У 2020 році колективом ІХФ (спільно з НДЦ РТ) виконувалось 10 НДР, з яких 5 – д/б (з них 5 д/б – Міносвіти і науки), 5 – г/д.

НДР проводилась по таких наукових напрямках:«Раціональне природокористування» (2 теми), «Нові речовини та матеріали» (1 тема), «Енергетика та енергоефективність» (2 теми).

Станом на 01.12.2020 р. загальний обсяг фінансування склав 3040,0 тис. грн., з яких 100 % виконувалися власними силами.

У виконанні НДР прийняло участь 4 штатних співробітників, 94 чол. професорсько-викладацького складу за сумісництвом, 144 студентів та 16 аспірантів.

За результатами виконаних НДР у 2020 р. видано 9 монографій (в т.ч. 3- каф. ХПСМ, 4 – каф. ТПЗА, 2 – каф. МАХНВ). З них 2 монографій опубліковано за кордоном. Випущено 28 навчальних посібників (в т.ч. 6 – каф. ХПСМ, 11 – каф. ТПЗА, 2 – каф. Е та ТРП, 9 – каф. МАХНВ), 6 підручників  з грифом вченої ради КПІ ім. Ігоря Сікорського (каф. Е та ТРП).

Опубліковано  147  наукових статей і 524 тез доповідей. У  наукометричних   БД  Scopus та WoS  опубліковані  41 робота (в т.ч. 13 – каф. ХПСМ, 7 – каф. ТПЗА, 21 – каф. Е та ТРП). Отримано 54патентів України на винаходи і корисні моделі, подано 41 заявки на видачу патентів на корисні моделі України. 3 експоната представлено на вітчизняних  та 1 на закордонних виставках. 

Співробітники факультету в 2020 році захистили 1 докторську:

Сокольський Олександр Леонідович, доцент, тема «Наукові засади розроблення обладнання і процесів перероблення полімерних матеріалів методом екструзії», 05.05.13, науковий консультант – д.т.н., проф. Мікульонок І. О., дата захисту 13.10.2020р.).

 та 5 кандидатських  дисертації (Phd). 

1. Гробовенко Ярослав Віталійович, асистент, тема «Процес сушіння тонкодисперсної пасти діоксиду титану» : дис. … канд. техн. наук : 05.17.08 – процеси та обладнання хімічної технології. Дата захисту 17.12.2019, науковий керівник к.т.н., проф. Марчевський В.М.

2. Шуриберко Марія Михайлівна, інженер кафедри Е та ТРП, «Кондиціонування води для ресурсоефективних екологічно безпечних водоциркуляційних систем», спеціальність – 101 – екологія – д.т.н., професор Шаблій Т.О., дата захисту – 08.12.2020 р.

3. Семененко Ніна Валеріївна, інженер І категорії Е та ТРП, «Окисно-органосольвентні технології перероблення стебел пшеничної соломи», спеціальність – 161 –  хімічні технології та інженерія – к.т.н., доцент Трембус І. В., дата захисту – 04.12.2020 р.

4. Витвицький Віктор Миронович, асистент каф. ХПСМ, тема «Обладнання та процес живлення черв’ячного екструдера полімерною сировиною»,  спеціалізація 133 – «Галузеве машинобудування»,  керівник – д.т.н., проф. Мікульонок І. О., дата захисту – 15 грудня 2020р.).

5. Коротинський Антон Петрович, асистент каф. ТПЗА, тема «Автоматизація процесу керування багатокамерними печами випалювання вуглеграфітових виробів»,  спеціалізація 151 – «Автоматизація та компютерно-інтегровані технології»,  керівник – д.т.н., проф. Жученко О.А., дата захисту – 22 грудня 2020р.).