Проєкт каталітичного екореактору для окиснення шкідливих компонентів промислових димових газів підприємств вуглеграфітового виробництва (2024 рік)


У 2023 році колективом ІХФ виконувалось 1 науково-дослідна робота з фінансуванням держбюджету МОН та 1 тема за господарським договором.

Станом на 31.12.2023 р. загальний обсяг фінансування склав 1571,0 тис. грн., з яких 100 % виконувався власними силами. З них 771,0 тис. грн. фінансувалось держбюджетом МОН, 800,0 тис. грн. господарським договором.

За 2023 р. співробітниками факультету видано 5 монографій, з них 1 монографія опублікована за кордоном. Випущено 42 навчальних посібників (5 – каф. ХПСМ, 6 – каф. ТПЗА, 12 – каф. Е та ТРП, 19 – каф. МАХНВ), та 1 підручник з грифом вченої ради КПІ ім. Ігоря Сікорського (каф. Е та ТРП).

Опубліковано 128 статей у наукових журналах.

 • у фахових виданнях України 78 статей (8 – каф. МАХНВ, 18 – каф. ХПСМ, 21 – каф. ТПЗА, 31 – каф. Е та ТРП).
 • у наукометричних з БД Scopus та WoS опубліковано 45 робіт (2 – каф. МАХНВ, 7 – каф. ТПЗА, 10 – каф. ХПСМ, 26 – каф. Е та ТРП).

Підготовка наукових кадрів та інтеграція наукової роботи в навчальний процес.

Захищено 3 кандидатських дисертації (PhD):

 • Ситніков Олексій Володимирович, старший викладач кафедри ТПЗА, тема «Моделювання та автоматичне керування тепловим режимом скловарної печі ванного типу», на здобуття наукового ступеня к.т.н., науковий керівник: д.т.н., професор, Жученко А.І. дата захисту – 19.09.2023 р.
 • Вакуленко Анна Костянтинівна, м.н.с. кафедри Е та ТРП, «Зниження екологічних ризиків засолення поверхневих вод концентрованими сольовими відходами», на здобуття наукового ступеня Ph.D, спеціалізація 101 – «Екологія», науковий керівник: д.т.н, професор Гомеля М.Д., дата захисту – 14.12.2023 р.
 • Герасименко Юлія Юріївна, асистент каф. ХПСМ, тема «Обладнання та процес з’єднання елементів гнучкої упаковки термопластичним клейовим матеріалом», на здобуття наукового ступеня Ph.D, спеціалізація 133 – «Галузеве машинобудування», науковий керівник – д.т.н., професор. Сокольський О.Л., дата захисту – 14.11.2023р.

У 2023 році відкриті 2 спеціалізовані вчені ради:.

 • Д 26.002.04 Профіль ради: 05.13.07 «Автоматизація процесів керування», відповідно до Наказу МОН України № 894 від 10.10.2022р.
 • Д 21.06.01 Профіль ради: 05.17.08 «Процеси та обладнання хімічної технології»; 21.06.01 «Екологічна безпека», відповідно до Наказу МОН України № 1166 від 23.12.2022р.

Основні результати наукових досліджень і розробок за пріоритетними напрямами

2.1. Проведення фундаментальних та прикладних досліджень, конку­рентоспро­можних прикладних розробок.

«Наукові основи розширення фонду джерел водозабезпечення населення, усунення загроз національній безпеці України в екологічній сфері» (Інженерно-хімічний факультет, керівник М.Д. Гомеля), 2023 р. – 771 тис. грн.

2.2. Проведення науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт на замовлення підприємств та організацій (госпдоговори).

НДР № 804/2380260/21 «Аналіз впливу матеріального і гранулометричного складу теплоізоляції печей прямого нагріву (Кастнера) на регламент кампаній графітування» – замовник ПрАТ «Укрграфіт» (керівник Є.М. Панов), 2023 р. – 800 тис. грн.

2.3. Проведення досліджень за національною грантовою підтримкою (гранти НФДУ).

В рамках виконання прикладної НДР “Екологічно безпечні п’єзо/ сегнетоелектричні гнучкі нанокомпозити для перетворення механічного навантаження в світлову та електричну енергію” (Керівник – д. ф.-м. н., доц. Лазаренко М.М. і керівник наукової групи КПІ к.х.н., проф. Барбаш В.А.)

Міжнародне наукове співробітництво.

Викладачі кафедри технічних та програмних засобів автоматизації (ТПЗА) приймають участь у проекті “Швидкі роботизовані рішення на основі технологій штучного інтелекту для виконання ефективних та самостійних операцій з обробки та збірки” (Nimble Artificial Intelligence driven robotic solutions for efficient and self-determined handling and assembly operations — MASTERLY), виконується за підтримки програми “Горизонт Європа” HORIZON-CL4-2022-TWIN-TRANSITION-01-04 Intelligent work piece handling in a full production line (“Розумні рішення для обробки деталей на повних виробничих лініях”). Proposal number: 101091800.

Тривалість – 42 місяці (у період 2023-2027). Від КПІ ім. Ігоря Сікорського Науковий керівник – Сазонов Артем Юрійович – доцент кафедри технічних та програмних засобів автоматизації (ТПЗА) інженерно-хімічного факультету (ІХФ).

На кафедрі МАХНВ разом з Vilnius Gediminas Technical university продовжується робота за темою «Підтримка закладів вищої освіти експертними знаннями та коучингом, доступом до інноваційної екосистеми EIT та фінансуванням, для розробки планів інноваційних дій» за проєктною заявкою EIT Strategic Innovation Agenda 2021−2027. За результатами роботи було опубліковано 2 статті в фахових виданнях.

Публікації співробітників факультету в 2023 році

 • монографій (розділів монографій), усього – 5, з них за кордоном – 1.
 • підручників – 1.
 • навчальних посібників – 42.
 • матеріали конференцій – 197.

Наукове видання факультету

На факультеті з 2008 року видається науково-технічний збірник «Вісник НТУУ «КПІ», Серія «Хімічна інженерія, екологія та ресурсозбереження». [Web-сторінка]. Збірник включає три тематичні рубрики: Хімічна інженерія, Автоматизація технологічних процесів, Екологія та ресурсозбереження, що відповідають наступним галузям науки: технічні науки (спеціальності 05.13.07 – автоматизація процесів керування, 05.05.13 – машини та апарати хімічних виробництв та 05.17.08 – процеси та обладнання хімічної технології); технічні науки, хімічні науки (спеціальність 21.06.01 – екологічна безпека). Наказом МОНУ №1643 від 28.12.2019р та №409 від 17.03.2020р включено до категорії “Б” Переліку наукових фахових видань України за спеціальностями: 161 – Хімічні технології та інженерія; 133 – Галузеве машинобудування; 151 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології; 101 – Екологія.

У 2023 році:

 • вийшли чергові номери журналу 1(22), 2(22), 3(22), 4(22) в яких розміщено 34 наукові статі загальним об’ємом – 350 сторінок.
 • за рахунок рекламування журналу збільшилась кількість іноземних авторів та авторів з інших міст України.
 • журнал включений до наукометричної бази даних J-Gate.
 • систематичне поповнення баз даних Directory of Open Access Journals (DOAJ), Ulrich’s Periodicals Directory та J-Gate відповідно нових публікацій журналу.
 • відбувся перехід на новий сайт журналу з розширеними можливостями по залученню авторів, онлайн редагування.
 • покращено англомовну локацію сайту, уведені додаткові поля в структуру статті.

Наукові досягнення науково-педагогічних і наукових працівників.

 • Степанюк Андрій Романович – подяка від Департаменту освіти і науки (КМДА) № 31.
 • Радовенчик Ярослав В’ячеславович та Трус Інна Миколаївна – “Молодий викладач-дослідник – 2022” (рішення Вченої ради Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» від 13 березня 2023 р., протокол № 3)
 • Крижановська Яна Павлівна – академічна стипендія Кабінету Міністрів України на 2023/2024 навчальний рік (від 18.04.2023 № 322-р)
 • Витвицького Віктора Мироновича – премія Київського міського голови за особливі досягнення молоді у розбудові столиці України – міста-героя Києва у 2023 році (розпорядження № 399 від 19.05.2023)
 • Гондовська Анна Сергіївна – премія Київського міського голови за особливі досягнення молоді у розбудові столиці України – міста-героя Києва у 2023 році (розпорядження № 399 від 19.05.2023)
 • Пінкас Марія Сергіївна – премія Київського міського голови за особливі досягнення молоді у розбудові столиці України – міста-героя Києва у 2023 році (розпорядження № 399 від 19.05.2023)