присвоєнням професійних та/або присудженням часткових освітніх кваліфікацій. Види неформальної освіти: професійні курси/тренінги, громадянська освіта, онлайн освіта, професійні стажування тощо.

Інформальна освіта (самоосвіта) – це освіта, яка передбачає самоорганізоване здобуття особою певних компетентностей, зокрема під час повсякденної діяльності, пов’язаної з професійною, громадською або іншою діяльністю, родиною чи дозвіллям.

Порядок визнання та валідації в КПІ ім. Ігоря Сікорського результатів, отриманих у неформальній та інформальній освіті визначається «Положенням про визнання в КПІ ім. Ігоря Сікорського результатів навчання, набутих у неформальній / інформальній освіті», затвердженим наказом НОН/157/2023 від 09.05.2023 року. [перейти]

Звертаймо Вашу увагу, що на час дії правового режиму воєнного стану дещо спрощується порядок визнання та валідації результатів, отриманих у неформальній та інформальній освіті, що регламентується наказом НОН/164/2022 від 31.05.2022 року. [перейти]


Визнання результатів навчання.

Визнання результатів навчання, набутих у неформальній / інформальній освіті розповсюджується як на нормативні, так і на вибіркові навчальні дисципліни за виключенням підготовки кваліфікаційної роботи. Обов’язковою умовою визнання результатів неформального / інформального навчання є відповідність цих результатів навчання рівню освіти, на якому реалізується освітня програма.

Кількість балів, які можна отримати за одержані результати неформальної / інформальної освіти, визначена в силабусах відповідних дисциплін.

За наявності міжнародного сертифікату з іноземної мови (англійська, французька, німецька) на рівні В2 та вище, дисципліна іноземної мови циклу загальної підготовки навчального плану здобувача ступеня бакалавра може бути зарахована з максимальною оцінкою.


Валідація результатів навчання.

Для визнання результатів результатів навчання, набутих у неформальній / інформальній освіті, здобувач вищої освіти звертається із заявою на ім’я декана факультету. До заяви додається декларація, в якій наводиться інформація про:

  • суб’єкт, який здійснював неформальне навчання або з яким пов’язана професійна, громадська або інша діяльність (за наявності), під час якої здобувались відповідні результати навчання;
  • попереднє навчання та досвід діяльності, під час яких здобувались результати неформального/інформального навчання, зокрема, періоди неформального/інформального навчання та/або відповідної діяльності (за наявності);
  • перелік додаткових документів, що надаються для підтвердження інформації про неформальне/інформальне навчання (за наявності).

За результатами розгляду заяви може бути прийнято одне з наступних рішень:

  • визнати результати навчання, набуті під час неформальної освіти, та зарахувати їх як оцінку семестрового контролю з відповідної навчальної дисципліни;
  • визнати результати навчання, набуті під час неформальної освіти, та зарахувати їх відповідно до рейтингової системи оцінювання як поточний контроль з відповідної складової навчальної дисципліни;
  • не визнавати результати навчання, набуті під час неформальної / інформальної освіти;
  • призначити дату проведення позачергового контрольного заходу, відповідно до зазначеного у навчальному плані для навчальної дисципліни, що може бути зарахований.

Консультативну допомогу здобувачу щодо заповнення декларацій, зокрема, щодо опису результатів неформального / інформального навчання для їх подальшого співставлення з результатами, передбаченими відповідною освітньою програмою, нададуть куратор академічної групи здобувача або його науковий керівник.

В разі наявності в силабусі – робочій програмі навчальної дисципліни / освітнього компонента рекомендацій щодо можливості проходження визначеного онлайн курсу чи іншого елементу неформальної освіти, додаткова валідація результатів неформального навчання не потрібна. Семестровий та поточний контролі з відповідної дисципліни оцінюється науково-педагогічним працівником відповідно до рейтингової системи оцінювання результатів навчання та політики навчальної дисципліни.


Перелік ресурсів, які інженерно-хімічний факультет рекомендує для неформальної освіти.

Платформа дистанційного навчання КПІ ім. Ігоря Сікорського «Сікорський» [перейти].

Технологічна компанія в галузі освіти Coursera [перейти].

Колекція інструментів та онлайн-курсів Google Digital Workshop [перейти].

Патформа онлайн-освіти в Україні Prometheus [перейти].

Міжнародна платформа онлайн-освіти LinkedIn Learning [перейти].

Українська студія он-лайн освіти EdEra [перейти].